TRABZON HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

Geçmişten Geleceğe Çaykara Dernekpazarı, Çaykara ve Dernekpazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yayını, Seçil Ofset, İstanbul, 2005

Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html

Bozok, Mehmet. (2012), “Yoksullaşma, Sağcılık, Trabzonspor Taraftarlığı ve Nataşaların Gölgesinde Trabzon Erkekliği,” İçinde, Karardı Karadeniz, editör: Uğur Biryol, İletişim Yayınları, İstanbul, (s. 413-444)

Duman, Mustafa. (2011), Trabzon Halk Kültürü, Heyamola Yayınları, İstanbul

Gedikoğlu, Haydar. (2016), Trabzon Folkloru, Trabzon Valiliği, Trabzon

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Mirazlı Saral, Yasemin. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Yavuz, Şahinde. (2015), “Ataerkil Egemen Erkeklik Değerlerinin Üretiminde Kadınların Rolü: Trabzon Örneği,” Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı: 1, (117-130)

Yurt Ansiklopedisi, “Trabzon Maddesi,” 9. Cilt, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 198

Acıpayamlı, Orhan. (1969), “Türkiye Folklorunda Halk Hekimliği ve Özellikleri,” Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1-2, (s. 1-9)

Acıpayamlı, Orhan (1989), “Türkiye Folklorunda Halk Hekimliğinin Morfolojik ve Fonksiyonel Yönden İncelenmesi,” Halk Hekimliği Sempozyum Bildirileri, 23-25 Kasım, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara, (s. 1-5)

Akat, Abdullah. (2010), (B)Ağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Akbulut, Semra. (2014), “Trabzon El Sanatları,” Trabzon Halk Kültürü Araştırmaları, İçinde, Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon

Akdeniz, Filiz. (1994), Sürmene Yöresi Geleneksel Konut Mimarisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Akgün, Yılmaz. (2000), Trabzon Masalları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

Albayrak, Haşim. (1997), Fıkralarla Konuşan Karadeniz I, Oluşum Yayınları, İstanbul

Albayrak, Haşim. (1998), Öz Türkçe Karadeniz Fıkraları I-II, Oluşum Yayınları, İstanbul

Albayrak, Haşim. (2008), Oflu Hoca Kavramını Oluşturan Din Adamları, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul

Albayrak, Hüseyin. (2010), Dünden Bugüne Trabzon Basını (4 Cilt), Trabzon İl ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayını, Ankara

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, ÇEKÜL Vakfı, 2012

And, Metin. (2012), Oyun ve Bügü, Yapı Kredi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Arrianus, Flavius. (2005), Arrianus’un Karadeniz Seyahati, çev. Murat Arslan, Odin Yayıncılık, İstanbul

Arslan, Murat. (2000), “Kolkhis Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyasına İlişkin Bazı Notlar,” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 97, (s. 26-40)

Atalar, Münir. (1999), “XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Karadeniz Ticaretinde Trabzon’un Yeri ve Önemi,” Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri, (6-8 Kasım 1998), Trabzon Belediyesi Yayınları, Trabzon, (s. 131-135)

Aydın, Ayşe. (2015), “Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar,” Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8. (s. 517-534)

Aydın, Nazmiye ve Saral, Nermin. (2017), “Çepni Kültüründe Ağasar (Şalpazarı) Gelinliği ve Gelin Giydirme,” Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, 9-11 Kasım 2017 Antalya, Bildiri Kitabı (s. 293-306), Kırıkkale Üniversitesi Yayınları, 2017

Aydın, Özlem – Lakot Alemdağ, Esra. (2014), “Karadeniz Geleneksel Mimarisinde Sürdürülebilir Malzemeler; Ahşap ve Taş,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 35, (s. 394-405)

Aygün, Necmettin. (2008), “XIX. Yüzyılın Ortalarında Trabzon’da Sosyal ve İktisadi Yapı,” Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 5, Sayı: 17, (s. 75-111)

Aysu, Emre. (1982), “Trabzon Kenti Planlama Çalışmaları ve Tarihsel Çevre Koruma İlişkileri,” Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Baskıcı, Murat. (2012), “19. Yüzyılda Trabzon Limanı - Yükseliş ve Gerileyiş,” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 67, No: 3 (s. 33-56)

