ARTVİN HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

Acar, Turgut. (1972), Artvin ve Yöresi Ağızları, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum.

Akat, Abdullah. (2007), Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Popülerleşme Süreci ve Etkilenimleri, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (10-15 Eylül 2007), Bildiriler: Müzik Kültürü ve Eğitimi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Cilt: 1, s. 1-14.

Akbulut, B. ve Kurtoğlu, İ. Z. ve Üstündağ, E. ve Aksungur, M. (2009), Karadeniz Bölgesi’nde balık yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi ve gelecek projeksiyonu, Journal of Fisheries Sciences, 3 (2), s. 76-85.

Akbulut, Bilal. (2009), Çoruh Nehri'nde Bulunan Balık Türlerinin Sıcaklık, Oksijen, Besin ve Habitat İstekleri Üzerine İncelemeler, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1), s. 29-36.

Akçiçek, Eren ve Canyurt, Mehmet Ali. (1993), Anadolu'da Balık İle İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği Uygulamaları, Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Haziran 1993, Erzurum.

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, (2012) ÇEKÜL Vakfı.

Artvin İl Yıllığı, (2007), Artvin Valiliği.

Artvinli, Taner. (2000), Yusufeli, Yusufeli Kaymakamlığı, Ankara.

Artvinli, Taner. (2001), Yusufelili Âşık Pervani, Ürün Yayınları, Ankara.

Artvinli, Taner. (2012), Yusufeli Külliyatı, Yusufeli Belediyesi.

Atalay, İ. ve Tetik, M. ve Yılmaz, Ö. (1985), Kuzeydoğu Anadolu'nun Ekosistemleri: The Ecosystems Of North-Eastern Anatolia, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Atalay, İbrahim; Tetik, Mehmet ve Yılmaz, Özer. (1985), Kuzeydoğu Anadolu'nun Ekosistemleri: The Ecosystems of North-Eastern Anatolia, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Aydın, Ayşe. (2015), Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8, s. 517-534.

Aytekin Osman., (1999), Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’de Mimari Eserler, Kültür Bakanlığı Yayınları No: 2257, Osmanlı Eserleri Dizisi No: 8, Ankara.

Başal, Handan Asûde. (2007), Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), s. 243-266.

Başkan, Seyfi. (2008), Geleneksel Karadeniz Evleri, Erdem: İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı: 52, s. 41-90.

Batur, A. ve Öymen, Ş. G. (2005), Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari, Milli Reasürans, İstanbul.

Bayraktar, Necat. (2015), Bedevra Çatılı Evler, Karamavi Yayınları.

Bekdemir, Ünsal., Sever, Ramazan. (2003), “Şavşat ve Çevresinde Tipik Bir Ev Eklentisi: Merek”, Doğu Coğrafya Dergisi, 9.

Bektaş, C. (1997), “Halk Yapı Sanatı,” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt. 2, İstanbul.

Beşirli, H. (2010), Yemek, Kültür ve Kimlik, Milli Folklor Dergisi, 22 (87), s. 159-169.

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, (2004), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Bulut, İhsan ve Albayrak Leman. (2014). Ardanuç Yöresi Vernaküler Kültür Unsurları, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Bildiriler Kitabı, cilt. 1, s. 312-320.

Ceylan, S. (1995). Artvin Yöresinin Coğrafi Etüdü, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Çağatay, Neşet. (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, s. 105-138.

Çelik, Celalettin. (2006), “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş,” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), Cilt: 6, Sayı:2 (s. 39-61)

Çokişler, N. ve Türker, A. (2015), Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 44, s. 33-57.

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Demirel, M., 2009, Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, Erzurum.

Demirel, Muammer., (2010), Yusufeli Tarihi, FSF Printing House Matbaacılık, İstanbul.

Demirel, Nuray. (1992), Çeltikdüzü (Artvin-Yusufeli) Köyü Seyirlik Oyunları, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 16, s. 48-49.

