ORDU HALK KÜLTÜRÜ

Beşeri Durum ve Ekonomi

İnsan topluluklarının geleneksel kültürlerini yaşattıkları ve canlı tutabildikleri yerleşim birimleri daha çok kırsal alanlardır. Çağımızda hızlı kentleşme tek tip tüketim kültürünün ve yaşam biçimini öne çıkardığından yerel ve geleneksel değerler kentsel alanlarda neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştur. Halk kültürüne dair doneleri canlı şekilde görebileceğimiz mekânlar kır-köy yerleşimleridir. Ordu ili genelinde köyler sürekli şekilde nüfus kaybetmekte, yöre insanı yerleşim yeri olarak tercihini özellikle büyük şehirlerden yana kullanmakta ve Ordu köylerinden başka kentlere ve Ordu şehir merkezine ciddi bir göç süreci yaşanmaktadır. Kırsal nüfus oranının azalması ve kentsel nüfusun artmasıyla şehirlere akın eden insanlar kırsalda yaşattıkları değerlerin pek azını kentsel alanlara taşıyabilmişlerdir. Halk kültürünün aşınması sadece köyden kente göçle olmamış dünya genelinde yaşanan modernleşme, küreselleşme, bilgi ve ulaşım-iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu köylerde oturan insanlar da pek çok modern alışkanlık ve değeri kırsal alanda sahiplenir hale gelmiştir. Bu süreçte kentteki pek çok alışkanlık köylere taşınmış eskiye ait gelenekler ve değerler arka plana atılır olmuştur. Somut bir örnek vermek gerekirse sohbet kültürünün yerini internet ve uydu yayını alınca maniler, fıkralar, türküler, hikâyeler ve sözlü kültür unutuluvermiştir.

Nüfus Hareketleri

1455’te Ordu bölgesinin nüfusu 6651 Müslüman, 526 Hıristiyan-Rum aileden ibaretti. Gayri müslim nüfus, dışarıdan gelen göçlerle desteklenerek varlığını Cumhuriyet’in başlarına kadar korudu. Ordu bölgesinin tahminî toplam nüfusu XV. yüzyılın ikinci yarısında 28-36.000 arasında iken XVI. yüzyılda 54-70.000 dolayına çıkmıştı. XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde 72.000 civarında nüfusu vardı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 1870’lerde Bucak kazasında yani Ordu’da 2541 Müslüman, 535 Rum ve 398 Ermeni hânesi mevcuttu (İslam Ansiklopedisi, cilt 33, 2007: 367-370). Merkez nahiyenin nüfusu 1891’de 32.096, kazanın nüfusu 97.794 idi. 1895’te toplam nüfus 80.333 Türk, 10.443 Rum, 7583 Ermeni ve 288 Protestan olmak üzere 98.647 kişi idi.” Cumhuriyet dönemine gelindiğinde örneğin 1927 verilerine göre Ordu 1895 yılına göre neredeyse %200 büyümüş, nüfus 201.302’ye ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda Ordu’nun Cumhuriyet dönemindeki nüfus verileri görülmektedir.

Tablo: Cumhuriyet Döneminde Ordu Nüfusunun Gelişimi

SAYIM YILI

TOPLAM

NÜFUS

ŞEHİR

NÜFUSU

%

KIR

NÜFUSU

%

1927

201.302

16.156

08,03

185.146

91,97

1935

283.054

20.342

07,19

262.712

92,81

1940

305.017

24.334

07,98

280.683

92,02

1945

333.008

27.056

08,12

305.952

91,88

1950

373.028

32.922

08,83

340.106

91,17

1955

407.687

39.655

09,73

368.032

90,27

1960

469.379

58.134

12,39

411.245

87,61

1965

543.863

83.585

15,37

460.278

84,63

1970

608.721

118.041

19,39

490.680

80,61

1975

664.290

148.737

22,39

515.553

77,61

1980

713.535

169.820

23,80

543.715

76,20

1985

763.857

220.067

28,81

543.790

71,19

1990

830.105

336.820

40,58

493.285

59,42

2000

887.765

416.631

46,93

471.134

53,07

Kaynak: TÜİK

2007 ile 2017 yılları arasında Ordu nüfusu kâh artan kâh azalan bir seyirle toplamda 700 binler civarında bir rakama ulaşmış bulunmaktadır.