Batuk, Cengiz. (2015), “Şehrin Ortaya Çıkısında Gelişiminde Mitlerin Rolü,” Bütün Şehir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 7, (s. 91-93)

Başkan, Seyfi. (2008), “Geleneksel Karadeniz Evleri,” Erdem Dergisi, Sayı: 52 (s. 41-90)

Baysal, Nagihan. (2014), Gelenek ve Değişim Ekseninde Trabzon Halk Hekimliği Üzerine Bir Araştırma, Gece Kitaplığı, Ankara

Bekdemir, Ünsal. (2007), Karadeniz Kıyı Kentleri, Çizgi Kitabevi, Konya

Belli, Oktay - Kayaoğlu, İzzet Gündağ. (1993), Anadolu’da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul

Bıjışkyan, P. Minas. (1969), Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası 1817-1819, çev. Hrand D. Andreasgan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Bilgin, Mehmet. (2000), Doğu Karadeniz, Serander Yayınları, Trabzon

Bilgin, Mehmet - Yıldırım, Ömer. (1990), Sürmene, Sürmene Belediyesi Kültür Yayınları, Damla Ofset, İstanbul

Boratav, Pertev Naili. (1984), 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul

Bostan, Hanefi. (2002), XV - XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Bozok, Mehmet. (2012), “Yoksullaşma, Sağcılık, Trabzonspor Taraftarlığı ve Nataşaların Gölgesinde Trabzon Erkekliği,” Karardı Karadeniz, İçinde, editör: Uğur Biryol, İletişim Yayınları, İstanbul, (s. 413-444)

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004

Caferoğlu, Ahmet. (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ordu - Giresun - Trabzon - Rize ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu, Ankara

Cihanoğlu, Selim. (2014), “Akçaabat Yöresi Geleneksel Halk Oyunları Müzikleri ve Sazları,” Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, İçinde, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon (s. 541-567)

Ciravoğlu, Öner. (1997), “Bir Kentin Belleği,” Bir Tutkudur Trabzon, İçinde, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Ciravoğlu, Tevfik Vural. (2009), Trabzon Folkloru, Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı, İstanbul

Coşar, Asiye Mevhibe. (2015), “Bir Kimlik İşaretleyicisi Olarak Dil ve Trabzon Ağızlarında Arkaik Hususiyetler,” Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, (s. 241-253)

Coşkun, Osman. (2013), Doğu Karadeniz Yer Adları ve Söz Varlığı, Çatı Yayınları, İstanbul

Çağatay, Neşet. (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, (s. 105-138)

Çapa, Mesut. (1991), “İstikbal Gazetesine Göre Trabzon’da Mübadele ve İskân,” Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8

Çapar, Ömer. (1991), “Karadeniz’de En Eski Grek Yerleşmeleri,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 26, (s. 303-327)

Çavuş, Ahmet. (2014), “Kültürel Miras Kaynağı Olarak Köprübaşı İlçesinde (Trabzon) Geleneksel Tahta Kaşık Üretimi,” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 29

Çelik, Ali. (1999), Çepni Kültürü – Trabzon – Şalpazarı, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Trabzon

Çelik, Ali. (2005), Trabzon Çaykara Halk Kültürü, Doğu Kütüphanesi, İstanbul

Davulcu, Mahmut (2015), “Günümüzde Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2, (s. 53-91)

Demir, Necati. (2004), “Trabzon ve Yöresinde Serenderler,” Erdem Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 41, (s. 99-118)

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara

Demir, Necati. (2006), Trabzon ve Yöresi Ağızları, 3 cilt, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara

Dinç, Mustafa. (2013), “Anadolu Sahasında Arıcılık ve Bal Üretimi Çerçevesinde Gelişen İnanç ve Gelenekler Konusunda Bir İnceleme,” Turkish Studies, Cilt: 8, Sayı: 9. (s. 1149-1156)

