SAMSUN HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

Açıkses, Erdal. (2006), “Amerikalı Misyonerlerin Samsun ve Çevresindeki Faaliyetleri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 175-197), Samsun

Akçay, Ayşenur. (2018), Samsun Efsaneleri, Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı

Akçiçek, Eren ve Canyurt, Mehmet Ali. (1993), Anadolu'da Balık İle İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği Uygulamaları, Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Haziran, Erzurum

Akgün, Abdullah ve Yazıcı, Fehmi. (2011) “Geleneksel Bafra Manda (Kömüş) Yoğurdu,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, (s. 255-261), Samsun 2012

Aksoy, Ömer Asım. (1984), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – 2 Deyimler Sözlüğü, 4. Baskı, TDK, Ankara

Aksoy, Ömer Asım. (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – 1 Atasözleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Aktaş, Halil. (2015), Samsun Halkevi (1932-1951), Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat

Aktaş, Ali Osman. (2007), Avut Köyünün Halkbilimi Açısından İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

Aktaş, Ali Osman. (2009), “Yaşatılagelen Bir Kült Olarak Samsun İli Avut Köyü’nde Hıdırellez Gelenekleri,” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 49, (s. 175-194)

Aktaş, Ali Osman. (2011), “Salıpazarı Avut Köyü’nde Alevi Kültüründen Yansımalar,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 771-789), Samsun 2012

Amazonlar Diyarı Terme, Terme Kaymakamlığı, 2004

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, ÇEKÜL Vakfı, 2012

Anestidis, Stavros. (2017), “Küçük Asya Araştırmaları Merkezi’nin Kaynaklarına Göre 19.ncu Yüzyılda Samsun (Amisos),” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 1629-1638), Samsun

Anıl, Münir. (2011) “Samsun’da geleneksel Unlu Mamüller,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, (s. 303-307), Samsun 2012

Aral, Ayşegül. (2015), “Müzikologlar Güzüyle Orhan Gencebay,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 757-772), Samsun

Ayan, Ergin. (2006), “Dânişmendnâme’de Samsun,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 609-622), Samsun

Aydın, Ayşe. Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8. (s. 517-534), 2015

Aydın, Mehmet. (2006), “Adbilim Açısından Ordu ve Samsun Ağızlarındaki Bazı Lakaplar,” Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, (s. 25-47)

Aytaş, Gıyasettin. (2011), “Hacı Bektaş Veli Düşünce Sisteminde Gelişen Samsun Yöresi İnanç Merkezleri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 557-561), Samsun 2012

Baskın, Sami. (2011), “Dilbilimsel Bir Çözümleme Denemesi Çarşamba Türküleri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 471-475), Samsun 2012

Başkan, Seyfi, (2008), Geleneksel Karadeniz Evleri, Erdem Dergisi, Sayı: 52, (s. 41-90)

Bayraktar, M. Sami. (2005), Samsun ve İlçelerinde Türk Mimari Eserleri, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Bostan, İdris. (1992), Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004

Canbolat, Eren ve Çakıroğlu, Funda Pınar. (2015), Tarihi Çarşamba Kıvratması, 3. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, (s. 527-531), Kazan Belediyesi, Ankara

Canbolat, Eren ve Keleş, Yasin ve Akbaş, Yusuf Ziya. (2016), “Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün Bafra Pidesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 4, Sayı: 4. (s. 75-87)

Civelek, Cüneyt. (2011), Bafra Ovası'nda Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitkilerin Toplanması, Bazı besin İçeriklerinin Saptanması ve Islah Amaçlı Olarak Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun

Çağatay, Neşet. “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, 1978, (s. 105-138)

Çamaş, Necdet. (2006), “Tütün Üretimi, Yaprak Tütün Ticareti ve Sigara Sanayinin Samsun’un Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yaşamı Üzerindeki Rolleri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 565-583), Samsun

Çamaş, Necdet ve Kurt, Dursun ve Kınay, Ahmet. (2011), “Canik Sancağında Tütün ve Rejisi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, (s. 227-236), Samsun 2012

Çekiç, İbrahim. (2015), Geçmişten Günümüze Törensel Bir Yemek: Keşkek, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Çelik, Ali. (2011), Karadeniz Bölgesi’nde Çepni Varlığı ve Samsun’da Bir Çepni Köyü, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 46 -66), Samsun 2012