Ordu ili idari yapısında 2013 yılı önemli bir dönüm noktasıdır. İl, 22.03.2013 tarih ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6447 sayılı kanun ile büyükşehir olmuştur (Ordu Çevre Durum Raporu, 2016).  

Ordu’nun nüfusunun %63,9’u merkez dâhil kıyıdaki 5 ilçede yaşamaktadır. Kıyı ilçelerin yıllara göre nüfusunun artması, dağlık bir topografyaya sahip iç kesimdekilerinde azalması ilçeler arası iç kesimlerden kıyıya doğru bir göç hareketi olduğunu göstermektedir (Ordu Yatırım Destek Tanıtım Stratejisi Raporu, 2016: 2). İstanbul, Samsun, Ankara ve Kocaeli en çok göç hareketinin gerçekleştiği iller olarak gurbet nüfus potansiyeli açısından önem teşkil etmektedir.

Ordu, bölge genelinden farklı olarak genç bağımlılık oranı yüksek bir ildir. Yaşlı bağımlılık oranında merkez ilçenin değerinin en düşük olması, yaşlı nüfusun daha çok ilçelerde yaşadığını, çalışabilir nüfusun ise daha çok merkez ilçede ikamet ettiğini göstermektedir (Ordu Yatırım Destek Tanıtım Stratejisi Raporu, 2016: 2).

Ordu Şehri’nde de tüm Türkiye’de olduğu gibi iş gücü göçü, mevsimlik iş gücü göçleri, zorunlu ve gönüllü göçler, aşamalı ve uzun mesafeli göçler görülebilmektedir. Şehirlerin çekici yanları; iş imkânları, eğitim ve sağlık imkânları gibi unsurlarda göçlerin nedenlerini oluşturur.

Ordu Şehri, tarihin çeşitii dönemlerinde de göç almıştır. Osmanlı-Rus Savaşı sonrası (1877-78) işgal edilen doğu illerinden Ordu’ya göçler yapılmıştır. Ayrıca ticaret yapmak amacıyla Ordu’ya göç edenler olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda da Ordu’ya gelip yerleşenler olmuştur. Ancak bunlar azdır (Gürsoy, 1998: 108).  Milli Mücadele sonrasında Ordu Şehri’nde yaşayan Rum ve Ermeniler ise şehri terk ederek dış göç yapmışlardır.

Yüzey şekillerinin etkisi ile Ordu yöresinde kırsal nüfus ve yerleşmelerin dağılışında bazı özellikler dikkati çekmektedir. Kuzeye bakan yamaçlar üzerinde bulunan ve birlikte bir köyü oluşturan meskenler birbirinden oldukça uzakta ve dağınık olarak yer almaktadırlar (Yılmaz, 2005: 253-278). Yaylalara çıkıldığında obalar şeklinde kısmen bir araya toplanan nüfus ve yerleşmeler, güneye bakan yamaçlara geçildiğinde belirgin olarak toplu bir karakter gösterirler.

Günümüzde Ordu Nüfusu

Ordu nüfusu 2017 yılı rakamlarına göre 742.341'dir. Bu nüfus371.061 erkek ve 371.280 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise% 49,99 erkek% 50,01 kadındır. Ordu nüfusu bir önceki yıla göre % 1.10 oranında ve 8.247 kişi azalmıştır. 2007 ile 2017 yılları arasında Ordu nüfusu aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere dalgalı bir grafik izlemiştir.