Demiryürek, G. ve Öksüz, M. (2010), Yusufeli’de Halk İnanmaları ve Efsaneler, Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri, Yusufeli Belediyesi Yayınları, İstanbul. s. 361-369.

Durgun, Orhan. (1987), Trabzon Yöresinde Türkülü Halk Oyunları, Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı 87, İstanbul.

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Eminağaoğlu, Özgür. (2005), “Şavşat (Artvin) Yöresinin Tıbbi ve Ekonomik Bitkileri”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: 5, 55(1)

Erdem, Şakir ve Pulur, Atilla. (2002), Doğu Karadeniz Bölgesinde Oynanan Horon Türü Oyunlar Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 10, No: 1 (s. 223-232).

Erkal, A. (1998), Sümmani’nin Âşık Edebiyatına Olan Etkisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, (s. 129-137).

Gök, Nurşen. (2008), “Artvin Livası’nın Anavatan’a Katılışı Sırasındaki Durumuna İlişkin Belgeler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 4.

Gökdag, Bilgehan. A. (2011), Doğu Karadeniz'de Konuşulan Diller ve Türkçe ile Etkileşimleri, Karadeniz Arastırmaları Dergisi, (31), s. 111-134.

Gönen, Sinan. (2004), Anadolu'da Yer Adlarına Bağlı Olarak Oluşan Efsaneler Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Gülegül, Gülşah. (2012), Türk Folklorunda Yılan, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Gündüz, Ali. (2001), Çoruh Havzası ve Artvin, Ardanuç Kültür ve Dayanışma Derneği Yay. No: 1, Dizayn Ofset, Ankara

Gündüz, Gökçe. (1979), Geleneksel Mimaride Strüktür, Yapı Yayınları No:33, İstanbul

Hacıbekiroğlu, Erol. (1994), Halk Oyunlarıyla Artvin, T.C. Basbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü.

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Hatinoğlu, Şinasi. (2010), Dağastı’dan Agara’ya Bir Ömrün Hikâyesi, Ajans Yeryüzü, Ankara

Huizinga, Johan. (2006), Homo Ludens, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, çev. Kılıçbay, Mehmet Ali. Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul

İslah, İbrahim. (2012), Türklerde Bayram, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Kalafat, Yaşar. (1999), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara.

Kara, S. ve Aydemir, Y. (2013), Artvin İlinde Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023), Artvin- Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü.

Kartalcık, Vedat. (2008), Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, s. 663-711.

Kaya Karasüleymanoğlu, Ş. (2015), Artvin Halkbiliminden Çizgiler, Yusufeli Belediyesi Yayınları

Kılıç, D. T. ve Eken, G. (2004), Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları 2004 Güncellemesi, Doğa Derneği, RSPB, Birdlife International, Ankara.

Kılıçarslan, Sema. (2011), Türk Halk İnançlarında Su, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1953), Kars Tarihi, Cilt 1, Işıl Matbaası, İstanbul.

Kışla İ., (2008), Sosyal Politika Açısından Artvin’den İstanbul’a Göç (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Koca, Emine. (2013), Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Göynekler. VII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri-Bakü, Azerbaycan.

Koçu, R. E. (1967). Türk Giyim, Kuşam Ve Süslenme Sözlüğü, Cilt 1. Başnur Matbaası.

Koday, Z. ve Kaymaz, Ç. K.. (2016), Doğu Karadeniz Bölümünde Atmaca Avcılığı ve Atmaca Kültürü, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 22 – 23 Ağustos 2016 Gostivar / Makedonya, Bildiriler Kitabı, (s. 93-105), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

Koday, Zeki (2003), Arhavi Çayı Havzasının Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2003.

