RİZE HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

Abdülaziz Bey. (1995), Osmanlı Adet Merasim ve Tabirleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Ak, Orhan Naci ve Çelik, Fehmi Rasim. (2011), Rize Kültür Derlemeleri, Rize Halk Eğitim Müdürlüğü Yayınları, 2. Baskı, Trabzon

Ak, Orhan Naci. (1998), Rize Halk Şiiri Derlemeleri, Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Rize

Ak, Orhan Naci. (2000), Rize Tarihi, Rize Halk Eğitim Merkezi Yayınları, Rize

Akbaş, Meral – Bozok, Mehmet – Bozok, Nihan. (2016),  “Bizim Dereyi Kim Çaldı, Doğu Karadeniz’de Yaşlı Kadınlar ve Yaşlı Erkeklerin Doğa Anlatıları,” Sudan Sebepler: Türkiye’de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri, Derleyen:  Cemil Aksu,  Sinan Erensü,  Erdem Evren, İçinde (s. 247-268), İletişim Yayınları, İstanbul

Akçiçek, Eren ve Canyurt, Mehmet Ali. (1993), Anadolu'da Balık İle İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği Uygulamaları, Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Haziran 1993, Erzurum

Akdoğan, Ali. (2006), Geleneksellik ve Modernlik Bağlamında Rize’de Dini Hayat, I. Rize Sempozyumu 16-17-18 Kasım 2006, (s. 594-600), Bildiriler Kitabı, Rize Valiliği, İstanbul

Aksoy-Sheridan, R. Aslıhan. (2007), “Temel Fıkralarında 'Öteki'leştirme Boyutu,” Milli Folklor Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 75, (s. 95-103)

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, ÇEKÜL Vakfı, 2012

And, Metin. (2012), Oyun ve Bügü, Yapı Kredi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Arıcı, Muzaffer. (1993), Her Yönüyle Rize, Ankara

Arıcı, Sebahattin. (2008), Dambur Tarihi, Hemşen-Purim Etimolojik Sözlük, İstanbul

Arrianus, Flavius. (2005), Arrianus’un Karadeniz Seyahati, çev. Murat Arslan, Odin Yayıncılık. İstanbul

Arslan, Murat. (2000), “Kolkhis Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyasına İlişkin Bazı Notlar,” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 97, (s. 26-40)

Arslan, Volkan. (2016), Hemşin Müzik Kültürü ve Remzi Bekar, Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Aslan, Zehra ve Arıkan, Mustafa (Ed.). (2018), Cumhuriyet Döneminde Rize 1 (1923-1950), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayını, Ankara

Avşar, Filiz Yavuz ve Koyuncu, Recep. (2014) Tarihin Tozlu Sayfalarından Rize’de Sağlık, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, Rize

Aydın, Ayşe. (2015) Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8 (s. 517-534)

Aydın, Mehmet. (2006), “Adbilim Açısından Ordu ve Samsun Ağızlarındaki Bazı Lakaplar,” Türk Dilleri Araştırmaları, Cilt: 16 (s. 25-47)

Barışta, H. Örcün. (1997), “Rize El Sanatları,” Seyfi Başkan (Ed.), Rize, içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara

Başarmak, Uğur. (2006), “Rizeli Sadettin Kaynak’ın Eserlerinde Doğu Karadeniz Folkloru Esintileri,I. Rize Sempozyumu - Kasım 2006, Bildiriler Kitabı (s. 380-384), Rize Valiliği, İstanbul

Başkan, Seyfi (Ed.), (1997), Rize, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Başkan, Seyfi. (2008), “Geleneksel Karadeniz Evleri,” Erdem Dergisi, Sayı: 52 (s. 41-90)

Beyaztaş, Zübeyde (Ed.). (2017) Rize Atma Türkü Geleneği ve Halk Şairlerinden Derlemeler, Rize Belediyesi Kültür Yayınları, Rize

Bıjışkyan, P. Minas. (1969), Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası 1817-1819, çev. Hrand D. Andreasgan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Bilgin, Mehmet. (1997), “Rize’nin Tarihine Bir Bakış,” Seyfi Başkan (Ed.), Rize, içinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, (s. 17-78), Ankara

Boncukçu, Fahri. Çayeli Halk Ozanlarından Salih Kahyaoğlu, Çayeli Vakfı Kültür Yayınları.