Tablo: Son On Yılda Ordu İl Nüfusu

Yıl

Ordu Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2017

742.341

371.061

371.280

2016

750.588

376.243

374.345

2015

728.949

364.236

364.713

2014

724.268

361.627

362.641

2013

731.452

366.011

365.441

2012

741.371

370.631

370.740

2011

714.390

356.675

357.715

2010

719.183

358.386

360.797

2009

723.507

361.422

362.085

2008

719.278

358.910

360.368

2007

715.409

356.553

358.856

Kaynak: TÜİK

Tabloda da görüleceği üzere Ordu il genelinde 2017 yılı nüfus verilerine göre 742.341 kişi yaşamakta olup nüfus bakımından en yoğun ilçe merkez ilçe olan Altınordu İlçesi’dir. Nüfus kıyıda yer alan ilçelerde yoğunlaşmakta olup bu ilçeler; doğudan batıya doğru Gülyalı, merkez ilçe olan Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye denize kıyısı olan ilçelerdir. Diğer ilçeler ise iç kesimlerde yer almaktadır (Yılmaz, 2005: 278). İlin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi Sivas ve Tokat illerine komşu olan ve ilin güney doğusunda yer alan Mesudiye ilçesi olmasına rağmen ilçenin nüfus yoğunluğu düşük düzeydedir.

Tablo: İlçelere Göre Ordu Nüfusu

Yıl

İlçe

İlçe Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Nüfus Yüzdesi

2017

Altınordu

213.582

104.840

108.742

% 28,77

2017

Ünye

125.722

62.624

63.098

% 16,94

2017

Fatsa

117.526

59.138

58.388

% 15,83

2017

Perşembe

30.812

15.900

14.912

% 4,15

2017

Kumru

29.645

14.803

14.842

% 3,99

2017

Korgan

28.762

14.599

14.163

% 3,87

2017

Gölköy

28.728

14.480

14.248

% 3,87

2017

Aybastı

22.868

11.423

11.445

% 3,08

2017

Akkuş

22.479

11.525

10.954

% 3,03

2017

Mesudiye

17.246

8.857

8.389

% 2,32

2017

Ulubey

16.990

8.524

8.466

% 2,29

2017

İkizce

14.305

7.290

7.015

% 1,93

2017

Çatalpınar

13.410

6.639

6.771

% 1,81

2017

Gürgentepe

13.347

6.690

6.657

% 1,80

2017

Çaybaşı

12.871

6.523

6.348

% 1,73

2017

Kabataş

10.366

5.140

5.226

% 1,40

2017

Çamaş

8.118

4.090

4.028

% 1,09

2017

Gülyalı

7.813

3.881

3.932

% 1,05

2017

Kabadüz

7.751

4.095

3.656

% 1,04

Kaynak: TÜİK

Ordu’nun bugünkü nüfusunun yaş aralıklarına göre dağılımına baktığımızda 15-19, 20-24, 35-39, 50-54 yaş aralıklarında %7 üzerinde değerler göze çarpmaktadır. Tabloya bakıldığında Ordu nüfusunun aşağı yukarı %30’nu 25 yaş ve altının oluşturduğu söylenebilir.

60 yaş ve üstü nüfusun genel nüfus içerisindeki toplam ağırlığı ise %20’yi bulmamaktadır. Bu açıdan aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Ordu nüfusunun orta yaş ve genç nüfus bakımından yoğunluk arz ettiği söylenebilir. 

Tablo: Ordu Nüfusunun Yaş Aralıklarına Göre Yüzdelikleri

Yıl

Yaş Grubu

Nüfus

Nüfus Yüzdesi

2017

0-4 Yaş

45.828

% 6,17

2017

10-14 Yaş

49.874

% 6,72

2017

15-19 Yaş

56.595

% 7,62

2017

20-24 Yaş

51.970

% 7,00

2017

25-29 Yaş

48.176

% 6,49

2017

30-34 Yaş

48.908

% 6,59

2017

35-39 Yaş

54.079

% 7,28

2017

40-44 Yaş

51.106

% 6,88

2017

45-49 Yaş

47.398

% 6,38

2017

50-54 Yaş

52.533

% 7,08

2017

55-59 Yaş

44.483

% 5,99

2017

5-9 Yaş

49.050

% 6,61

2017

60-64 Yaş

43.123

% 5,81

2017

65-69 Yaş

32.796

% 4,42

2017

70-74 Yaş

24.752

% 3,33

2017

75-79 Yaş

18.754

% 2,53

2017

80-84 Yaş

12.872

% 1,73

2017

85-89 Yaş

7.513

% 1,01

2017

90+ Yaş

2.531

% 0,34

Kaynak: TÜİK

Ordu’nun göçle ilgili verilerine bakıldığında il ciddi anlamda bir taraftan göç alan diğer yandan da göç veren bir yerdir. 2008 yılında Ordu toplamda 217.500 kişi göç almış, aynı dönemde toplamda 246.100 kişi de göç vermiştir.