Duman, Mustafa. (2011), Trabzon Halk Kültürü, Heyamola Yayınları, İstanbul

Dumanoğlu, Hatice – Aygün, Ahmet – Erdoğan, Veli – Serdar, Ümit – Kalkışım, Özgün – Baştaş, Kubilay – Akşehirli Pakyürek, Mine – Maden, Salih. (2011), “Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Bazı Yerel Elma Çeşitlerinin Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi,” VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

Durgun, Hasan Hüseyin. (2005), “Bir Söz Yangını Atışma Türküleri,” Geçmişten Geleceğe Çaykara Dernekpazarı, İçinde, (s. 373-406), Çaykara ve Dernekpazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yayını, Seçil Ofset, İstanbul

Durgun, Hasan Hüseyin. (2005), “Yaşamın Gülümseten Yüzü Fıkralar,” Geçmişten Geleceğe Çaykara Dernekpazarı, İçinde, (s. 491-504), Çaykara ve Dernekpazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yayını, Seçil Ofset, İstanbul

Elçin, Şükrü. (1969), “Akçaabat Köy Orta Oyunları,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 21, Cilt: 12, Sayı: 242 (s. 5405-5406)

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Emiroğlu, Kudret. (1989), Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, Gülen Ofset

Emiroğlu, Kudret. (2013), Gündelik Hayatımızın Tarihi, 3. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul

Erdem, Şakir. (1999), Doğu Karadeniz Bölgesi Halk Oyunlarının Karakteristik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Erdem, Şakir - Pulur, Atilla (2002), “Doğu Karadeniz Bölgesinde Oynana Horon Türü Oyunlar Üzerine Bir Araştırma,” Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, (s. 225)

Erkara, Oğuz. (2010), 100 Tarihi Lokanta, Cinius Yayınları, İstanbul

Erşen, Engin. (2011), Kolbastı, Karadeniz Uşakları, Trabzon

Evliya Çelebi (1998), Evliya Çelebi Seyahatnamesi II. Kitap, Hazırlayanlar: Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Evliya Çelebi (2008), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Cilt, 1. Kitap, Hazırlayanlar: Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Geçmişten Geleceğe Çaykara Dernekpazarı, Çaykara ve Dernekpazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yayını, Seçil Ofset, İstanbul, 2005

Gedikoğlu, Haydar. (2012), Akçaabat Folkloru, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon

Gedikoğlu, Haydar. (2016), Trabzon Folkloru, Trabzon Valiliği, Trabzon

Gerçek, Bekir. (1997), “Trabzon’da Mimari Doku: Dün, Bugün, Yarın,” İçinde, Bir Tutkudur Trabzon, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Goloğlu, Mahmut. (2013), Trabzon Tarihi, Serander Yayınları, 2. Baskı, Trabzon

Günel, Hakan. (2010), Akçaabatlı Mahalli Sanatçılar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Güneş, Bahadır. (2018), “Derleme Sözlüğü’ne Göre Trabzon, Rize ve Artvin İllerine Ait Bitki Adlarının Kavram Düzeyi,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 56, (s. 39-49)

Güven, Aydın. (1999), Doğu Karadeniz Ayanlığına Kısa Bir Bakış 1808-1826, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Hacıfettahoğlu, İsmail. (2012), Trabzon Armağanı, Atlas Yayıncılık, Ankara

Hamamizade İhsan. (1940), “Terzi ile Cinli Kaya,” Halk Bilgisi Haberleri, Yıl: 9, Sayı: 107, (s. 272-176)

Hamamizade İhsan. (2007), Hamsiname, Hazırlayan: Burhan Sayılır – Murat Babuçoğlu, Phoenix Yayınları, Ankara

Hamzaoğlu, Fatma. (2010), Epik ve Mitolojik Destanlarda Geçiş Dönemleri, Adet ve İnanmalar, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Her Yönüyle Araklı, Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi Yayınları, 1996

Herodotos. (2012), Tarih, çev. Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 8. Baskı, İstanbul

Hoş, Sacide. (1997), Trabzon Gümüş El Sanatları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Hufford, David J. (2007), “Halk Hekimleri,” çev. Mustafa Sever, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 73, (s. 73-80)

Huizinga, Johan. 2006), Homo Ludens “Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,” çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı,  İstanbul