Koday, Zeki. (2014), Fındıklı İlçesinin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Korkmaz, Mehmet Akif, (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kurdoğlu, O. (2002), Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Doğal Kaynak Yönetimi Açısından İncelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Küçük, Yaşar. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları: Türküler - Destanlar, Serander Yayınları, Trabzon

Küçükerman, Ö. ve Güner, Ş. (1995), Anadolu Mirasında Türk Evleri, Aksoy Matbaacılık, İstanbul.

Mirazlı Saral, Yasemin. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Nar, Mehmet Şükrü. (2014), “Günümüz Türk Toplumunda Mitler, Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme,” Folklor/Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 79 (s. 55-77)

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2005), Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2007), Yaşayan Taş Kesilme Motifi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Kösemek, Mehmet ve Çiçekoğlu, Nihan ve Yıldız, Tuna. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Orhan, F. (2015), Şavşat’ın Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası, Şavşat Belediyesi Kültür Yayınları.

Önal, Ülkü. (2005), Ardanuç-Ahıska Manileri ve Türküleri, Ürün Yayınları.

Önal, Ülkü. (2015), Ardanuç, Şavşat ve Posof’tan Halk Hikâyeleri ve Masallar, Ankara.

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Özbay., İ. Muzaffer, Kök. M.A., vd. (2010) Arhavi Halkbilim Araştırması, Tarih, Kültür, İnsan, Arhavililer Vakfı.

Özdemir, Halit. (2002), Artvin Tarihi, Ankara.

Özgüner, Orhan. (1970), Köyde Mimari: Doğu Karadeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Yayın No: 13, Ankara.

Özşahin, E. ve Kaymaz, Ç. K. ve Albayrak, L. (2015). Artvin ilinin biyoklimatik konfor şartlarının analizi ve turizm bakımından önemi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12 (2) (s. 1050-1077).

Pehlivan, Sevgi. Şenol. (1993), Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler (İnceleme, Derlemeler, Sözlük). ÖN-MAT AŞ. Bursa.

Rızvanoğlu M. T., (2003), Ardanuç İlçesinin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara.

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara

Saygun, Adnan A. (1937), Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malumat, Nümune Matbaası, İstanbul.

Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, s. 181-192

Sever, Ramazan. (2001) Berta (Okçular) Çayı Havzası’nın Fiziki Coğrafyası, (Doktora Tezi), Erzurum.

Sipahi, Abdülkadir. (2006), Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Subaşı, Ömer. (2016), Türkiye Selçuklu Devleti’nde Güçlü Bir Kadın: Gürcü Hatun Tamara/In Turkey Seljuk State a Strong Woman: Georgian Lady Tamara, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), s. 384-401.

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Şahin, Remzi. Şahin, Zeki ve Akalın, Zeki. (1997), Artvin Yöresi Folkloru Halk Kültürü Araştırması.

Şar, Sevgi. (2005), Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 2, s. 1163-1178.

Şendağ, Barış Arda. (2009), Tekerleme ve Sayışma Derlemeleri - Çözümlemeleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şenel, Mustafa. (2011), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri, Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, s. 80-93.

Tarkan M. T., (1973), Orta ve Aşağı Çoruh Havzası-Beşerî ve İktisadi Coğrafya Bakımından Bir Bölge Araştırması, Atatürk Üniversitesi Yay. No: 166, Edebiyat Fakültesi Yay.

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Tıraş, M., (1997), Yusufeli’nde Nüfus Hareketleri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Tokdemir, Hayretin. (1993), Artvin Yöresi Folkloru.

Tolun-Denker, B. (1977), Yerleşme Coğrafyası-Kır Yerleşmeleri, İst. Üniv Yay. No: 2275, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, İstanbul.

Trabzon Vilayet Salnamesi, (1869) (Cilt 1), Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Haz. Kudret Emiroğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara.

Tunçdilek, Necdet. (1967), Türkiye İskân Coğrafyası, Kır İskânı (Köy-Altı İskân Şekilleri). İstanbul Matbaası.