Çelik, Celalettin. (2006), “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş,” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), Cilt: 6, Sayı: 2, (s. 39-61)

Demir, Esra ve Sürmen, Burak ve Özer, Harun ve Kutbay, Hamdi Güral. (2017), Salıpazarı ve Çevresinde (Samsun Türkiye) Doğal Olarak Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 2, (s. 68-78)

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara

Dığıroğlu, Filiz. (2011), “Samsun Reji İdaresi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, (s. 393-400), Samsun 2012

Dilcimen, Kazım. (1947), Samsun Tarihinde Önemli Olaylar, Samsun Halkevi Yayınları, Samsun

Doğan, Nuh. (2011), “Ad Bilim Açısından Havza ve Vezirköprü Ağızlarında Oya Adları,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 431-439), Samsun 2012

Duman, Önder. (2017), “Cumhuriyet Döneminde Göçler ve Göçmenlerle Dayanışma Samsun Örneği (1923-1960),” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 2155-2160), Samsun

Duymaz, A. Şevki. (2006), “XIX. Yüzyılda Samsun'un Kentsel Gelişimine Dair Bir Kaç Mimari Örnek,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 449-462), Samsun

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Elmas, Yıldız. (1958), “Adatepe Köyünde Söylenen Mâniler,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Cilt: 6, Sayı: 122, (s. 1993-1995)

Elmas, Yıldız. (1958), “Karahüseyinli Köyünde Ramazan Davulu ve Mânileri,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Cilt: 5, Sayı: 105, (s. 1674)

Elmas, Yıldız. (1960), “Çırakman Köyünde Kurban Bayramı,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Cilt: 6, Sayı: 131, (s. 2161-2163)

Elmas, Yıldız. (1961), “Akviran Köyünde Güveyiyle Kına Yakma,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 13, Cilt: 7, Sayı: 149, (s. 2577)

Elmas, Yıldız. (1961), “Kadamut Mânileri,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 12, Cilt: 6, Sayı: 141, (s. 2373-2374)

Elmas, Yıldız. (1962), “Samsun Folklorundan Örnekler,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 13, Cilt: 7, Sayı: 153, (2706-2709)

Elmas, Yıldız ve Satın, Ayla (1964), “Çırakman Köyünün Folkloru,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 16, Cilt: 9, Sayı: 184, (s. 3576-3580)

Erdem, Mehmet Dursun. (2001), Asarcık Ağzı. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

Erdem, Mehmet Dursun. (2006), “Samsun Ağızları,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 637-642), Samsun

Erdentuğ, Nermin. (1967), Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Törenleri (1. Bölüm), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 4, (s. 27-64)

Erdentuğ, Nermin. (1969), Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Törenleri (2. Bölüm), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 5, (s. 231-266)

Erdoğan, Emine. (2006), “XVI. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağında Eşkıyalık Faaliyetleri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 55-63), Samsun

Ersan, Aytek. (2011), Çarşamba Ayakkabısı, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 175-193), Samsun 2012

Ersan, Aytek. (2011), “Çarşamba Halk Türküleri ve Oyun Havalarının Söz ve Müziklerinin Oluşumda Yöre Halkının Etkisi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 509-532), Samsun 2012

Ersan, Aytek. (2011), Çarşamba İlçesine Bağlı Bazı Köylere Ait İsimlerin Ortaya Çıkmasında İnsan Ögesi, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 160-174), Samsun 2012

Etli Kavaklıgil, Cemalettin. (2015), Kavak Ağacı ile Kabak, Bütün Şehir Dergisi, Yıl:1, Sayı: 6, (s. 68)

Geçmişten Günümüze Kültür Değerleriyle Samsun, Samsun Valiliği, 1997

Gölen, Zafer. (2017), “1905-06-1914 Osmanlı ve 1927 Cumhuriyet Dönemi Bafra Nüfus Verilerinin Göç Açısından Değerlendirilmesi,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 1533-1546), Samsun

Gözügül, Şerife Gül. (2010), Kışlık Sebze Yemekleri, Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, Samsun

Gül, Seyfullah. (2015), Hızla Yokolan Bir Kültürel Miras Kösüre, Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, (s. 32-35)

