GİRESUN HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

81 İlde Kültür ve Şehir - Giresun, Giresun Valiliği, Seçil Ofset, İstanbul, 2013

 

Acun, Fatma (1996), “15 ve 16. Yüzyıllarda Şebinkarahisar ve Civarında Yerleşim Modelleri,” Giresun Tarihi Sempozyumu Mayıs 1996, Bildiriler Kitabı (s. 137-159), Giresun Belediyesi Kültür Yayınları, 1997

 

Aça, Mustafa. (2014), Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçılarının Meslek Folkloru, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

 

Akarpınar, R. Bahar. (1999), Türk Kültüründe Dini Törenler ve Mevlid Kutlamaları, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Akat, Abdullah. (2006) Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepniler ve Çepni Müziği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 

Akçiçek, Eren ve Canyurt, Mehmet Ali. (1993), “Anadolu’da Balık İle İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği Uygulamaları,” Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, Haziran 1993, Erzurum

 

Akın, Cavit. (2014), Giresun Tarihi ve Kültürel Değerleri, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara

 

Aksoy, Ömer Asım. (1984), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – 2 Deyimler Sözlüğü, 4. Baskı, TDK, Ankara

 

Aksoy, Ömer Asım. (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – 1 Atasözleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul

 

Akyüz, Hayri. (1953), “Şebinkarahisar Oyun ve Türküleri Tamzara ve Efeler,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Cilt: 3, Sayı: 50, (s. 791)

 

Akyüz, Hayri. (1956), “Şebinkarahisar’da Derlenen İki Şiir,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 7, Cilt: 4, Sayı: 83, (s. 1324)

 

Akyüz, Hayri. (1957), “Şebinkarahisar Köylerinde Düğün ve Evlenme,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 8, Cilt: 4, Sayı: 96, (s. 1524-1527)

 

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, ÇEKÜL Vakfı, 2012

 

Arslan, Özcan. (2005), Dereli (Giresun) Yöresinin Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

 

Ataman, Sadi Yaver. (1956), “Giresun Türküleri, Mânileri ve Âşıklar,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 16, Cilt: 9, Sayı: 188, (s. 3685-3689)

 

Aydın Aksoy, Arzu. (2002), Giresun Zeytinlik Mevkii Kentsel Sit Alanı Üzerine bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

 

Aydın, Ayşe. (2015), “Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar,” Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8. (s. 517-534)

 

Aydın, Demet Şafak. (2015), Giresunlu Bir Masal Anası: Arife Şafak’ın Masal Anlatıcılığı ve Masalların Bağlamsal Çözümlemesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitsü, Ankara

 

Aydın, Mustafa. (2012), “Giresun Kalesi (1764-1840),” Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 12 (39-56)

 

Aydın, Yunus Emre. (2015), “19. Yüzyılda Tirebolu Limanı,” Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 12 (s. 483-495)

 

Aytekin, Yavuz. (1955), “Şebinkarahisar Manileri,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 3, Sayı: 69, (s. 1095-1096)

 

Bakırcı, Mustafa. (2010), Dini ve Kültürel Değerlerin, Taşıyıcısı Olarak Üç Nesil (Giresun Örneği), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 

Bal, Abdullah. (2014), 1426 no’lu (Hicri 1312 - Miladi 1895) Giresun Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

 

Başkan, Özcan. (1968), “Türkçe Islık Dili,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 16 (s. 1-10)

 

Başkan, Seyfi. (2008), “Geleneksel Karadeniz Evleri,” Erdem Dergisi, Sayı: 52, (s. 41-90)

 

Bayar, Mustafa. (2014), “Şebinkarahisar’da Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller,” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 41, (s. 180-207)

 

Bekdemir, Ünsal. (2000), Giresun Kent Coğrafyası, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

 

Bekdemir, Ünsal ve Köse, Fatih Muhammet. (2017), “Giresun İlinin Türkiye Göç Hareketliliği İçerisindeki Yeri,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 937-946), Samsun

 

Beşirli, Hayati. (2012), Yemek Sosyolojisi, Yiyeceklere ve Mutfağa Sosyolojik Bir Bakış, Phoenix Yayınları, Ankara

 

Bijişkyan, P. Minas. (1969), Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası 1817-1819, çev. Hrand D. Andreasgan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

 