Bostan, Hanefi. (2002), XV - XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004

Büyüker, Kâmil. (2006), İstanbul’da Rizeli Bir Bestekâr, Nazariyatçı ve Musikişinas: M. Ekrem Hulusi Karadeniz, I. Rize Sempozyumu - Kasım 2006, Bildiriler Kitabı (s. 385-390), Rize Valiliği, İstanbul

Caferoğlu, Ahmet. (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ordu - Giresun - Trabzon - Rize ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu, Ankara

Ceylan, Salih. (2007), Büyükdere (Senoz) Vadisi Örneğinde Yöresel Mimarlığın Tarihsel Süreklilik Kavramındaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Cimsit, Fitnat. (2001), Yöresel Mimaride Ekolojik ve Kültürel Uyum Rize-Fırtına Vadisi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Coşkun, Ogün. (2009), İkizdere İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Coşkun, Osman. (2005), Her Yönüyle İkizdere, Kocaeli

Coşkun, Osman. (2000), Yöremiz İkizdere, Gebze Gürdere Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını. Kocaeli

Coşkun, Osman. (2013), Doğu Karadeniz Yer Adları ve Söz Varlığı, Çatı Yayınları, İstanbul

Coşkun, Osman. (2011), Kayıtlara Göre Özdil, Belgesel Yayıncılık, Kocaeli

Cumhuriyet'in 50. Yılında Rize. Rize Valiliği, Ankara 1973

Çağatay, Neşet. (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22 (s. 105-138)

Çal, Fatih. (2017), Rizede Evliya Menkibeler ve Türbeler Etrafında Olusun Ritüeller, Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize

Çapa, Mesut. (2016), “Rize'nin Yakın Tarihine Bir Bakış,” Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 20, (s. 293-308)

Çapar, Ömer. (1991), “Karadeniz’de En Eski Grek Yerleşmeleri,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 26. (s. 303-327)

Çelik, Ali, (1990), “Rizeli Şairlerle Bir Sohbet,” Millî Folklor Dergisi, Sayı: 7, (s. 48-51)

Çelik, Celalettin. (2006), “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş,” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), Cilt: 6, Sayı:2, (s. 39-61)

Çiçekoğlu, Nihan. (2014), Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Rize El Sanatı Ustaları Üzerine bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi. Gezi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Davulcu, Mahmut (2015), “Günümüzde Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2, (s. 53-91)

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara

Demir, Necati. (2006a), Rize ve Yöresinin Tarihi Alt Yapısı, Tarih - Etnik Yapı - Dil - Kültür, (Bildiri), Rize Sempozyumu, 16-17-18 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı, (s. 394-404), Rize Valiliği, İstanbul

Demir, Necati. (2006b), Trabzon ve Yöresi Ağızları (3 Cilt), Gazi Kitabevi, Ankara

Demirel, Ersin (Ed.), (2013), Yaylalar Kenti Rize, Kaçkar Turizm Birliği

Demirel, Ersin (Ed.), (2014), Konaklar Kenti Rize, Kaçkar Turizm Birliği

Doğu Karadeniz Halklarının Tarih ve Kültürleri, (Derleyen ve çeviren: Hayri Hayrioğlu), Sorun Yayınları, İstanbul 1998

Dokur, Nejdet. (2009), Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Köylerinin Yemek Kültürü Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Efendioğlu, Osman. (2008), Şiirlerle Rize Meltemleri, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, Rize

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Emiroğlı, Ziya. (1958), “Rize’de Milli Oyunlar,” Rize Kültür Dergisi, Rize Mualimler Birliği, Sayı: 1-2, (s. 4)

Erdem, Şakir. (1999), Doğu Karadeniz Bölgesi Halk Oyunlarının Karakteristik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Eren, İbrahim. (1959), “Rize’de Dokumacılık,” Rize Kültür Dergisi, s. 28, Sayı: 9-10-11, Mart-Nisan-Mayıs 1959 (s. 29)