Işık, Neşe. (1998), Doğu Karadeniz Efsanelerini Derleme ve Araştırma (Trabzon, Rize ve Artvin Efsaneleri), Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

İslah, İbrahim. (2012), Türklerde Bayram, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Karataş, Hicran. (2010), Trabzon İli Geleneksel Giyim Kuşam Kültürü Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Karpuz, Haşim. (1984), “Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Evleri,” Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, 26-28 Ekim 1984 Konya, Kongre Bildirimleri, Konya Kültür ve Turizm Derneği Yayınları, Ankara, (s. 318-327)

Karpuz, Haşim. (1990), “Trabzon’un Çaykara İlçesi Köylerinde Bulunan Bazı Camiler,” Vakıflar Dergisi, Sayı: 21, (s. 281-298)

Karpuz, Emine - Karpuz, Haşim. (2013a), “Anadolu Türk Evinde Mutfak,” Yemek Kitabı, İçinde, Editör: Sabri Koz, Kitabevi Yayınları, (s. 388-416),  İstanbul

Karpuz, Haşim. (2013b), “Akçaabat’ta Yayla Kültürü ve Yayla Evleri,” Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, Kongre Bildirileri, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, (s. 415-425)

Kaya, Emrah. (2007), Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

Keleş, İskender. (2018), Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Halk Bilimi Monografisi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Koç, Özge - Alptekin, Musa Yavuz. (2016), “Siyasal ve Kültürel Yönleriyle Trabzon’da Muhafazakârlık,” Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (KAREN), Cilt: 2, Sayı: 2, (s. 95-179)

Koçu, Reşad Ekrem. (1967), Türk Giyim Kuşam Sözlüğü, Sümerbank Yayınları, İstanbul

Korkmaz, Mehmet Akif. (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Köse Doğan, Rabia. (2014), “Trabzon-Akçaabat Orta Mahalle Evlerinin Karakteristik Özellikleri,” Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, İçinde, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon (s. 431-444)

Köylerimiz, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi D.S.İ, Ankara, 1968

Ksenophon. (1974), Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), çev. Tanju Gökçöl, Hürriyet Yayınları, İstanbul

Kukul, M. Halistin. (2002), “Beşikdüzü Halk Ağzı,” Erdem Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 38, (s. 373-397)

Kuş, Ayşegül. (2016), Batılı Seyyah ve Araştırmacılara Göre 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Doğu Karadeniz Bölgesi, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun

Küçük, Yaşar. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları: Türküler - Destanlar, Serander Yayınları, Trabzon

Mehmet Halit. (1930), “Trabzon Manileri,” Halk Bilgisi Haberleri, Yıl: 2, Sayı: 14, (s. 25-31)

Mirazlı Saral, Yasemin. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Nemlioğlu Koca, Yasemin. (2015), “19. Yüzyılda Trabzon Limanı, Seferler, Tüccarlar, Mallar,” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 12 (s. 442-481)

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2005), Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Ersoy, Petek. (2007), Yaşayan Taş Kesilme Motifi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Oğuz, M. Öcal ve Kösemek, Mehmet ve Çiçekoğlu, Nihan ve Yıldız, Tuna. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Okuyan, Abdurrahman. (2003), XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde (1875-1900) Trabzon, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

Okyay, Gülden. (2008), Trabzon Yöresi Geleneksel El Sanatlarından Hasır Örücülüğü ve Kazazlığın Araştırılması ve Öğretim Programı Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Öksüz, Melek. (2004), 1746-1789 Tarihleri Arasında Trabzon’da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Öncü, Aydın. (2011), Trabzon Türküleri (Tasnif, İnceleme, Metin), Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Özdemir, Yaşar Bedri. (2011), Fotoğraf ve Gravürlerle Trabzon Şehrengizi, Mortaka Kitaplığı, Trabzon

Özgür, Can (2002), “Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler,” Türk Dünyası Dergisi, Sayı: 13, (s. 119-124)

Orhan. (1970), Köyde Mimari Doğu Karadeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara

Öztürk, Eda. (2012), Trabzon’un Sosyo-ekonomik Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Öztürk, Temel. (2015), “1918 Numaralı Kadın Siciline Göre 18. Yüzyılda Trabzon’da Giyim - Kuşam Kültürü,” Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 18, (s. 9-28)