Bilir, Ali. (2003), “Görele Yöresi Yayla Hayatı,” Görele Kültür Sanat Sempozyumu, 20 Aralık 2003, Bildiriler Kitabı, Melisa Matbaacılık, İstanbul, 2005

 

Bilir, Ali. (2007), Geçmişten Günümüze Görele, Kitabevi Yayınları, İstanbul

 

Boratav, Pertev Naili. (1999), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınları, İstanbul

 

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004

 

Bulut, Serdar. (2017),  “Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Kadın,” Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 2, (s. 325-356)

 

Bulut, Serdar. (2018), “Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Fındık,” Mavi Atlas Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (s. 205-232)

 

Caferoğlu, Ahmet. (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Derlemeler: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize  ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara

 

Ceranoğlu, Mine. (2016), “Şebinkarahisar Geleneksel Kadın Giysileri ve Şebinkarahisar Geleneksel Kadın Giysi Kültürünü Yaşatan Folklor Elçisi Zeynep Demirbaş,” Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, (s. 137-164)

 

Cihanoğlu, Selim. (1997), Trabzon’da Oynanan Horonlar, Eser Ofset

 

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Giresun, Giresun Valiliği Yayını, 1998, İstanbul

 

Çağatay, Neşet. (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, (s. 105-138)

 

Çelik, Ali. (2013), “Hukuk, Ahlak ve Din Bağlamında Giresun Çepni Kültürüne Bir Bakış,” Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu – 25-27 Ekim 2013, Giresun İl Özel İdaresi, Pelikan Basım, İstanbul, (s. 24-34)

 

Çelik, Celalettin. (2006), “Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş,” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), Cilt: 6, Sayı: 2, (s. 39-61)

 

Demir, Necati. Islık Dili ve Karadeniz Bölgesinde Kullanılışı, http://www.necatidemir.net/images/demir/bkosem/islik_dili.pdf, (ET. 30.5.2018)

 

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara

 

Demir, Necati ve Aydoğdu, Osman. (2016), Giresun ili ve Yöresi Ağızları, 2. Baskı, Yeşilgiresun Matbaacılık, Giresun

 

Demirel, Hüsne - Ayyıldız, Sibel. (2017), Mutfak Kültürü ve Değişimi; Giresun İli Örneği, url: http://jotags.org

 

Duman, Mustafa. (2004), Kemençemin Telleri, Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı, İstanbul

 

Duman, Mustafa. (2008), Fındık Kitabı, Kitabevi Yayını, İstanbul

 

Durdu, Ayşe. (2011), Giresun’da Yayla Kültürü ve Geleneksel Yayla Evleri (Alucra ve Yağlıdere), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

 

Durma, Abdülhalim. (2013), Evliyalar Şehri Giresun, Yenigün Matbaası, Ankara

 

Durmuş, Ayben. (2000), Giresun ve İlçelerindeki Türk Dönemi Mimari Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

 

Ekici, Savaş. (1990), “Giresun İli Halk Müziği Üzerine Bir Araştırma,” Milli Folklor Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 6, (s. 47-48)

 

Elçin, Şükrü. (1964), Anadolu Köy Orta Oyunları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

 

Elçin, Şükrü. (1970), Türk Bilmeceleri, MEB, İstanbul

 

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

 

Elçin, Şükrü. (2004), Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, 8. Baskı, Ankara

 

Emirbuyuran, Öğünç. (2012), Samsun-Ordu-Giresun Bölgesinde Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu

 

Erdentuğ, Nermin. (1967), “Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Törenleri, (1. Bölüm),” Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 4, (s. 27-64)

 

Erdentuğ, Nermin. (1969), “Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Törenleri, (2. Bölüm),” Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 5, (s. 231-266)

 

Erdentuğ, Nermin. (1971), “Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Törenleri, (3. Bölüm),” Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, Sayı: 6, (s. 1-27)

 

Eren, Muzaffer. (1978),  Giresun Turizm Rehberi, İstanbul

 

Eroğlu, Erol. (2015), “Geçmişten Günümüze Sosyal Normlar,” Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 50, (s. 299-308)

 

Ertaş, Yasemin ve Gezmen Karadağ, Makbule. (2013), “Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün Yeri,” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, (s. 117-136)

 

Esterâbadî. (1990), Bezm u Rezm, (Çeviren: Mürsel Öztürk), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

 