Gül, Seyfullah. (2015), “Kültür Coğrafyası Açısından Bir İnceleme; Vezirköprü Yöresinde Yağmur Duası Geleneği,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 501-511), Samsun

Gül, Seyfullah. (2018), Kültür Coğrafyası Açısından Vezirköprü Yöresinde Dokuma Kültürü, Karadeniz Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 38, (s. 117-131)

Gül, Seyfullah ve Kıvrak, Bünyamin ve Şaffak, Nesrin. (2015), Emeğini Taştan Çıkaranların Zanaatı Kösüre Üretimi, Studies of The Ottoman Domain, Cilt: 5, Sayı: 8, (s. 29-45)

Gülegül, Gülşah. (2012), “Türk Folklorunda Yılan,”  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Gümüş, Aysun ve Zengin, Mustafa. (2011), “İkibinli Yılların Başında Samsun Balıkçılığının Durumu, Çöken Demersal Balık Stoklarına Karşılık Alternatif Arayışlar,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 315-333), Samsun 2012

Güner, İbrahim ve Ertürk, Mustafa. (2004), “Türkiye İl Merkezi Kent Adlarının Kaynakları Üzerine Bir Araştırma,” Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı: 12, (s. 39-62)

Güneş, Mustafa. (2011), “İstanbul'un Manevi Fatihi Kavaklı Akşemseddin ve Şiirleri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 417-430), Samsun 2012

Gürcan, Hikmet. (2007), Samsun Folkloru, Anadolu Folklor Vakfı Samsun Grubu Kültür Yayınları, İstanbul

Gürşahbaz, Nalan ve Özelmas Kahya, Saliha ve Başural, Ayşe (2011), Samsun Bafra Yöresi Geleneksel Kadın Giysilerinin İncelenmesi, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 127-135), Samsun 2012

Güzel, Ferdi. (2017), TTA’daki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine, Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Cilt: 4, Sayı: 16, (s. 157-164)

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), “Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar,”  Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Huizinga, Johan. (2006), Homo Ludens, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, Tercüme: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı,  İstanbul

İbrahimzade, Kemal. (2005), Semaverin Öyküsü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 21, (s. 89-103)

İlçemiz Kavak, Kavak Kaymakamlığı, 1995

İnce, Fatma. (2017), “Doğu Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Demografik Yapısının Ortaya Çıkmasını Sağlayan 2 Göç Hareketi Çepni ve Kıpçak Göçleri,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 87-94), Samsun

İpek, Nedim. (1991), “Kafkaslardan Anadolu’ya Göçler (1877–1900),” Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, (s. 97-134)

İpek, Nedim. (2000), Mübadele ve Samsun, Türk Tarih Kurumu, Ankara

İpek, Yasin. (2011), “Samsun ve Çevresindeki Alevilerin Hayatın Safhalarıyla ilgili İnanış ve Uygulamaları,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 319-331), Samsun 2012

İskender, Pelin. (2006), “Berlin Antlaşması’ndan Sonra Samsun ve Çevresinde Ermeni Olayları,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 99-114), Samsun

İslah, İbrahim. (2013), Türklerde Bayram, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

İvgin, Hayrettin. (1979), “Vezirköprü’de Bir Çocuk Oyunu: Pıtlangıç,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 30, Cilt: 18, Sayı: 359, (s. 8676)

Kalafat, Yaşar. (2011), Samsun Çevresinde Yaşayan Halk İnançları İle Türklerde Ad Bir Tabu Mu İdi, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 137-145), Samsun 2012

Karagöz, İlknur. (2006), “Samsun ve İlçelerinde Yemek Adları,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 663-670), Samsun

Karagöz, İlknur. (2012), Bafra Göçmen Türk Ağızları ve Bazı Özellikleri, Turkish Studies, Cilt: 7, Sayı: 4, (s. 2139-2147)

Karagöz, Rıza. (2006), “II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 65-81), Samsun

Karataş, Abdullah. (2017), Samsun İl 19 Mayıs İlçesinde Geçiş Dönemi Adetleri,  Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Samsun

Karcı, Elif. (2013), Bafra (Samsun) Halk İlaçları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Kartalcık, Vedat. (2008), Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, (s. 663-711)

Kaynar, Cem. (2011), “Samsun’da Tiyatronun Yeri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 533-538), Samsun 2012