Pseudo-Skylaks. (2016), Seyrüsefer, çev. Murat Arslan, LIBRI Dergisi, Sayı: 2, (s. 246-307)

Pural, Abdullah. (1995), Trabzon’un Tarihi Coğrafyası, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara

Sağır, Adem. (2014), “Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Trabzon/Akçaabat Mutfağı,” Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, İçinde, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon (s. 493-502)

Sever, Mustafa. (2015), “Halk Tıbbı Halk Hekimliği,” Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

Seyhan, Ayşe. (2013), 931 Numaralı Trabzon Ayniyât Defteri’ne Göre 1867-1872 Arasında Trabzon’da İdari, Sosyal ve Ekonomik Hayat, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Sezgin, Bahattin. (2015), Trabzon Yerel Ağızlar Derleme Sözlüğü - Sürmene-Araklı-Köprübaşı, Cinius Yayınları, İstanbul

Sipahi, Abdülkadir. (2006), Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Sümer, Faruk. (1992), Çepniler, Anadolu’daki Türk Yerleşmesinde Önemli Rol Oynayan Bir Oğuz Boyu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul

Sümerkan, Mustafa Reşat. (1989), Trabzon Kırsal Mimarlığı, Mimarlık Dergisi, Sayı: 324, (s. 82-86)

Sümerkan, Mustafa Reşat. (2008), Trabzon Yöresi Geleneksel El Sanatları, Serander Yayınları, Trabzon

Sümerkan, Mustafa Reşat. (2015), “Doğu Karadeniz Köy Evlerinde Aşhane Mekânı Üzerine Notlar,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, (s. 10-26)

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

Şakir Şevket. (2013), Trabzon Tarihi, Hazırlayan: İsmail Hacıfettahoğlu, Kurtuba Kitap, İstanbul

Şar, Sevgi. (1989), “Halk Hekimliğinin Dünü ve Bugünü,” Halk Hekimliği Sempozyum Bildirileri 23-25 Kasım, Ankara, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, (s. 221-229)

Şar, Sevgi. (2005), “Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış,” Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2,  (s. 1163-1178)

Şendağ, Barış Arda. (2009), Tekerleme ve Sayışma Derlemeleri - Çözümlemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara

Şenel, Mustafa. (2011) “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri,” Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

Şevket Bey. (1940), “Trabzon Âdetleri,” Halk Bilgisi Haberleri, Yıl: 2, Sayı: 18, (s. 136-137)

Şimşek, Eyyub. (2013), “On Sekizinci Yüzyılın Başında Trabzon’da Giyim-Kuşam (1700–1725),” Mavi Atlas Dergisi, Sayı: 1, (s. 51-66)

Şişman, Bekir. (2009), “Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü, Folklorik Bir Yaklaşım,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 7, (s. 232-243)

Şüyük Makaklı, Elif – Atalan, Özlem. (2014), “Geleneksel Akçaabat- Ortamahalle Evleri ve Yapım Sistemleri,” Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, İçinde, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon, (s. 461-467)

Tanrıöver, Hüseyin. (1976), “Kıyıların Toplum Yararına Kullanılması İlkesi ve Kent Planlama Eylemi,” Mimarlık Dergisi, Yıl: 14, Sayı:2, (s. 84-86)

Taşkın, Ümit. (2009), “1317 (1899-1900) Maarif Salnamesi’ne Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitim Kurumları,” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, (s. 244-262)

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Tekir, Süleyman. (2017), “Birinci Dünya Savaşı’nda Karadeniz Bölgesinde Muhaceret (1914-1917),” Geçmişten Günümüze Göç, Cilt: 2, Ed. Osman Köse, (s. 823-834), Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon

Tellioğlu, İbrahim. (2005), “Doğu Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Etnik Yapısına Tesir Eden Göçler,” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, (s. 1-10)

Tellioğlu, İbrahim. (2015), Tarih Boyunca Karadeniz, Serander Yayınları, Trabzon

Texier, Charles. (2002), Küçük Asya (III. Cilt), çev. Ali Suat, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara

Tez, Zeki. (2010), Tıbbın Gizemli Tarihi Semboller, Büyüler ve Ritüeller Eşliğinde Şifa, Hayy Kitap, İstanbul

Trabzon Halk Kültürü Araştırmaları, Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon 2014

Trabzon Mutfağı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2015

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1872/1289, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 1994

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1879/1296, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 1999

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1888/1304, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 2002

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1903/1321, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 2008

Trabzon Vilayeti Salnamesi, 1904/1322, Hazırlayan: Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara, 2008

Türk Aile Ansiklopedisi (3. Cilt), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Konya 1991

Türkmenoğlu, Mehmet Ali. (2016), XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Uçar, Aslı. (2007), “Geleneksel Türk Tadı Pekmez,” 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara 2007, Bildiriler, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Cilt: 5, (s. 1383-1397), 2008

Uğur, Abdullah. (2015), “Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya,” Bilig Dergisi, Sayı: 74, (s. 239-260)

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Umur, Hasan. (1951), Of Tarihi - Vesikalar ve Fermanlar, Umur Güven Basımevi, İstanbul

Uzun, Enver. (2005), Akçaabat Yer Adları, Akçaabat Belediyesi Yayınları, Trabzon

Uzun, Enver. (2015), “Trabzon’da Yiyeceklerin Saklanma Yöntemleri,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, (s. 113-120)

Vural, Tuba - Koç, Fatma - Koca Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, (s. 793-808), Ankara

Yanıkoğlu, Bilal Aziz. (1943), Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi, Kenan Matbaası, İstanbul

Yavuz, Şahinde. (2015), “Ataerkil Egemen Erkeklik Değerlerinin Üretiminde Kadınların Rolü: Trabzon Örneği,” Fe Dergi, Cilt: 7, Sayı: 1, (117-130)

Yazıcıoğlu, Asuman. (1994), Trabzon Yöresinde Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Yıldırmış, Fatma. (2014), Sözlü Kültür ve Gelenek Bağlamında Trabzon Yöresi El Sanatları, Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Yıldırmış, Fatma. (2015), “Trabzon’da Bakırcılık Sanatı ve Ali Çavuş,” Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, (s. 78-95)

Yılmaz, Özgür (2006), Batılı Seyyahlara Göre Trabzon - 1808-1878, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Yılmazçelik, İbrahim. (1999), XVIII. Yüzyılda Trabzon’un Sosyal Durumu, Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri (6-8 Kasım 1998), Trabzon Belediyesi Yayınları, Trabzon (s. 253-266)

Yurt Ansiklopedisi, “Trabzon Maddesi,” 9. Cilt, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1983

Yüksel, Ayhan. (2013), Doğu Karadeniz Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Yüksel, Mehmet. (2002), “Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış,” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 1, (s. 177-195)

Zorlu, Tülay – Aydıntan, Erkan – Engin, Emre. (2010), “Kent Kimliği: Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent Kimliğine Etkileri,” Mimarlık Dergisi, Sayı: 352

 

Web Siteleri

https://www.61saat.com/bolgesel/iste-trabzonun-kalabalik-mahalleleri-61saat-derledi-h539986.html

https://www.61saat.com/bolgesel/karadenizde-halk-inanislari-h95501.html

http://www.100tarihilokanta.com/tarihi-kalkanoglu-pilavi/

http://www.akcaabatgazetesi.com.tr/yazar-aladurbiye-alaturbi-203.html

http://alpaytekin.com/folklor/takvimler-ve-turk-halk-takvimi-kocakari-takvimi#axzz50y4zt0vF

http://analitikyazilim.com/test/index.php?p=icerik_&cid=109

https://anayasa.wordpress.com/category/esitlik/

http://www.arsinliler.com/forum/index.php?topic=2276.0;wap

http://www.biyografya.com/biyografi/14911

https://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php

http://www.doka.org.tr/TR/Bolgemiz/Trabzon

https://www.dunyabizim.com/portre/trabzonun-taninmis-bir-mursid-ve-muderrisi-fersad-efendi-h8444.html