Erkara, Oğuz. (2010), 100 Tarihi Lokanta, Cinius Yayınları, İstanbul

Ersoy, Erhan. (1999), “Hemşin Yöresinde Ekonomi ve Cinsiyete Dayalı İş Bölümü,” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, (s. 129-144)

Ferah, Kemal. “Hemşin, Evlenme ve Düğün,” Rize Kültür Dergisi, Sayı: 4, Ekim 1958, (s. 37)

Geleneksel Atmacacılık. TC Çevre Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Gönen, Sinan. (2004), Anadolu'da Yer Adlarına Bağlı Olarak Oluşan Efsaneler Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Gül, Volkan. (2014), “Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış,” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4, (s. 97-107)

Gülay, Şafak. (1994), Türkiye'nin Turizm ve Tanıtımında Çamlıhemşin, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Gülegül, Gülşah. (2012), Türk Folklorunda Yılan, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Günay Güngör, Banu. (2006) Rize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Günay, Turgut. (1978), Rize İli Ağızları, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara

Güvelioğlu, İshak Güven. (2006), “Rize Meşayihi,” Tasavvuf Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 17 (s. 191-216)

Güvelioğlu, İshak Güven. (2007), Bir Köy Monografisi Rize Kalkandere Hüseyinhoca Köyü, Kaknüs Yayınları, İstanbul

Haberal, Hikmet. (2011), Yaylacılık Kültürünün Yayla Turizmi İçindeki Önemi Rize Yaylaları Örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Herodotos. (2012), Tarih, çev. Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 8. Baskı, İstanbul

Hiçyılmaz, Murat Ümit. (2017), Çamlıhemşin Seyahatnamesi, Dergâh Yayınları, İstanbul

Huizinga, Johan. (2006), Homo Ludens, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul

Hut, Davut. (2011), “Doğu Karadeniz’de Geleneksel Dokumacılık, Rize Keten Bezi (Feretiko) ve Sosyo-Ekonomik Etkileri,” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 24, (s. 23-62)

Işık, Neşe. (1998), Doğu Karadeniz Efsanelerini Derleme ve Araştırma (Trabzon, Rize ve Artvin Efsaneleri), Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

İlimiz Rize, Özgül Yayınları, Isparta 1982

İslah, İbrahim. (2012), Türklerde Bayram, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

İspir, İbrahim. (1969), Rize İli Yakın Çevre İncelemeleri, Türkiyem Yayınları, Ankara

Kabak, Turgay. (2015), Rize İli Halkbilim Monografisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Kalafat, Yaşar. (2006), Eski Türk İnançlarının Rize ve Yöresi Halk Kültüründe İzleri, I. Rize Sempozyumu 16-17-18 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı (s. 359-367), Rize Valiliği, İstanbul

Kara, İsmail. (2001), Güneyce – Rize Sözlüğü, Dergâh Yayınları, İstanbul

Karaloğlu, Şengül. (2007), Şer’iyye Sicillerine Göre Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Rize (H. 1295-1296), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Karpuz, Haşim. (1985), Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Evleri, Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, Ekim 1984, Bildiriler Kitabı (s. 318-327), Ankara

Karpuz, Haşim. (1989), “Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Ahşap Camiler,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4 (s. 37-46)

Karpuz, Haşim. (1993), Rize, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Kartalcık, Vedat. (2008), Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, (s. 663-711)

Kaya, Emrah. (2007), Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

Kazdal, Mehmet. (2014), 1143 Numaralı Rize Müslim Nüfus Defterinin Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize

Kazmaz, Süleyman. (1994), Çayeli, Geçmiş Günler ve Halk Kültürü, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara

Kazmaz, Süleyman. (1997), “Rize Halk Kültürü,” Rize, içinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, (s. 138-160), Ankara

Kazmaz, Süleyman. (1998), Rize Çayeli Halk Kültürü Araştırmaları, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara

Keleş, Sema. (2013), Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Rize Ekonomisinde Dokumacılık, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Kılıçarslan, Sema. (2011), Türk Halk İnançlarında Su, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1953), Kars Tarihi, cilt 1, Işıl Matbaası, İstanbul

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1992), Rize ve Dolaylarında Bilinmeyen Tarih Gerçekleri, Rize Hoytur Derneği Yayını, Ankara