Geçmişten Günümüze Giresun, Giresun İl Özel İdaresi Yayını, 2015, İstanbul

 

Giresun Haber Dergisi, 3. Yıl, 21. Sayı, Haziran-Temmuz 1988

 

Giresun Haber Dergisi, 3. Yıl, 22. Sayı, Ağustos-Eylül 1988

 

Giresun İl Yıllığı 1973, Giresun Valiliği, 1973

 

Giresun Kent Kültürü, Giresun Valiliği Yayınları, 2008, Giresun

 

Giresun Kültür Sempozyumu – 30-31 Mayıs 1998, Giresun Belediyesi Kültür Yayını, İstanbul, 1998

 

Giresun Tarihi Sempozyumu – 24-25 Mayıs 1996, Giresun Belediyesi Kültür Yayını, İstanbul, 1997

 

Giresun Yemekleri, Giresun Valiliği Kültür Yayını, Bilgi Ajans, Giresun, 2008

 

Gökşen, Cengiz. (1999), Giresun Efsaneleri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

 

Gönen, Sinan. (2004), Anadolu’da Yer Adlarına Bağlı Olarak Oluşan Efsaneler Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

 

Göreci, Ali. (1972), “Şebinkarahisar’da Derlenen İki Şiir,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 23, Cilt: 13, Sayı: 270, (s. 6188)

 

Güleç, İsmail. (2006), Annemden Duyduklarım, Pan Yayıncılık, İstanbul

 

Güleç, Melda Medine. (2014), “Etnik, Dinî, Ekonomik ve Kültürel Özellikleriyle Giresun Yöresinin Sosyal Yapısı,” Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Karadeniz Özel Sayısı, (s. 183-194)

 

Gülegül, Gülşah. (2012), Türk Folklorunda Yılan, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Gülşen, Aydın. (2014), Giresun’da Sosyal, Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Yaşam 1945-1960, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara

 

Güner, İbrahim ve Ertürk, Mustafa. (2004), “Türkiye İl Merkezi Kent Adlarının kaynakları Üzerine Bir Araştırma,” Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Sayı: 12

 

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

 

Huizinga, Johan. (2006), Homo Ludens “Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,” Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı,  İstanbul

 

İltar, Gazanfer ve Eren, Sevinç. (2012), “Giresun’da Bakırcılık,” Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Cilt: 4, Sayı: 14, (s. 157-171)

 

İslah, İbrahim. (2012), Türklerde Bayram, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

 

Kandemir, Asım. (2000), Giresun Evleri Tipolojisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 

Kara, Ülkü. (1999), Giresun’da Adak İnancı ve Adak Yerleri, Master Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Kara Düzgün, Ülkü. (2009) “Giresun Adak Yerlerinde Tespit Edilen Çeşitli Uygulama, İnanış ve Efsaneler,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, (s. 133-153)

 

Kara Düzgün, Ülkü. (2014), “Giresun Halk Takvimi Sayılı Günler ve Buna Bağlı İnanış ve Uygulamalar,” Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Karadeniz Özel Sayısı, (s. 233-256)

 

Karaibrahimoğlu, Sacit. (1969), Giresun (Bütün Yönleri ve Kazaları ile), Alkan Matbaası, Ankara

 

Karaman, Oktay. (1999), Giresun Kazası (1850-1900), Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

 

Kartalcık, Vedat. (2008), “Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları,” Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, (s. 663-711)

 

Kaya, Doğan. (1997), “Dualar ve Beddualar,”  Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 4, (s. 99-121)

 

Kaya, Doğan. (2007), Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara

 

Kaya, Mevlüt. (2015), “Giresun Kırsalındaki Bazı Yer Adlarının Tarihi ve Kültürel Kökenleri,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2015, Sayı: 2 (s. 181-237)

 

Kaya, Mevlüt. (2017), “Eynesil Tarihçesi ve Ad Menşei,” Tarih ve Gelecek Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, (s. 193-211)

 

Kaya, Mevlüt. (2018), “Kaynağa Gitmek, Giresun Yöresinde Unutulmuş Bir Deyimin Tarihsel Arka Planı,” SSAD Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, (s. 61-74)

 

Kılıç, Davut ve Topal, İbrahim. (2011), “Salnamelerde Giresun’un Sosyal ve Dini Yapısı 1869 1905,” Karadeniz Dergisi, Sayı: 12, (s. 63-79)