Kaynar, İhsan Seddar. (2015), Kültürel Bir Değer Olarak Samsun Pidesinin Tarihsel Kökeni, Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, 2. Cilt, (s. 755-764), Samsun

Keskinsoy, Orhan. (1995), Konuşmanın Çarşambacası, Samsun

Kılıç, Orhan. (2006), “Osmanlı Dönemi İdarî Uygulamalar Bağlamında Canik'in Yönetimi ve Yöneticileri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 31-53), Samsun

Kılıçarslan, Sema. Türk Halk İnançlarında Su,  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011

Koca, Emine. (2013), Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Göynekler, VII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri-Bakü, Azerbaycan: https://www.researchgate.net/publication/282613740_TURK_HALK_GIYIM_KUSAMINDA_KULLANILAN_GOYNEKLER_THE_GOYNEKLER_OF_USING_IN_TURKISH_FOLK_CLOTHING

Korkmaz, Mehmet Akif. (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Köktürk, Şahin. (2006), “Samsun Manilerinde Sosyal Temalar,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 643-662), Samsun

Köktürk, Şahin. (2014), Samsun’da Bir Kültür Adamı Âşık Obalı (Mustafa Bilir), Turkish Studies, Cilt: 9, Sayı: 5, (1477-1486)

Köse, Osman. (2007), “Rusların Samsun’u Bombardımanı (1915),” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 95-112), Samsun

Köseoğlu, Mehmet. (2015a), Salnamelere Göre Canik Sancağı’nda... Neler Aldık Neler Sattık? Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, (s. 36-37)

Köseoğlu, Mehmet. (2015b), Trabzon Vilayeti Salnamelerine Göre Canik Sancağında Hayvancılık,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 303-317), Samsun

Kuru, Songül ve Yayla, Mine. (2011), Samsun İli Vezirköprü İlçesi Geleneksel Gelin Giysilerinin Giyinme Kültürü Açısından İncelenmesi, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 115-126), Samsun 2012

Küçük, Yaşar. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları: Türküler - Destanlar, Serander Yayınları, Trabzon

Laflı, Ergün. (2017), “Eskiçağ’da Amisos’a Yapılan Göçlere İlişkin Kısa Bir Not,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 39-42), Samsun

Mangır, Mediha. (2015), “Ad Bilimi Açısından Samsun ve Yöresindeki İnek Adları,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 513-518), Samsun

Menek, Necati ve Erge, Ersin ve Sezgin, Şefik, (2011), Kavak İlçesinde Tirit Geleneği, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 83-85), Samsun 2012

Nami, Hasan. (1960), “Havza’da Adlarla İlgili Gelenekler,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 12, Cilt: 6, Sayı: 134, (s. 2221)

Nar, Mehmet Şükrü. (2014), “Günümüz Türk Toplumunda Mitler, Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme,” Folklor/Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 79, (s. 55-77)

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2005), Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları (Genişletilmiş 2. Baskı), Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2007), Yaşayan Taş Kesilme Motifi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Kösemek, Mehmet ve Çiçekoğlu, Nihan ve Yıldız, Tuna. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Örnek, Sedat Veyis. Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1971

Öz, Mehmet. (1999), XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Türk Tarih Kurumu, Ankara

Öz, Mehmet. (2006), “XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Samsun Yöresi,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 3-29), Samsun

Öz, Mehmet. (2007), “Klasik Osmanlı Döneminde Samsun ve Çevresinde Nüfus,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 243-261), Samsun

Öz, Mehmet. (2011), “Osmanlı Devrinde Samsun Şehrinin Nüfus Yapısı,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, (s. 485-488), Samsun 2012

Özcan, Selim. (2006), “XX. Yüzyılın Başlarında, Canik (Samsun) Sancağında İsimleri Değiştirilmek İstenen Kaza, Köy, Mahalleler ve Yeni İsimleri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 671-686), Samsun

Özdemir, Cafer. (2003), Havza Yöresi Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Samsun

Özdemir, Cafer. (2009), “Havza İlçesinin Genel Folklorik Yapısı.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, (s. 185-206)

Özdemir, Cafer. (2011), Samsun Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Kültür Aktarımı, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 103-113), Samsun 2012