Tuztaşı, U. ve Civelek, Y. (2011), Yüksek Kültürden Halk Kültürüne: Batı Mimarlığında “Ulusal Anıt” Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, sayı 18, s. 274-289.

Türk Aile Ansiklopedisi (3. Cilt), (1991), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Konya.

Uğur, Abdullah. (2015), Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya, Bilig, Sayı: 74 (s. 239-260)

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Umar, Bilge. (2000), Karadeniz Kappadokiası, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Uyğur, Sinan. (2016), Ahıska-Ardahan-Artvin-Batum-Rize-Trabzon Hattında /+(a) y/~/+a/eki, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (2), s. 457-473.

Uzun Sebahat., Uzun Ali., (2001), “Gömme Ekmek Kültürü ve Toprak Pilekiler”, Doğu Coğrafya Dergisi, 5, 2001.

Ünsal, Veli. (2006), ‘’Doğu Karadeniz’in Tarihi Coğrafyası,’’ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8.2.

Vural, Tuba - Koç, Fatma - Koca Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, s. 793-808, Ankara.

Yaltırık, Mehmet Berk. (2013), “Türk Kültüründe Hortlak - Cadı İnanışları,” Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 16 (s. 187-232)

Yamaner, N. Hale. (2006), Türk Halk Oyunlarında Terminoloji Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Yediyıldız B. ve Kaynar, H. ve Küçük, Serhat. (2005), Orta Karadeniz Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Yılmaz, B. S. (1998), Artvin İlinin Çevre Jeolojisi Ve Doğal Kaynakları, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara.

Yurt Ansiklopedisi, (1983), “Artvin” maddesi, 2. Cilt, Anadolu Yayıncılık, İstanbul.

Yüksel, Ayhan. (2013), Doğu Karadeniz Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

Zaman, M. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz’de Balıkçılık, Doğu Coğrafya Dergisi, 10 (13), s. 31-78.

Zaman, M. (2007), Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’nda Yaylalar ve Yaylacılık, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Zeki, Muvahhid. (2010), Artvin Vilayeti Hakkında Malumat-ı Umumiye, İstanbul.

 

http://alpaytekin.com/folklor/takvimler-ve-turk-halk-takvimi-kocakari-takvimi#axzz50y4zt0vF

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1298

http://www.bayarsahin.com.tr/sayfa.asp?sayfaID=2

http://www.bayarsahin.com.tr/sayfa.asp?sayfaID=2

http://www.birikimler.com/savsat-yoresinden-derlenen-kelimeler/

http://www.chveneburi.net/kultur/berobana-h463.html

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/596500.aspx http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=% DEav% FEat

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=% DEav% FEat

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=Artvin

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=ArtvinE.T.23.11.2017

https://cekmekoy.bel.tr/isDosyalar/uploads/files/2015-nisan.pdf

https://cekmekoy.bel.tr/isDosyalar/uploads/files/2015-nisan.pdf

https://vimeo.com/19603451

https://www.cafrande.org/yasar-kabaosmanoglu-soylesisi-rakani-albumu/

https://www.cafrande.org/yasar-kabaosmanoglu-soylesisi-rakani-albumu/

 