 

Kılıçarslan, Sema. (2011), Türk Halk İnançlarında Su, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Kobya, Elif Şebnem. (2014), Türkiye’de Yağmur Törenleri ve Yağmurla İlgili İnanışlar, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

 

Koca, Emine. (2013), “Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Göynekler,” VII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Bakü, Azerbaycan

 

Koca, Sinan. (2015), Görele ve Yöresi Ağızları, Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun

 

Koç, Fatma ve Koca, Emine ve Leyla Kaya Durmaz. (2013), “Giresun – Şebinkarahisar’ın Benzersiz Bir Halk Giysisi Fingo,” II. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür-Sanat Etkinlikleri, Kasım 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

 

Korkmaz, M. Akif. (2005), “Eski Türk Tarihi ve Coğrafyasının Sürekliliğinde Giresun Yöresi ve Bostanlı Köyü’nde Yer-Su Kutsalları,” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 34

 

Korkmaz, Mehmet Akif. (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Ksenophon. (1974), Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), çev. Tanju Gökçöl, Hürriyet Yayınları, İstanbul

 

Kutlu, Şaban. (2011), Kuş Dilinin Anavatanı Yitik Kent Çanakçı, Ege Basım, İstanbul

 

Kutlu, Şaban. (2012), Islık Dili - Kuş Dili, Giresun valiliği Kültür Yayınları, Giresun

 

Kutluata, Elif. (2016), Kadın Figürünün Türküler Ve dizilerde Temsili: Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 

Küçük, Abanoz. (2011), Giresun Çepni Folkloru, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir

 

Küçük, Abanoz. (2015), Giresun Yöresi Kemençecilik Geleneği ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkan Türkülerin İşlevleri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı:4/3, (s. 1149-1165)

 

Küçük, Abanoz. (2015), “Giresun Yöresi Kemençecilik Geleneği ve Popüler Kültür,” Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, (s. 130-146)

 

Küçük, Abanoz. (2017), “İcra Ortamları Bakımından Girsun Yöresi Kemençecilik Geleneği,” INES 2017, II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18-21 Ekim 2017 Antalya, Bildiriler Kitabı, (s. 1847-1855), Çizgi Kitabevi, Konya

 

Küçük, Yaşar. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları: Türküler - Destanlar, Serander Yayınları, Trabzon

 

Mandal, Hasan. (1962), “Giresun’un Yağlıdere Dolayı Bilmeceleri,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 14, Cilt: 7, Sayı: 161, (s. 2933-2934)

 

Markaloğlu, Şehdabe. (1987), “Tirebolu İplik Oyasının Yapılışı,” Türk Folkloru Araştırmaları Dergisi, Sevinç Matbaası, Ankara, (s. 49-59)

 

Melikoğlu, Aşlar. (2016), “Bulancak’ta Yaylacılık Geleneği,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi,  Sayı: 5 (s. 81-91)

 

Mirazlı Saral, Yasemin. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2006

 

Nar, Mehmet Şükrü. (2014), “Günümüz Türk Toplumunda Mitler, Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme,” Folklor/Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 79, (s. 55-77)

 

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2005), Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

 

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2007), Yaşayan Taş Kesilme Motifi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

 

Oğuz, M. Öcal - Kösemek, Mehmet - Çiçekoğlu, Nihan - Yıldız, Tuna. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

 

Okutan, Hasan Tahsin. (1949), Şebinkarahisar ve Civarı, Yeşilgiresun Matbaası, Giresun

 

Oy, Aydın. (1972), Tarih Boyunca Türk Atasözleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara

 

Ögel, Bahaeddin. (1991), Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt: 9, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara

 

Öksüz, Musa. (2003), 1932 - 1951 Yılları Arasında Giresun Halkevi’nde Yapılan Halkbilim Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

 

Önlü, Abdullah - Öztürk, Serkan – Hamzaçebi, Gökhan – Karadeniz, Çağatay. (2017), “Giresun İli Sınırları İçerisindeki Kayıt Altına Alınmamış Türkülerin Derlenmesi,” International Journal of Social Science, Nu: 61, (s. 15-24)

 

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

 