Özdemir, Emrah. (2008), Samsun İli Havza İlçesi Karga Köyü Monografisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Özdemir, Nebi. (1997), Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Çocuk Oyunlarının Halkbilimi Açısından İncelenmesi (2 cilt), Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Özgüner, Orhan. (1970), Köyde Mimari Doğu Karadeniz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara

Özkan, Zekeriya. (2012), Bafra ve Çevresindeki Halk İnançları ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

Pınarbaşı, Gülenay. (2010), Anadolu Efsanelerinde Dindar Kadın ve Ermiş Kadın. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Polat, Nazmi. (2011), “Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 299-313), Samsun 2012

Sağlam, Nevzat. (2017), “Arşiv Belgelerine Göre Canik’te Çerkes Muhacirler ve İskânları,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 1365-1384), Samsun

Sağlık, Şaban. (2006), “Romancı Gözüyle Samsun’un Yüz Yıllık Tarihi,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 623-635), Samsun

Samsun Evliya Atlası, Ahsen Vakfı, Samsun İl Özel İdaresi Yayını, 2012

Samsun İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı 2018-2023, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

“Samsun” Maddesi, Yurt Ansiklopedisi, Cilt: 9, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1983

Sancak, Emin ve Yeğin, Veyis. (2011), “Samsunlu Bağlama Yapımcıları ve Bu Ustaların Yapım Sanatına Katkıları,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 540-542), Samsun 2012

Santur, Alparslan. (2011), Samsun’da Sağlıkla, Hastalıkla İlgili Bazı Geleneksel Uygulamalar, Değerlendirmeler ve Deyişler, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 151-159), Samsun 2012

Sarcan, Ali. (1966), Samsun Tarihi, Kültür Matbaası, Ankara

Sarısakal, Baki. (2007), Samsun Eğlence Tarihi, Samsun Belediyesi Kültür Yayını, İstanbul

Semiz, İsa. (2007), Terme Yöresi Halk Edebiyatı Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

Serbestoğlu, İbrahim. (2006), “Kırım Savaşı Sonrasında Samsun’da Göç ve Göçmen Sorunu,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 83-97), Samsun

Serbestoğlu, İbrahim. (2013), “Canik Sancağı’nda Tarımsal Kalkınma Teşebbüsü (1860-1870),” Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Cilt: 1, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun

Seven, Ahmet. (2017), Samsun’dan Bir Halk Âşığı Geçti – Âşık Kemali Bülbül, Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 13, (s. 40-47)

Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

Strabon. (2000), Geograpikha, Antik Anadolu Coğrafyası, Tercüme: Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

Sümer, Faruk. (1992), Çepniler, Anadolu’daki Türk Yerleşmesinde Önemli Rol Oynayan Bir Oğuz Boyu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

Şar, Sevgi. (2005), Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, (s. 1163-1178)

Şendağ, Barış Arda. (2009), Tekerleme ve Sayışma Derlemeleri - Çözümlemeleri,  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara

Şenel, Mustafa. (2011), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri, Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

Şişman, Bekir. (2001), “Samsun Yöresinde Geçiş Dönemleriyle (Doğum, Sünnet, Evlilik ve Ölümle) İlgili Yaşayan Halk İnançları ve Bunlara Ait Uygulamalar,” Erdem Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 39, (s. 445-469)

Şişman, Bekir. (2003), Samsun’da İcra Edilen Bir Yağmur Duası Ritüeli ve Türk Kültür Tarihi Bağlamında Düşündürdükleri, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 58, (s. 86-92)

Tahsin, Hasan. (1960), “Samsun’da Adlarla İlgili İnanmalar,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 12, Cilt: 6, Sayı: 133, (s. 2213)

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Tekbalkan, Murat. (2017), Yöresel Yemeklerin Bölge Turizmine Katkısı: Samsun Kaz Tiridi Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 5, Sayı: 4, (s.155-169)

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon

Temür, Akın (2011), “Antik Çağdan Günümüze Amazonlar,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 69-75), Samsun 2012

Tezgel, Aycan Özentürk. (2008), Samsun İlinin Vezirköprü İlçesindeki Geleneksel Meslekler,  Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Topbaş, Eriman. (2007), “Samsun İlinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Eğitim Programı Önerisi,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 411-426), Samsun

Tunçel, Harun. (2000), “Türkiye'de İsmi Değiştirilen Köyler,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, (s. 23-34)