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1992), Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, Türk Tarih Kurumu, Ankara

Kobya, Elif Şebnem. (2014), Türkiye'de Yağmur Törenleri ve Yağmurla İlgili İnanışlar, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Koca, Emine. (2013), Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Göynekler, VII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Bakü, Azerbaycan

Koday, Zeki. (2014), Fındıklı İlçesinin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Korkmaz, Mehmet Akif. (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Koyuncu, Recep. (2014), Bildiğini Okuyan İmam Zihni, 2. Baskı, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, Rize

Koyuncu, Recep – Arıman, Nazif. (2015), Kaybolan Destan Cimil Çığ Destanı, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, Rize

Koyuncu, Recep – Koyuncu, Yunus Emre. (2017), Bir Tutam Hemşin Bir Nefes Tulum ve Remzi Bekar, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, Rize

Ksenophon. (1974), Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), çev. Tanju Gökçöl, Hürriyet Yayınları, İstanbul

Kurdoğlu, Oğuz. (2002), Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Doğal Kaynak Yönetimi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Kutanoğlu, Nilüfer. (2018), Süleyman Kazmaz’ın Halk Kültürüne Yönelik Çalışmalarının Derlenmesi ve Halk Bilimsel Açıdan İncelenmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Rize

Kuzucu, Kemalettin. (2012), Bin Yılın Çayı, Kapı Yayınları, İstanbul

Küçük, Yaşar. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları: Türküler-Destanlar, Serander Yayınları, Trabzon

Mirazlı Saral, Yasemin. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Mirzaoğlu, F. Gülay. (2002), Yapısal ve İşlevsel Açıdan Atma Türkü İcrâ Geleneği, Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu 3-5 Mayıs 2001, Bildiriler Kitabı, Cilt:2, (s. 103-120), Trabzon

Morgül, Mahiye. (2017), Rize Türküleri Deyince, 2. Baskı, Mayana Yayın Serisi, Ankara

Nar, Mehmet Şükrü. (2014), “Günümüz Türk Toplumunda Mitler, Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme,” Folklor/Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 79, (s. 55-77)

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2005), Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2007), Yaşayan Taş Kesilme Motifi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Kösemek, Mehmet ve Çiçekoğlu, Nihan ve Yıldız, Tuna. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Özdoğan, İsmail. (2004), Rize (Merkez ilçe) Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı (1923-1960), Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla

Özgüner, Orhan. (1970), Köyde Mimari Doğu Karadeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara

Özgür, Can (2002), Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler, Türk Dünyası Dergisi, Sayı: 13, (s. 119-124)

Özyurt, Hasan. (1997), “Rize İlinde Çay Tarımının Yaptığı Sosyo-Ekonomik Etkiler,” Seyfi Başkan (Ed.), Rize, içinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, (s. 162-182), Ankara

Pehlevan Yıldız, Arzu. (2008), 1495 Numaralı Şer'iyye Sicili Defterine Göre Rize'nin Ekonomik ve Sosyal Hayatı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Pseudo-Skylaks. (2016), Seyrüsefer, çev. Murat Arslan, LIBRI Dergisi, Sayı: 2, (s. 246-307)

Rasonyi, Laszo. (1993), Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Rize Defteri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 2012

Rize Defteri III, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016

Rize El Sanatları, Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları, 2. Baskı, Trabzon, 2004,

Rize Kültür Dergisi, Sayı: 4, Ekim 1958

Saatçi, Yonca. (2008), Hemşin Horonlarında Atma Türküler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara

Salman, Fikri. (2007), “Günümüzde Rize ve Civarında Görülen Geleneksel Giysiler,” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19 (s. 177-202)

Saraç, Diren Uycan. (2013), Rize İli Etnobotanik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Sarıkaya, Makbule. (2000), Milli Mücadele Döneminde Rize, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara

Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17 (s. 181-192)

Sinoğlu, Sümeyra. (2017), Rize İlinde Geleneksel Halk Hekimliği Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize

Sipahi, Abdülkadir. (2006), Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Solak, Adnan, Gelenek Görenekleriyle Pazar, İstanbul