Kaynak Kişiler

Ayhan Kaleli- Yusufeli- Tarım Kültürü

Ayten Albayrak- Ardanuç- El sanatları-oya yapımı

Ergül Keskin- Ardanuç- Halk Ozanı

Fatih Ertekin- Şavşat- Geleneksel meskenler-yaylacılık

Gülnaz Dede- Şavşat- El sanatları

Gülpaşa Kaleli- Yusufeli- Halk Hekimliği

İdris Numanoğlu- Arhavi- Geleneksel köy yaşamı-müze

İsmail Ertürk- Borçka- Çok sesli yaşlılar korosu

Lebize Meydan- Şavşat- Giyim-Kuşam

Mecit Çeliktaş- Arhavi- El sanatları-ahşap oyma

Mevlüt Gökdemir- Borçka- Halk Hekimliği

Muhittin Güler-Ardanuç- Halk Meteorolojisi

Musa Çimen- Şavşat- Giyim-Kuşam

Nevin Güner- Şavşat-Yemek Kültürü

Orhan Gülcan- Şavşat- Ahşap İşçiliği

Öner Güner- Ardanuç- Yemek Kültürü

Özcan Gümüş- Şavşat- Halk Müziği

Perihan Şentürk- Arhavi- Sepet Yapımı

Şükrü Kâhya- Borçka- Yerleşim Tarihi

Torun Meydan- Şavşat- Halk Matematiği

 

 

 

Yazılı Kaynaklar

Acar, Turgut. (1972), Artvin ve Yöresi Ağızları, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum

Akat, Abdullah. (2007), Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Popülerleşme Süreci ve Etkilenimleri, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (10-15 Eylül 2007), Bildiriler: Müzik Kültürü ve Eğitimi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,  Cilt: 1, (s. 1-14)

Akbulut, B. Kurtoğlu, İ. Z.   Üstündağ,  E. ve Aksungur, M. (2009), Karadeniz Bölgesi’nde balık yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi ve gelecek projeksiyonu, Journal of Fisheries Sciences, 3 (2) (s. 76-85)

Akbulut, Bilal. (2009), Çoruh Nehri'nde Bulunan Balık Türlerinin Sıcaklık, Oksijen, Besin ve Habitat İstekleri Üzerine İncelemelerArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1) (s. 29-36)

Akçiçek, Eren ve Canyurt, Mehmet Ali. (1993), Anadolu'da Balık İle İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği Uygulamaları, Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Haziran 1993, Erzurum

Artvinli, Taner. (2000), Yusufeli, Yusufeli Kaymakamlığı, Ankara

Artvinli, Taner. (2012), Yusufeli Külliyatı (2. Cilt), Yusufeli Belediyesi

Artvinli, Taner. (2001), Yusufelili Âşık Pervani, Ürün Yayınları, Ankara

Artvin İl Yıllığı, (2007), Artvin Valiliği

Atalay, İ. ve Tetik, M. ve Yılmaz, Ö. (1985), Kuzeydoğu Anadolu'nun ekosistemleri: the ecosystems of North-Eastern Anatolia, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Aydın, Ayşe. (2015), Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8, (s. 517-534)

Aytekin, Osman. (1999), Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’de Mimari Eserler, Kültür Bakanlığı Yayınları No: 2257, Osmanlı Eserleri Dizisi No: 8, Ankara

Başkan, Seyfi. (2008), Geleneksel Karadeniz Evleri, Erdem Dergisi, Sayı: 52 (s. 41-90)

Bekdemir, Ü. Sever, R. (2003), “Şavşat ve Çevresinde Tipik Bir Ev Eklentisi: Merek”, Doğu Coğrafya Dergisi, 8. (9)

Beşirli, Hayati. (2010), Yemek, Kültür ve Kimlik, Milli Folklor Dergisi, 22(87) (s. 159-169)

Başal, Handan. A. (2007), Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2) (s. 243-266)

Bayraktar, Necat. (2015), Bedevra Çatılı Evler, Karamavi Yayınları

Batur, A. ve Öymen, Ş. G. (2005), Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari, Milli Reasürans, İstanbul

Bektaş, Cengiz. (1997), “Halk Yapı Sanatı,” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt. 2, İstanbul

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, (2004) Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara

Bulut, İhsan ve Albayrak Leman. (2014). Ardanuç Yöresi Vernaküler Kültür Unsurları, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Bildiriler Kitabı, cilt. 1, (s. 312-320)

Ceylan, Salih. (1995). Artvin Yöresinin Coğrafi Etüdü, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Çağatay, Neşet.  (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, (s. 105-138)

Çelik, Celalettin. (2006) “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş,” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), Cilt: 6, Sayı:2 (s. 39-61)

Çokişler, N. ve Türker, A. (2015), Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 44 (s. 33-57)

Demirel, Muammer. (2009), Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:40, Erzurum.