Özdemir, Nebi. (1997), Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Çocuk Oyunlarının Halkbilimi Açısından İncelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Özen, Hamiyet – Sert, Arzu - Aydın Aksoy, Arzu. (2002), “Kültürel ve Mimari Mirasın Sürekliliği: Zeytinlik Yerleşimi, Giresun,” 2. Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 25-26 Ocak, 2002, Adana, (s. 115–123)

 

Özgüner, Oğuz. (1970), Köyde Mimari Doğu Karadeniz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara

 

Özmenli, Mehmet ve Gürsoy, Ahmet ve Demir, Abdullah. (2013), “Giresun’da Ağaç Kültürü, Giresun’un Geleneksel El Sanatlarında Ağacın Yeri ve Önemi,” Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 8, (s. 29-51)

 

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara

 

Sarıyıldız, Bekir. (2014) Osmanlı Öncesi Dönemde Giresun’da Türk ve Türklük İzleri, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

 

Sever, Mustafa. (2004), “Türk Halk İnançlarında ve Halk Hekimliği Uygulamalarında Meyve,” Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, (s. 95-109)

 

Sever, Mustafa. (2015), “Halk Tıbbı Halk Hekimliği,” Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

 

Sipahi, Abdülkadir. (2006), Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Sümer, Faruk. (1992), Çepniler, Anadolu’daki Türk Yerleşmesinde Önemli Rol Oynayan Bir Oğuz Boyu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul

 

Şahin, İlhan. (2013), “Üçler, Yediler ve Kırklar Giresun Yöresinde Din ve İnanç Ritüellerine Mukayeseli Bir Bakış,” Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu Ekim 2013, Giresun İl Özel İdaresi, (s. 35-41)

 

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

 

Şar, Sevgi. (2005), “Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış,” Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi,Cilt: 13, Sayı: 2, (s. 1163-1178)

 

Şendağ, Barış Arda. (2009), Tekerleme ve Sayışma Derlemeleri - Çözümlemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara

 

Şenel, Mustafa. (2011), “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri,” Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

 

Şimşek, Esma. (1995), “Giresun ve Çevresinde Anlatılmakta Olan “Ana Geyik” Efsanesinde Mitolojik Unsurlar,” Milli Folklor Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 26, (s. 17-22)

 

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti’nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

 

Tekin, Feridun ve Cantürk, Samet. (2017), “Giresun İli Merkez Yer Adları Üzerine Bir İnceleme,” The Journal of Academic Social Science Studies, Sayı: 60, (s. 97-120)

 

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon

 

Tonga, Necati. (2010), “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Beddua Şiirleri,” Lânet Kitabı, İçinde, (Editörler: E. Gürsoy Naskali-A. Koç), (s. 471-497), Kitabevi Yayınları, İstanbul

 

Topal, Erol. (2018), “Giresun Eynesil Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar,” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 59, (s. 291-296)

 

Turhan, Salih ve Altınkaynak, Erdoğan. (2009), Giresun Türküleri ve Oyun Havaları, Giresun Valiliği, Ankara

 

Türk Aile Ansiklopedisi (3. Cilt), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Konya 1991

 

Uğur, Abdullah. (2015), “Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya,” Bilig Dergisi, Sayı: 74, (s. 239-260)

 

Uğurlu, Emine. (2012), Türk Dünyasında Ninni, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

 

Ungan, Suat. (2009), İşlevsel Yönleriyle Ninniler, Pegem Akademi, Ankara

 

Usta, Seda. (2017), Bulancak (Giresun) Yöresinde Yemek Kültürünün Doğal Çevre ile İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

 

Ünlü, Ekrem. (2016), Harşıt Vadisi, Arı Sanat Yayınları, İstanbul

 

Vural, Tuba - Koç, Fatma - Koca Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, s. 793-808, Ankara

 

Yaltırık, Mehmet Berk. (2013), “Türk Kültüründe Hortlak - Cadı İnanışları,” Tarih Okulu Dergisi, Sayı: 16, (s. 187-232)

 

Yılmaz, Cevdet ve Tağrıkulu, Pınar. (2017), “Giresun ve Trabzon Kırsalında Göçe Katılmayan Ailelerin Gerekçeleri,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 927-936), Samsun

 

Yılmaz, Meltem. (2010), Türkiye’de Kına Yakma Geleneği ve Kına Türküleri, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas

 

Yüksel, Ayhan. (2007), Giresun Tarihi Yazıları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

 