Strabon. (2000), Geograpikha - Antik Anadolu Coğrafyası, çev. Adnan Pakman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul

Sümerkan, Mustafa Reşat. (2015), “Doğu Karadeniz Köy Evlerinde Aşhane Mekânı Üzerine Notlar,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, (s. 10-26)

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

Şar, Sevgi. (2005), “Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış,” Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. Cilt: 13, Sayı: 2, (s. 1163-1178)

Şendağ, Barış Arda. (2009), Tekerleme ve Sayışma Derlemeleri - Çözümlemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara

Şenel, Mustafa. (2011) “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri,” Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

Şişman, Bekir. (2009), “Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü, Folklorik Bir Yaklaşım,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 7, (s. 232-243)

Taş, Ela. (2015), “Halk Plastik Sanatları Yönüyle Rize,” Sobider - Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2. (s. 172-202)

Taşçılar, Çetin. (1995), Rize Şehir Coğrafyası, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Taşpınar, Ali. (2004), Rize Tarihi, İstanbul

Tatar, Recep S. (2004), Bu Toprağın Masalları, Su Yayınları, İstanbul.

Tavukçuoğlu, Hasan Şeker. (1996), Her Yönüyle Güneysu Rize, Güneysu Sosyal Dayanışma Vakfı Kültür Derneği Yayınları, İstanbul

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon

Tellioğlu, İbrahim. (2005), “Doğu Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Etnik Yapısına Tesir Eden Göçler,” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, (s. 1-10)

Tellioğlu, İbrahim. (2007), Doğu Karadeniz Bölgesinin Türk Yurdu Haline Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme, Turkish Studies, Cilt: 2, Sayı: 2, (s. 654-664)

Togan, A. Zeki Velidî. (1981), Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Topaloğlu, Celal. (2007), Rize’nin Kurtuluşu, Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları, Rize

Topaloğlu, İhsan. (2005), Rize Folklorunda Tulum, Horon ve Düğünler, Rize

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1872/1289, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 1994

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1879/1296, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 1999

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1888/1304, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 2002

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1903/1321, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 2008

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1904/1322, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 2008

Turan, İlhan. (2006), Rize ve Çevresinin Coğrafi Özelliklerinin Halk Kültürüne Etkileri, I. Rize Sempozyumu (Kasım 2006), Bildiriler Kitabı, (s. 686-692), Rize Valiliği, İstanbul.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 1998

Uğur, Abdullah. “Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya,” Bilig, Sayı: 74 (s. 239-260, 2015)

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Uzun, Ali ve Uzun, Sebahat. (2008), Taşhaneden Aşhaneye Pileki, İyidere Kaymakamlığı Kültür Yayınları

Vanilişi, Muhammed ve Tandilava, Ali. (1992), Lazların Tarihi, çev. Hayri Hayrioğlu, Ant Yayınları, İstanbul

Vural, Tuba - Koç, Fatma - Koca Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, s. 793-808, Ankara

Yaldız, Gülsüm ve Yüksek, Turan ve Şekeroğlu, Nazım. (2010), Rize İli Florasında Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Kullanım Alanları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Artvin, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3 (s. 1100-1114)

Yaltırık, Mehmet Berk. (2013), “Türk Kültüründe Hortlak - Cadı İnanışları,” Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 16, (s. 187-232)

Yazıcı, Hamdi. (1984), Fındıklı, İstanbul

Yelkenci, Şener (Ed.), (2015), Renkli Kültürü ve Doğasıyla Ardeşen, Ardeşen Kaymakamlığı

Yıldırımkaya, Yücel ve Sarıhan, Zekeriya. (2008), Rize'de Fındıklı ve Güneysu Kırsal Mimarisi, Fındıklı Kaymakamlığı, İstanbul

Yiyeceklerimizin Doğal ve Kültürel Çevresi Işığında Rize Mutfağı, Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Rize 2004

Yormaz, Elif. (2016), Rize Gazetesi'ne Göre Rize'de Sosyo-ekonomik ve Kültürel Hayat, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Yurt Ansiklopedisi, “Rize Maddesi,” 9. Cilt, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1983

Yüksel, Ayhan. (2013), Doğu Karadeniz Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Zihnioğlu, Asım. (1998), Bir Yeşilin Peşinde, Tübitak Yayınları, Ankara