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html

http://www.e-tarih.org/sayfam.php?m=teser&id=1555

http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/toplumsal_deger_ve_normlar.asp

http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/toplumsal_yapi_nedir_ne_demektir.asp

http://www.folklor.gen.tr/halk-giysileri/trabzon-yoresi-giysileri.html

https://www.gundemyazar.com/cepnilerin-anadoluya-gelisi-anadoludaki-faaliyletleri-1/

http://www.halkinsesi.com.tr/trabzonda-degisen-ilginc-koy-isimleri-makale,298.html

https://ihvanforum.org/konu/trabzon-velileri.63567/

http://www.irfanakar.com/turkish/sehircilikarazikullanimi.html

http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1298

https://www.jinepsgazetesi.com/makale/sohum-kale-deniz-feneri-1460

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/trabzon/nealinir/el-sanatlari

https://m.bianet.org/biamag/siyaset/6661-tas-ve-agacin-essiz-uyumu-trabzon-evleri

http://www.medyatrabzon.com/trabzonda-hane-sayisi-kac-207978h.htm

http://www.mta.gov.tr

https://www.nufusu.com/il/trabzon-nufusu

https://www.ohediyo.com/haber/trabzon-efsaneleri-ve-soylenceleri

https://ozhanozturk.com/2017/08/28/akrabalik-terminolojisi-karadeniz-bolgesi/

http://ozhanozturk.com/2017/08/28/karadeniz-bolgesi-armut-cesitleri/

http://ozhanozturk.com/2017/08/29/karadeniz-bolgesi-geleneksel-giyim-kusam-sozlugu/

http://ozhanozturk.com/2017/09/27/halkbilim-folklor-sozlugu-al-as/

http://ozhanozturk.com/2018/01/11/trabzon-cumhuriyet-donemi-tarihi/

https://scholar.google.com.tr/scholar?rlz=1C1CHZL_trTR770TR770&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:ncOiAUaCa9gTmM:scholar.google.com/

http://www.takagazete.com.tr/kultursanat/evliya-celebi-ve-trabzon-h160174.html

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR-57673/turbeler.html

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR-57691/turizm.html

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR-57701/icmeler-sifali-sular.html

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR-57712/el-sanatlari.html

http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR-57736/giyim-kusam.html

http://www.trabzon.gov.tr/egitim-hizmetleri

http://www.trabzon.gov.tr/tarihcaografya

http://www.trabzon.gov.tr/yoresel-yemeklerimiz

https://trabzonobm.ogm.gov.tr/TrabzonOIM/Sayfalar/default.aspx

www.trabzonrehberi.net/trabzon.asp

http://trabzonvakfi.org.tr/trabzon/cgi-bin/t?parm1=ANA

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/596500.aspx

https://www.turkudostlari.net/sor.asp?b=193

http://www.turkuler.com/nota/tumyoreler.asp?yoresi=Trabzon

http://www.turkuyurdu.com/trabzon-ninnileri-13118.html

http://www.volkankonak.com/

http://www.wikiwand.com/tr/%C4%B0brahim_Can_(m%C3%BCzisyen)

www.wikizere.com/trabzon

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2VtaWxlX0Nldmhlcl_Dh2nDp2Vr

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXJrYW5fT2Nha2zEsQ

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSGFzYW5fVHVuw6c

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU8O8cmV5eWFfRGF2dWxjdW_En2x1

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=99490

https://yasarkalafat.info/?p=2101#_ftn28

https://yemek.com/trabzon-yemekleri/

Kaynak Kişiler

Havva Genç, Kazaziye, Ortahisar - Trabzon

Haydar Serbest, Akçaabat Köftesi, Akçaabat - Trabzon

Kazım Pekan, Keşan dokuma, Şalpazarı – Trabzon

Katibe Özata, Dikiş-nakış, Şalpazar - Trabzon

Mehmet Altun, Akçaabat Köftesi, Akçaabat - Trabzon

Metin Önal, Kazaziye - Trabzon hasırı, Ortahisar - Trabzon

Mine Öztürk, Dikiş-Nakış, Ortahisar - Trabzon

Osman Baltürk, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir - Trabzon

Sema Büyüklü, Kazaziye – Hasır bilezik, Ortahisar – Trabzon

Zehra Yılmaz, Deri işçiliği, Ortahisar - Trabzon