7 yıl içerisinde toplamda aradaki fark ise 28.600 kişidir ki bu rakam Anadolu’nun bir başka coğrafyasında küçük çaplı bir ile tekabül etmektedir. Bu rakamlar Ordu’nun nüfus değişimi bakımından oldukça dinamik bir yapı arz ettiğini ortaya koymaktadır.

Aşağıdaki tabloda Ordu’nun yıllara göre izlediği göç seyri gösterilmiştir. Buna göre en büyük hareketlilik 21.645 kişilik farkla 2012 yılında gerçekleşmiş, 48.240 kişi Ordu’ya göçerken aynı yıl 26 595 kişi Ordu’dan göç etmiştir. Ordu genelinde sebebi eğitim, sağlık ve istihdam gibi kritik alanlar olan daimî göçler yanında, sebebi arıcılık, hayvancılık, yaylacılık ve inşaat işçiliği gibi alanlar olan mevsimlik göç olgusu da Ordu’da gözlemlenmektedir. 

Tablo: Ordu İlinin Aldığı ve Verdiği Göç

Yıl

Aldığı Göç

Verdiği Göç

Göç Farkı

2014

28.555

39.937

-11.382

2013

30.792

46.332

-15.540

2012

48.240

26.595

21.645

2011

23.963

34.472

-10.509

2010

27.896

36.241

-8.345

2009

30.335

31.296

-961

2008

27.719

31.458

-3.739

Kaynak: TÜİK

Ekonomik Yapı

Sanayi

Ordu, tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olup sanayi yönünden yeterince gelişememiştir. İl ekonomisinde sanayi sektörü tarım ve hizmet sektörlerine oranla küçük bir paya sahiptir (Yatırım Destek-Tanıtım Stratejisi, 2016). Tarım sektörünün büyük ölçüde fındık üretimine dayalı olmasına bağlı olarak Ordu’da gıda sanayi yatırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve fındık mamulleri üretimine yöneliktir.

Ordu ili genelinde 2015 yılı aralık ayı sonu itibarıyla 577 adet sanayi sicil belgeli iş yerinde 14.815 kişi istihdam edilmektedir. Sanayide çalışanların %36’sı gıda ürünleri imalatı sektöründe, %25’i tekstil ürünleri imalatı sektöründe istihdam edilmektedir (Yatırım Destek-Tanıtım Stratejisi, 2016).  

İl ekonomisinde sanayi sektörü, tarım ve hizmet sektörlerine oranla daha küçük bir paya sahiptir ve sanayi sektörüne yönelik özel sektör yatırımları da gıda ürünleri imalatı, orman ürünleri ve mobilya sanayi, hazır giyim imalatı, madencilik ve toprağa dayalı sanayi, çimento ve hazır beton imalatı sektörlerinde yoğunlaşmıştır.  Tarım sektörünün büyük ölçüde fındık üretimine dayalı olmasına bağlı olarak Ordu’da gıda sanayi yatırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve fındık mamulleri üretimine yöneliktir (www.doka.org.tr).

Ordu ilinde 2’si faaliyette (Ordu OSB ve Fatsa OSB) ve 2’si (Ordu 2. OSB ve Ünye OSB) yapım aşamasında olmak üzere toplam 4 adet OSB bulunmaktadır. Fındık sezonunda, OSB’de bulunan 14 fındık kırma fabrikasının tam kapasite ile çalışmasından dolayı istihdam sayısı 4 bine ulaşmaktadır.

Başka bir kurumun verilerine göre, (SGK) Ordu ili genelinde 2015 yılı aralık ayı sonu itibari ile imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1377 ve bu alanda istihdam ise 15.547 kişidir. İstihdam açısından bakıldığında ise hazır giyim imalatı alanında 80 firmada 5236 kişi ve gıda ürünleri imalatı alanında ise 451 firmada 4602 kişinin istihdam edilmektedir (www.doka.org.tr). Bu tabloya göre Ordu ekonomisinde hazır giyim sektörü de ciddi bir yer teşkil etmektedir.