Yüksel, Ayhan. (2013), Doğu Karadeniz Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

 

Yüksel, Ayhan. (2016), Keşap - Doğu Karadeniz’de Bir Kıyı Kasabasının Tarihi, Arı Sanat Yayınları, 2. Baskı, İstanbul

 

 

Kaynak kişiler

Ali Kol (Halk müziği, kemençe yapımı ve icrası), Görele

 

Aynur Terzi (Yöre yemekleri, Mutfak kültürü), Bulancak

 

Emrah Kaya (Halk müziği, Yöresel çalgılar), Giresun

 

Hasan Basri Durmuş (Çavuşlu ekmeği), Çavuşlu

 

Havva Genç (Mutfak kültürü, pekmez yapımı), Görele

 

Hayrettin Günay (Halk müziği, kemençe ve horan), Görele

 

İbrahim Mert (Fındık tarımı), Giresun

 

Orhan Avcı (Demircilik), Görele

 

Ömer Aydoğdu (Islık dili), Karabük Üniversitesi

 

Sakıp Kavil (El sanatları, beşik yapımı), Görele

 

Şenol Avcı (Yöre mutfağı, Görele dondurması), Görele

 

Şeref Koçak (Islık dili), Çanakçı

 

Zahide Türkmen (Yöre yemekleri), Bulancak

Web Siteler

http://alpaytekin.com/folklor/takvimler-ve-turk-halk-takvimi-kocakari-takvimi#axzz50y4zt0vF

http://dorukhankumbet.com/gunibirlik-gezi-alanlari/

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-196379/islik-dili.html

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-79694/sebinkarahisar-ve-yoresinde-oyun.html

http://www.espiyem.com/index.php/espiye-haber/item/4648-dereli-yoresinde-hidirellez-gelenegi

http://www.eynesilajans.com/haberdetay/Cavusluda-ki-Ustanin-Yaptigi-Sazlar-Yok-Satiyor.../981

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html

http://ganiyusufoglu.blogcu.com/giresun-yoresinde-oynanan-halk-oyunlari-folklor-hakkinda-bilgi/3242460

http://www.giresun.gov.tr/

http://www.giresun.gov.tr/giresun-evleri

http://www.giresun.gov.tr/kultur-ve-sanat1

http://www.giresun.gov.tr/giresun-kulturu

https://giresunblog.com/

http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/TR-57975/kent-tarihi.html

http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/TR,144548/gelenek-ve-gorenekler.html

http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/TR,161226/giresun39da--muzik-kulturu-yore-oyunlari.html

http://www.giresunvakfi.org/haber-eynesil%E2%80%99de-son-kalayci.html

http://www.gorele.bel.tr/geleneklerimiz/

http://www.gunyuzum.com/mobil/haber.asp?ID=6848&AC=katip-sadi

https://www.haberler.com/40-yasinda-ciraklikla-basladigi-meslegini-9928654-haberi/

https://www.haberler.com/oyma-saz-teknolojiye-direniyor-4952844-haberi/

http://haldundomac.com/turizm/444.html

http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1298

http://lezzetler.com/giresun.yemekleri

http://www.milliyet.com.tr/giresun-yoresel-yemek-tarifleri-pembenar-galeri-yoreseltarifler-2426947/

https://www.nufusu.com/il/giresun-nufusu

http://www.sebinkarahisar.bel.tr/default.aspx?pid=31479&nid=17682

http://www.serander.net/karadeniz-kulturu/karadeniz-turkuleri.html

http://www.tekkekoyu.org/?pnum=20&pt=HACI+ABDULLAH+HAL%C4%B0FE+K%C4%B0MD%C4%B0R

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201810071035558862-dag-tuz-ekim-festival/?utm_source=https://t.co/VF6LEOXYHQ&utm_medium=short_url&utm_content=jGUY&utm_campaign=URL_shortening

http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=NWpgcR1G3yrnWzDnYHKl1c3VN3mkpGng3hBPMhxHQ0ThbnGJQvGv!1255308509

http://turku.sitesi.web.tr/giresun/

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=Rize

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/596500.aspx

http://www.unutulmussanatlar.com/2012/12/besikcilik_83.html

http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Giresun_icdr2016.pdf

http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2F0aXBfxZ5hZGk

http://www.yesilgiresun.com.tr/kazancilar-yokusu-makale,3565.html