Turhan, Sadettin ve Sarıcaoğlu, Furkan Türker.(2011) Samsun Mutfak Kültüründe kaz Etinin Yeri ve Önemi,” Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, (s. 239-241), Samsun 2012

Türk Aile Ansiklopedisi (3. Cilt), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Konya 1991

Uğur, Abdullah. (2015), Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya, Bilig Dergisi, Sayı: 74, (s. 239-260)

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Uzun, Ali. (2007), “Samsun İlinin Başlıca Coğrafya Özellikleri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 317-341), Samsun

Uzuneminoğlu, Hamza. (1992), Samsun Bir Uygulamalı Şehir Coğrafyası, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Ünal, Mehmet Ali. (2006), “XVI. Yüzyılda Sinop Tersanesi İçin Canik Sancağı’ndan Malzeme Temini,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 231-251), Samsun

Vural, Tuba - Koç, Fatma - Koca Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, (s. 793-808), Ankara

Yaran, Cafer Sadık. (2011), “Samsun’un İki Maneviyat Mirasının Yeniden Topluma Kazandırılması Süleyman Paşa Medresesi ve Samsun Mevlevihanesi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 235-245), Samsun 2012

Yavuz, Kiraz Erciyas. (2011), “Önemli Bir Doğa Alanı Kızılırmak Deltası,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 839-842), Samsun 2012

Yaylagül, Özen. (2011), Samsun Pazarlarında Satılan Şifalı Bitkiler, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 98-101), Samsun 2012

Yaylagül, Özen. (2014), Anadolu’da Yaşayan Halk Hekimliği Uygulamalarının Eski ve Orta Türkçe Tıp Metinlerindeki Temelleri, Milli Folklor Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 103, (s. 48-58)

Yediyıldız, Bahaeddin. (1983), “Samsun Halkının Kullandığı Eşyalar Üzerinde Bir Tahlil Denemesi,” II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 5. Cilt, (s. 271-284), Ankara

Yıldırım, Mücahit ve Bulut, İhsan ve Şahin, Kemalettin. (2011), “Vezirköprü İlçesinde Toponomik (Yer Adlarıyla İlgili) İncelemeler,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 969-377), Samsun 2012

Yıldırmış, Fatma. (2015), Düğün Sonrası Gelenekler Bağlamında Ondokuzmayıs-Samsun Yörükleri, Turkish Studies,  Cilt: 10, Sayı: 8, (s. 2259-2270)

Yıldız, Harun. (2011), “Samsun Yöresi Alevîleri Gelenek ve Değişim,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 283-293), Samsun 2012

Yıldız, Hatip. (2015), “Osmanlı Yenileşme Döneminde Canik Sancağı’nda Temel Eğitim,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 261-273), Samsun

Yılmaz, Cevdet. (2007), “Samsun İl Nüfusunun Sosyo - Ekonomik Yapısı, Demografik Nitelikleri ve Coğrafi Dağılış Özellikleri,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 263-287), Samsun

Yılmaz, Cevdet. (2011), “Samsun Şehri Kuruluş Yeri, Nüfus ve Kentsel Gelişim Özellikleri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 361-377), Samsun 2012

Yılmaz, Cevdet. (2015), Bafra-Vezirköprü Arasında Seyrüsefer Eyleyen Kızılırmak'ın Yelkenli Kayıkları, Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, (s. 26-31)

Yılmaz, Cevdet (Ed.), (2016), İlkçağdan Cumhuriyete Canik. Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun

Yılmaz, Cevdet. (2017), Samsun’da Mevsimlik Tarım İşçiliği, Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 13, (s. 14-24)

Yılmaz, Mehmet Fatih. (2011), “Derleme Sözlüğünde Samsun ve İlçelerinden Derlenmiş Sözcükler Üzerine Bir İnceleme,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, (s. 521-528), Samsun 2012

Yılmaz, Recep. (2015), Yitip Giden Zamanlarda Bafra Esnafları, Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 8, (s. 66-68)

Yılmaz, Yakup. (2015), “Samsun Yörükleri,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Cilt: 1, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, (s. 371-390), Samsun

Yiğitpaşa, Nadire Tuba ve Uz, Funda. (2016), 19. Yüzyıl Samsun’da Bir Grup Konut Mimarisi, Uluslararası Amisos Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, (s. 22-43)