Hizmet Sektörü ve Turizm

Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir. Ordu ilinde hizmet sektöründe ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak önem kazanan alanlar ise haberleşme hizmetleri (çağrı merkezleri), müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık-sosyal hizmetler ve turizm-seyahat hizmetleri konularıdır (www.doka.org.tr).

Hizmetler sektöründe Ordu ilinde en öne çıkan alt sektör turizmdir. 2011-2015 döneminde %125 olarak gerçekleşen turist sayısındaki artış oranı, sektörün büyümesini de tetiklemiştir. Ordu ili hem tesise geliş, hem de konaklama istatistiklerindeki artış oranı bakımından bölgesinde ve Türkiye genelinden daha iyi bir performans sergilemektedir (www.doka.org.tr).  Özellikle son yıllarda yapılan yoğun tanıtım faaliyetleri yıllık yaklaşık 500.000 ziyaretçi rakamına ulaşılmasındaki en önemli etken olarak gözükmektedir.

2016 Yılında Ordu’ya 50.046 yabancı, 552.420 yerli turist ziyarette bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda detayları görülmektedir:

Tablo: Ordu İlinin Turizm İstatistikleri

2016 yılı istatistiki bilgi

 

SIRA NO

ZİYARET NOKTALARI

YERLİ

YABANCI

TOPLAM

 
 

1

Turizm Danışma Bürosuna Gelen Turist Sayısı

257

80

337

 

2

Müzeyi Ziyaret Eden Turist Sayısı

14.348

93

14.441

 

3

Turizm İşletmesi Belgeli Tesislerde Konaklayanlar

465.818

48.292

514.110

 

4

Belediye Belgeli Tesislerde Konaklayanlar

63.629

1.270

64.899

 

5

Yason Kilisesini Ziyaret Eden Turist Sayısı

8.161

240

8.401

 

6

Deniz Hudut Kapısı Giriş Sayısı

207

71

278

 

 

GENEL TOPLAM

552.420

50.046

602.466

 

Kaynak: Ordu İl, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Bölgesinin kapısı konumundaki Ordu ili, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyıları, koy ve kumsalları, hemen kıyı şeridinden başlayan dağları, yükseltilerindeki uçsuz bucaksız ve birbirinden güzel yaylaları ile tarihin yanı sıra kültür ve doğa turizminde de geleceği parlak bir şehirdir.  100 km’lik kıyı şeridi bulunan Ordu ili’nin 60 km’lik kıyı bölümü kumsallardan oluşmaktadır. Bu özelliği ile diğer Karadeniz illerinden farklı bir yapıya sahiptir. Yörenin dağlar ve ormanlar ile kaplı olması, zengin florası ve sükûneti ziyaretçiler için çekici bir özellik olarak kabul edilmektedir. Ordu ilinin sosyal ve kültürel yapısı, turizmin gelişmesi için de oldukça uygundur (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü). Henüz doğallığını koruyan ve diğer illere göre bozulmamış kıyılarrı, güçlü bir deniz turizmi potansiyeli oluşturmaktadır.

Zengin turizm potansiyeline sahip Ordu’da kıyı turizmi, yayla turizmi, trekking, yamaç paraşütü gibi etkinliklere imkân sağlayacak unsurlar mevcuttur.

Tüm doğal güzellikleri sinesinde barındıran, yeşil ile mavinin kucaklaştığı Ordu ili, turizm alanında kendine özgü bir yer ve değer taşır. Bu değerini hiç şüphesiz yazın oldukça sakin, kış aylarında oldukça köpüklü dalgalarıyla hırçınlaşan, Karadeniz’e, kıyılarına, yayla ve ormanlarına borçludur. Ordu ili geliştirilmesi halinde deniz-günes turizmine en fazla imkân sunan bir sahil şeridine sahiptir. Ordu birbirinden güzel yaylaları ile meşhur bir ildir. Yüksek ilçelerin tamamında bir ve birden fazla yayla vardır. Yaylaların 6 tanesi “Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Yayla şenlikleri, yayladaki doğal yaşam, yayla kültürü ve bozulmamış doğada yaşamak, yaylada yaşamayan ya da yayla yaşamını bilmeyen insanların ilgisini çekmiş ve bu yaşama tarzına katılmalarını sağlamıştır. İnsanların bu merakı akabinde de yayla turizmi kavramını ortaya çıkarmıştır (Oral, 2010).