Demirel, Nuray. (1992), Çeltikdüzü (Artvin-Yusufeli) Köyü Seyirlik Oyunları, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 16, (s.48-49)

Demirel, Muammer.  2010, Yusufeli Tarihi, FSF Printing House Matbaacılık, İstanbul.

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara 

Demiryürek, G. ve Öksüz, M. (2010), Yusufeli’de Halk İnanmaları ve EfsanelerGeçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri, (s. 361-369), Yusufeli Belediyesi Yayınları, İstanbul

Durgun, Orhan. (1987), Trabzon Yöresinde Türkülü Halk Oyunları, Trabzon Kültür-Sanat Yıllığı 87, İstanbul

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Eminağaoğlu, Özgür. (2005), “Şavşat (Artvin) Yöresinin Tıbbi ve Ekonomik Bitkileri”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: 5, 55(1)

Erkal, Abdülkadir. (1998), Sümmani’nin Âşık Edebiyatına Olan Etkisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, (s. 129-137)

Erdem, Ş. ve Pulur, A. (2002), Doğu Karadeniz Bölgesinde Oynanan Horon Türü Oyunlar Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 10, No: 1 (s. 223-232)

Gönen, Sinan. (2004), Anadolu'da Yer Adlarına Bağlı Olarak Oluşan Efsaneler Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Gökdag, Bilgehan. A. (2011). Doğu Karadeniz'de Konuşulan Diller ve Türkçe ile EtkileşimleriKaradeniz Arastırmaları Dergisi, (31) (s. 111-134)

Gök, Nurşen, “Artvin Livası’nın Anavatan’a Katılışı Sırasındaki Durumuna İlişkin Belgeler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 4, 2008.

Gülegül, Gülşah. (2012), Türk Folklorunda Yılan, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Gündüz, Gökçe. (1979), Geleneksel Mimaride Strüktür, Yapı Yayınları No:33, İstanbul

Gündüz, Ali. (2001), Çoruh Havzası ve Artvin, Ardanuç Kültür ve Dayanışma Derneği Yay. No: 1, Dizayn Ofset, Ankara

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Hacıbekiroğlu, Erol. (1994), Halk Oyunlarıyla Artvin, TC Basbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Huizinga, Johan. (2006), Homo Ludens “Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,” çev. Kılıçbay, Mehmet Ali. Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul

İslah, İbrahim. (2012), Türklerde Bayram, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 

Kalafat, Yaşar. (1999), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara

Kartalcık, Vedat. (2008), Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, (s. 663-711)

Kara, S. ve Aydemir, Y. (2013), Artvin İlinde Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023), Artvin- Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü

Kaya Karasüleymanoğlu, Ş. (2015), Artvin Halkbiliminden Çizgiler, Yusufeli Belediyesi Yayınları

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1953), Kars Tarihi, cilt 1, Işıl Matbaası, İstanbul

Kılıç, D. T. ve Eken, G. (2004), Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları 2004 Güncellemesi, Doğa Derneği, RSPB, Birdlife International, Ankara

Kılıçarslan, Sema. (2011), Türk Halk İnançlarında Su, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kışla, İsrafil. (2008), Sosyal Politika Açısından Artvin’den İstanbul’a Göç (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Koday, Zeki (2003),  Arhavi Çayı Havzasının Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Koday, Zeki. (2014), Fındıklı İlçesinin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Koday, Z. ve Kaymaz, Ç. K.. (2016), Doğu Karadeniz Bölümünde Atmaca Avcılığı ve Atmaca Kültürü, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 22 – 23 Ağustos 2016 Gostivar / Makedonya, Bildiriler Kitabı, (s. 93-105), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul

Koçu, Reşat Ekrem. (1967), Türk giyim, kuşam ve süslenme sözlüğü (Vol. 1), Başnur Matbaası

Korkmaz, Mehmet Akif, (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kurdoğlu, Oğuz. (2002), Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Doğal Kaynak Yönetimi Açısından İncelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Küçük, Yaşar. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları: Türküler - Destanlar, Serander Yayınları, Trabzon

Küçükerman, Ö. ve Güner, Ş. (1995), Anadolu Mirasında Türk Evleri, Aksoy Matbaacılık, İstanbul

Mirazlı Saral, Yasemin. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Nar, Mehmet Şükrü. (2014), “Günümüz Türk Toplumunda Mitler, Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme,” Folklor/Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 79 (s. 55-77)

Oğuz, M. Ö. ve Kösemek, M. ve Çiçekoğlu, N. ve Yıldız, T.. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal. ve Ersoy, Petek. (2005), Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal. ve Ersoy, Petek. (2007), Yaşayan Taş Kesilme Motifi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Orhan, Fatih. (2015), Şavşat’ın beşerî ve ekonomik coğrafyası, Şavşat Belediyesi Kültür Yayınları

Önal, Ülkü. (2005), Ardanuç-Ahıska Manileri ve Türküleri, Ürün Yayınları

Önal, Ülkü. ( 2015), Ardanuç, Şavşat ve Posof’tan Halk Hikâyeleri ve Masallar, Ankara

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Özbay., İ. Muzaffer, Kök. M.A., vd. (2010) Arhavi Halkbilim Araştırması, Tarih, Kültür, İnsan,  Arhavililer Vakfı

Özdemir, H., 2001, Artvin Tarihi, Ajans Ege Matbaacılık, Ankara

Özdemir, Halit (2002), Artvin Tarihi, Ankara

Özgüner, Orhan. (1970), Köyde Mimari Doğu Karadeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Yayın No: 13, Ankara

Özşahin, E. ve Kaymaz, Ç. K. ve Albayrak, L. (2015). Artvin ilinin biyoklimatik konfor şartlarının analizi ve turizm bakımından önemiUluslararası İnsan Bilimleri Dergisi12 (2) (s. 1050-1077)

Pehlivan, S. Şenol. (1993), Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler (İnceleme, Derlemeler, Sözlük). ÖN-MAT AŞ. Bursa

Rızvanoğlu, M. Tuncer. (2003), Ardanuç İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara

Saygun, Adnan A. (1937), Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malumat, Nümune Matbaası, İstanbul

Sever, Ramazan. (2001) Berta (Okçular ) Çayı Havzası’nın Fiziki Coğrafyası, (Doktora Tezi), Erzurum

Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

Sipahi, Abdülkadir. (2006), Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Subaşı, Ömer. (2016), Türkiye Selçuklu Devleti’nde Güçlü Bir Kadın: Gürcü Hatun Tamara/In Turkey Seljuk State a Strong Woman: Georgian Lady TamaraMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), (s. 384-401)

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

Şahin, R. ve Şahin, Z. ve Akalın, Z.. (1997), Artvin Yöresi Folklörü Halk Kültürü Araştırması

Şar, Sevgi. Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 2, 2005, s. 1163-1178

Şendağ, Barış Arda. (2009), Tekerleme ve Sayışma Derlemeleri - Çözümlemeleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara

 Şenel, Mustafa. (2011), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri, Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

Tarkan M. T., (1973), Orta ve Aşağı Çoruh Havzası-Beşerî ve İktisadi Coğrafya Bakımından Bir Bölge Araştırması, Atatürk Üniversitesi Yay. No:166, Edebiyat Fakültesi Yay.

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Tıraş, M., (1997), Yusufeli’nde Nüfus Hareketleri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı: 24, Erzurum.