Yüce Tar, Yasemin ve Kaygusuz, Canani ve Çelik, Kezban. (2011), “Samsun İli Kent Merkezinde Yaşayan Romanlar,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, (s. 761-770), Samsun 2012

Yüksel, Ayhan. (2013), Doğu Karadeniz Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Yüksel, M. Ferhat. (2016), Vezirköprü Yöresi Monografisi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

 

Kaynak Kişiler

Abdul Erkan (78), El sanatları, Samsun – Çarşamba

Emsal Yaman, El Sanatları, Samsun

Fahrettin Geçim (85), El Sanatları, Samsun - Kavak

Hakan Ünalan, El Sanatları, Samsun

Halit Yücesan, El sanatları, Samsun – Bafra

İsmet Akkaş, El Sanatları, Samsun - Vezirköprü

Musa Yıldız, El sanatları, Samsun – Çarşamba

Nurgül Kolbaşı, Mutfak Kültürü, Samsun - Bafra

Temel Küçük, El Sanatları, Samsun

Turan Sülün, Mutfak Kültürü, Samsun – Bafra

Web Siteleri

http://alpaytekin.com/folklor/takvimler-ve-turk-halk-takvimi-kocakari-takvimi#axzz50y4zt0vF

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-12752/hammaddesi-hayvansal-deri-vb-olan-geleneksel-el-sanatla-.html

http://www.cografya.gen.tr/tr/samsun/tarihce.html

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,79621/samsun-merkez-mubadil-koylerinde-oyunlar.html

https://www.gazetegercek.com.tr/85-yildir-baglama-yapiyor/48272/

http://gencifade.omu.edu.tr/dunya-murat-dirilin-zillerini-caliyor/

http://gencifade.omu.edu.tr/yumurta-topuk-avrupada/

http://www.habergazetesi.com.tr/yazarlar/12972/samsunun-tiyatro-tarihi-derken1

https://www.haberler.com/dede-meslegi-supurge-yapimindan-vazgecmiyorlar-8155568-haberi/

https://www.haberler.com/terme-kavak-sayisinda-dunya-ikincisi-4743464-haberi/

http://www.hurriyet.com.tr/jenniferin-zilleri-samsundan-5404984

https://insanvehayat.com/pehlivanin-deriden-kiyafeti-kispet/

http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1298

http://www.kadef.org.tr/sayfa.php?sayfaid=2268

http://www.kadef.org.tr/sayfa.php?sayfaid=2598

http://kavakhem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/55/07/196218/icerikler/asik-kemali-bulbul_974994.html

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/samsun/nealinir/dokuma

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html

http://www.kuslar.gen.tr/atmaca.html

http://www.milliyet.com.tr/osmanli-kadinlarinin-gelenegi-bu-koyde-samsun-yerelhaber-2668405/

http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Samsun_madenler.pdf

http://ozgunahsapsanati.com/default.asp

http://ozhanozturk.com/2018/01/08/samsun-tarihi-arkeoloji/

http://www.ozanlar.biz/obali.html

https://www.samsun.bel.tr/samsun-detay.asp?samsun=650-tarihce

http://samsun.com.tr

https://www.samsun.com.tr/moduller.aspx?modul=ortak-el-sanatlari#.W9CHvFQza70

http://www.samsunbulten.com/kavakta-kulturel-zenginliklerimizden-39-akil-suyu39---4909h.htm

https://www.samsungazetesi.com/samsun-haber/vezirkoprude-yasayan-muzik-hazinesi-h177260.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR-59809/tarih.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR-59806/atasozleri-ve-deyimler.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR,59813/kultur---el-sanatlari.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR-60343/cemalettin-etlikavakligil.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR-60374/asik-kemali-bulbul.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR-60381/orhan-gencebay.html

http://www.samsunkulturturizm.gov.tr/TR-60379/yildiray-cinar.html

http://www.samsunotfestivali.com

http://tarihvemedeniyet.org/2010/10/antik-dunyadan-modern-zamana-kar-buz-ve-dondurma.html

http://www.tarimvadisi.com/node/459

http://www.tuik.gov.tr/Start.do

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/596500.aspx

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=samsun

http://uib.omu.edu.tr/tr/samsun/el-sanatlari

http://www.vezirkoprum.com

http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU2Ftc3VuX3RhcmloaQ

https://www.yemekkulturu.net