Tarım

Ordu ilinin temel geçim kaynağı tarımdır. Ordu ili ekonomik yapısında tarım sektörü yaklaşık %85’lik bir payla önemli bir yere sahiptir. İlin ekonomisi ana ürün olan fındık üretimine dayalıdır. Fındık, Ordu için alternatifi olmayan ürünüdür. Ülkemiz fındık üretiminin %30'u Ordu’da gerçekleşmektedir. Yaklaşık 110.000 fındık üreticisi 227.000 hektar alanda fındık üretimi yapmakta, yıllara göre değişmekle beraber ilde 150.000-180.000 ton fındık üretimi yapılmaktadır. (Çamoğlu ve Diğerleri, 2011) Ordu ili bu ortalamayla da Türkiye’ de 1. sırada yer almaktadır.

İlin topraklarının %38’i tarım, %30’u orman, %7’si çayır-mera, %25’i ise yerleşim alanı ve tarım dışı arazidir. İlde tarımsal işletmelerin %71,5’inde bitkisel üretim ile birlikte hayvancılık yapılmakta, %28,5’inde ise sadece bitkisel üretim yapılmaktadır. Fındık üretiminde yıllara göre yaşanan dalgalanmalar ve fiyat istikrarsızlıkları üreticileri değişik ürün arayışlarına yönlendirmiş, Kivi meyvesinin Ordu’nun iklim şartlarına uygun olması ve dekara verimin fındıktan oldukça yüksek olması nedeniyle kivi üretimi hızla artmaktadır. Ordu kivi yetiştiriciliğinde yaklaşık 2500 dekar alan ve 5.148 ton üretimle Yalova'dan sonra ikinci sıradadır. Yine su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı da ciddi ticari potansiyeli olan bir tarımsal varlıklardır (Ordu İli Doğa Turzimi Master Planı, 2012). Diğer taraftan hayvancılık ta ülkemiz için olduğu gibi Ordu için de tarımın vazgeçilmez bir koludur.

İldeki arazinin ürün guruplarına göre dağılımı; 214.052 ha (%70,7) fındık, 32.147 ha (%10,7) meyvelik, 17.382 ha (%5,4) mısır, 8.800 ha (%3) patates, 21.000 ha (%7) buğday-arpa, 1.758 ha (% 0,7) yem bitkileri ve 7.579 ha (% 2,5) diğer ürünler yetiştirilmektedir.

İl Nüfusu 731.452 Kişi olan Ordu’nun toplam yüzölçümü: 5.952.000 dekardır. Bu toplam alanın %42’si tarım alanlarından oluşmakta, 2015 rakamlarıyla bu alan 2.552.973 da olarak ifade edilmektedir. Yine 2015 rakamlarıyla il genelinde ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı 119.587 kişi olup ÇKS’ye kayıtlı arazi varlığı ise 1.867.832 dekardır.

Bitkisel üretime, özellikle de tarla ürünleriyle ilgili rakamlara bakacak olursak aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi en çok üretim 2002 ve 2015 yıllarında patates ve dane mısır olarak gerçekleşmiştir. Ancak tarımsal üretime ilişkin rakamların 13 yıllık süreç içerisinde ciddi şekilde düşmüş olduğu görülmektedir. Mesela 2002 yılında 121.458 ton olan patates üretimi 2015 yılına gelindiğinde 25.753 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo: Tarla Ürünleri Verileri

Ürün Adı

(ilk 5 ürün)

2002 üretim (ton)

2015 üretim(ton)

Patates

 

121.458

25.753

Mısır (Hasıl-ilajlık)

 

50.172

7.426

Mısır (Dane)

 

60.167

6.450

Buğday

 

12.657

2.561

Yeşil Ot

 

3.260

2.429

Meyve yetiştiriciliğinde ise 2002 ile 2015 arasında yaşanan iki önemli gelişmeden birisi kivi üretiminin 30-40 kat artarak yıllık 6.263 tona ulaşmış olması, diğer gelişme ise elma ve armut üretimindeki düşüştür. Fındık üretimi 170 bin tonlardan 200 bin tonlara ulaşmışken elma ve armut gibi meyvelerdeki üretim düşüşü göç yoluyla bağ-bahçenin terki ve bakımsızlığı ile açıklanabilir.