Trabzon Vilayet Salnamesi, (1869) (Cilt 1), Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Haz. Kudret Emiroğlu, Özkan Matbaacılık, Ankara

Tolun-Denker, B. (1977), Yerleşme Coğrafyası-Kır Yerleşmeleri, Dt. Üniv Yay. No:2275, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, İstanbul

Tokdemir, Hayrettin. (1993), Artvin Yöresi Folkloru

Tunçdilek, Necdet. (1967), Türkiye iskân coğrafyası - Kır iskânı (köy-altı iskân şekilleri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Tuztaşı, U. ve Civelek, Y. (2011), Yüksek Kültürden Halk Kültürüne: Batı Mimarlığında “Ulusal Anıt” Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, sayı 18 (s. 274-289)

Türk Aile Ansiklopedisi (3. Cilt), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Konya 1991

Uğur, Abdullah. (2015), Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya, Bilig Dergisi, Sayı: 74 (s. 239-260)

Umar, Bilge (2000), Karadeniz Kappadokiası, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Ünsal, Veli. (2006) ‘’Doğu Karadeniz’in Tarihi Coğrafyası,’’ Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8.2

Uyğur, S. (2016). Ahıska-Ardahan-Artvin-Batum-Rize-Trabzon Hattında /+(a) y/~/+a/eki, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2) (s. 457-473)

Uzun Sebahat., Uzun Ali. (2001), “Gömme Ekmek Kültürü ve Toprak Pilekiler”, Doğu Coğrafya Dergisi, 5.

Vural, Tuba - Koç, Fatma – Koca, Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, s. 793-808, Ankara

Yaltırık, Mehmet Berk. (2013), “Türk Kültüründe Hortlak - Cadı İnanışları,” Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 16 (s. 187-232)

Yamaner, N. Hale. (2006), Türk halk oyunlarında terminoloji sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Yurt Ansiklopedisi, “Artvin Maddesi,” 2. Cilt, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1983

Yüksel, Ayhan. (2013), Doğu Karadeniz Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Yediyıldız B. ve Kaynar, H. ve Küçük, Serhat. (2005), Orta Karadeniz Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Yılmaz, B. S. (1998), Artvin ilinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara

Zaman, M. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz’de Balıkçılık, Doğu Coğrafya Dergisi, 10(13), (s. 31-78)

Zaman, M. (2007), Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’nda Yaylalar ve Yaylacılık, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Zeki, Muvahhid. 2010, Artvin Vilayeti Hakkında Malumat-ı Umumiye, İstanbul

Internet Kaynakları

Kaynak Kişiler

 • Mecit Çeliktaş- Arhavi- El sanatları-ahşap oyma
 • Perihan Şentürk- Arhavi- Sepet Yapımı
 • İdris Numanoğlu- Arhavi- Geleneksel köy yaşamı-müze
 • Ayten Albayrak- Ardanuç- El sanatları-oya yapımı
 • Ergül Keskin- Ardanuç- Halk Ozanı
 • Muhittin Güler-Ardanuç- Halk Meteorolojisi
 • Öner Güner- Ardanuç- Yemek Kültürü
 • Nevin Güner- Şavşat-Yemek Kültürü
 • Gülnaz Dede- Şavşat- El sanatları
 • Orhan Gülcan- Şavşat- Ahşap İşçiliği
 • Fatih Ertekin- Şavşat- Geleneksel meskenler-yaylacılık
 • Torun Meydan- Şavşat- Halk Matematiği
 • Lebize Meydan- Şavşat- Giyim-Kuşam
 • Özcan Gümüş- Şavşat- Halk Müziği
 • Musa Çimen- Şavşat- Giyim-Kuşam
 • Mevlüt Gökdemir- Borçka- Halk Hekimliği
 • Şükrü Kâhya- Borçka- Yerleşim Tarihi
 • İsmail Ertürk- Borçka- Çok sesli yaşlılar korosu
 • Ayhan Kaleli- Yusufeli- Tarım Kültürü
 • Gülpaşa Kaleli- Yusufeli- Halk Hekimliği