 

Kaynak Kişiler

Ahmet Nar, Kemençecilik, Rize – Pazarköy, (10.4.2018)

Ayşe Usta (94), Halk takvimi – Adlandırmalar, Güneysu - Rize (4.9.2017)

Aytül Turan (Çay eskperi, çay demleme şampiyonu), Çay tarımı, Rize (12.4.2018)

Bekir Hervenik, Seper örücülüğü, Rize – Çayeli (12.4.2018)

Emriye Öksüz, Feretiko dokuma, Rize – Merkez (5.4.2018)

Fatma Kapıcıoğlu, Feretiko dokuma, Rize – İyidere (11.4.2018)

İrfan Karaali, Demircilik, Rize – Merkez (6.4.2018)

İrfan Karaaslan, Kemençecilik, Rize – Pazarköy (10.4.2018)

Mehmet Yılmaz (62), Mahalli tipler, Pekmezli - Rize (6.11.2017)

Mustafa Yılmaz, Pileki işçiliği, Rize – İyidere (11.4.2018)

Orhan Naci Ak (81), Sosyal normlar, Rize (3.8.2018)

Osman Efendioğlu (82), Atma türkü, Pazarköy - Rize (10.4.2018)

Özlem Kobal, Hemşin çorabı, yöresel kıyafetler, Rize – Hemşin (13.4.2018)

Recep Koyuncu, Rize halk kültürü, Rize tarihi, Rize – Merkez (Mayıs 2017 – Eylül 2018)

Reyhane Bozkurt, Hemşin çorabı, yöresel kıyafetler, Rize – Hemşin (13.4.2018)

Sedat Koyuncu, Kemençecilik, Rize – Pazarköy (10.4.2018)

Şaban Dal, Bakırcılık, Rize – Merkez (6.4.2018)

Şahin Çolak, Ahşap işçiliği, Rize - Merkez (5.4.2018)

Yaşar Usta (61), Halk hekimliği, Rize – Güneysu (29.5.2018)

Zehra Muslu, Hemşin çorabı, yöresel kıyafetler, Rize – Hemşin (13.4.2018)

Web Siteler

http://www.100tarihilokanta.com/husrev-lokantasi/

http://alpaytekin.com/folklor/takvimler-ve-turk-halk-takvimi-kocakari-takvimi#axzz50y4zt0vF

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,134572/halk-meteorolojisi.html

http://aytulturan.com/kategori/blog/

http://biriz.biz/rize/rizehalkkulturu.htm

https://www.bizevdeyokuz.com/petranboard-lazboard

http://www.camlihemsin.bel.tr/sayfa/yaylalari/95

http://www.doka.org.tr/TR/Bolgemiz/Rize

https://www.frmtr.com/muzik-enstrumanlari/5745697-tulum-ve-notalari.html

http://gidatarim.com/hayvancilik/turkiye-bal-uretiminde-ikinci-siraya-yukseldi/127589.html

http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1298

http://www.istanbulfolklorfederasyonu.com/halk-oyunlari/ifof-rize-yoresi-halk-oyunlari/

http://www.kalkanderehaber.com/yoresel/rizenin-armutlari/3213

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html

http://www.kuslar.gen.tr/atmaca.html

http://www.mavirize.com/rize-file-rizedeeskiveyeniyeradlari.html

http://www.milliyet.com.tr/rize-de-hastalar-sifayi-termal-suda-rize-yerelhaber-958125/

http://orhannaciak.com/kitap.aspx?kitapid=10&sayfano=25

http://ozhanozturk.com/2017/08/28/karadeniz-bolgesi-armut-cesitleri/

http://ozhanozturk.com/2017/08/29/sepet-cesitleri/

http://www.rizekulturturizm.gov.tr/TR,55289/iklim.html

http://www.surmene.net/paska/antik_caglarda_dogu_karadeniz.pdf

http://www.trthaber.com/haber/yasam/snowboarda-karadenizli-rakip-lazboard-297484.html

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/596500.aspx

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=Rize http://www.visitrize.com/Icerikler/Petran-Yaylasi-109.html