Diğer taraftan ceviz yetiştiriciliğindeki artış ise cevizin bir ekonomik faaliyet veya bir kazanç alanı olarak değerlendirilip yeni fidan ekimleriyle ilgili olabileceği gözlemlenmektedir. Buradan anlaşılan odur ki şu an atadan deden devraldığı arazilerde evvelden kalan ağaçlara ek olarak çiftçiler cevizin gelir getirici etkisini keşfederek bu alan yönelmişlerdir.

Tablo: Meyvecilik Verileri

Ürün Adı (ilk 5 ürün)

 

2002 üretim (ton)

 

2015 üretim(ton)

Fındık

170.011

 

200.938

Elma

9.345

6.534

Kivi

261

6.263

Armut

4.623

 

3.531

Ceviz

2.878

3.151

       

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2002 ile 2015 yılları arasında lahana ve hıyar üretimindeki azalışı saymazsak ciddi bir düşüş ya da artış olmamıştır. Bölge tarafından severek tüketilen lahanadaki üretim azalışı özellikle kırsaldaki insanların toprakla ilgilerinin azalmış olması ve göçten dolayı ekim dikim faaliyetlerinin azalmasıyla açıklanabilir. Köy ekonomilerinin ciddi şekilde zayıfladığı günümüzde belli bir gelire sahip olan insanların ekip dikmek yerine hazır tüketime yöneldikleri gözlemlenmektedir.

Tablo: Sebze Üretim Verileri

Ürün Adı (ilk 5 ürün)

2002 üretim (ton)

2015 üretim(ton)

Lahana

 

8.297

5.004

Fasulye

2.467

2.914

Domates

 

2.106

2.482

Hıyar

4.664

1.651

Marul

596

447

Ordu’da tarıma dayalı sanayi işletmelerin yoğunlaştığı sektörler unlu mamüller, ekmek, süt ürünleri, pastacılık, arıcılık, hazır yemek olarak tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda dağılımları görülmektedir.

Tablo: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi

KONU

SAYI

KONU

SAYI

Süt ve Süt Ürünleri

14

Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi

386

Et ve Et Ürünleri

7

Makarna ve İrmik Üretimi

-

Su Ürünleri İşleme

3

Yumurta Paketleme

10

Meyve-Sebze işleme- paketleme

2

Dondurulmuş Gıda

1

Hububat ve Bakliyat Üretimi

2

Hazır Yemek, Tabldot Yemek

33

Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ

1

Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos vb

1

Şeker Üretimi (paketleme hariç)

-

Kuruyemiş ve Çerezler

32

Zeytinyağı

-

Baharat İşleme

-

Konserve ve Salça

1

Alkolsüz İçecekler

2

Fermente ve salamura ürün üretimi

1

Alkollü İçecekler

-

Pastacılık Ürünleri Üretimi

66

Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve ambalajlama

25

Nişasta ve Nişasta mamulleri

-

Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri

-

Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler

7

Gıda ile Temas Eden Maddeler

6

Un üretimi

6

Yem

9

Unlu mamuller üretimi

88

Diğer

67

Tablo: Ordu İli Bitkisel Üretim Miktarları (Ton)

Ürünler

2005

2006

2007

Fındık

170.100

188.060

173.360

Mısır

45.900

20.632

37.505

Patates

49.438

41.933

48.570

Diğer Meyveler

26.292

20.329

25.000

Diğer Tarla Ürünleri

35.419

38.337

30.000

Çeşitli Sebzeler

35.624

20.831

15.000

Kaynak: Ordu Tarım İl Müdürlüğü, 2008

Fındık, halkın geçimini sağlamasında önemli bir yer tutar. Fındık konusu, Türk halk kültüründe en çok işlenen konulardandır. Bu nedenle fındık yetiştirilen yörelerimizde, fındıkla ilgili manilerden fındığın halk hekimliğine kadar birçok sahaya malzeme olduğu ürünlere rastlamaktayız (Duman, 2008).

Buna ek olarak ekonomik bir değer olan findık ürününe bağlı olarak insanların gerçekleştirebildikleri pek çok sosyal faydalar bulunmaktadır. Mesela düğün merasimlerinin yapılabilmesi belli bir ekonomik güç gerektiğinden özellikle eski dönemlerde düğün törenleri genellikle fındık hasat mevsiminde n sonra yapılmaktaydı.

Dolayısıyla fındık sadece ekonomik değeri olan bir ürün değil aynı zamanda sosyal ve kültürel tarafları da bulunan bir üründür. Ancak biz bu bölümde öncelikle fındığın ekonomik açıdan ne anlam ifade ettiğine değinmeye çalışacağız. 

Günümüzde Türkiye’nin 33 ilinde fındık üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de fındık üretiminin yoğunlaştığı bölge Karadeniz olup, Giresun ve Ordu illeri en önemli üretim alanıdır.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun’un toplam fındık üretimi alanı içerisindeki payı %81 ve bu illerin toplam fındık işletme sayısı içerisindeki payı ise %77’dir. Hükümetin 14 Temmuz 2009’de açıkladığı Yeni Fındık Stratejisine göre fındık üretimin alanlarında sınırlandırmalar yapılması planlanmaktadır.

Buna göre eğimi %6’dan fazla 3. sınıf tarım arazileri ile 750 m rakıma kadar olan alanlarının bulunduğu 13 ilde (Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Giresun, Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bartın) üretime izin verilecektir.

Tablo: İllere Göre Yıllar İtibariyle Fındık Üretim Alanları ve İşletme Sayısı İller

 

Fındık Toplam

Alanı (da)

İşletme Sayısı

Ortalama İşletme Genişliği

(da)

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

2007

Artvin

121.239

126.148

128.628

131.978

6.436

7.134

6.874

7.900

16,71

 

Bolu

11.029

10.416

11.782

11.808

941

1.068

1.107

1.088

10,85

 

Düzce

414.746

384.520

395.678

370.609

20.671

19.554

18.590

18.012

20,58

 

Giresun

1.040.395

944.062

973.095

943.789

52.596

49.449

47.864

46.805

20,16

 

Kastamonu

69.214

69.975

66.481

61.240

6.533

6.426

6.090

5.548

11,04

 

Kocaeli

84.457

77.450

75.559

61.622

5.396

4.871

4.846

4.414

13,96

 

Ordu

2.123.509

2.042.600

2.027.279

1.688.950

87.397

83.493

82.677

81.423

20,74

 

Rize

36.149

36.561

35.807

33.441

3.730

3.761

3.590

3.699

9,04

 

Sakarya

345.141

292.447

302.754

304.520

17.593

15.976

16.557

16.749

18,18

 

Samsun

742.168

717.933

748.365

719.967

29.685

29.035

29.905

29.175

24,68

 

Sinop

18.937

19.346

19.598

19.349

2.671

2.543

2.430

2.359

8,20

 

Trabzon

518.722

482.996

453.034

396.646

41.110

37.518

35.146

31.017

2,79

 

Toplam

5.525.706

5.292.420

5.238.060

5.016.931

274.759

260.828

255.676

247.273

0,29

 

                                       

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ordu ilinin ekonomik yapısını belirleyen ve yönlendiren temel tarım ürünü fındıktır. Türkiye fındık üretiminin %33,7’si Ordu’dan sağlanmaktadır ki Ordu halkının %70’inin gelir kaynağı da fındıktır. Yani fındık Ordu ili için sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda milli bir varlıktır.

Ordu’nun Yeni Gözdesi: Kivi

Ordu’da üretilen tarım ürünlerinden kivi de son 10 yılda üretimi katlanarak büyüyen ve ticarete konu olan başlıca tarım ürünlerinden birisi haline gelmiştir. 2012 yılı itibariyle Ordu’da 2.645 dekar alanda 6.707 ton kivi üretilmiştir. Burada dikkat çeken nokta, Ordu’daki dekar başına verimliliğin ortalama 2.500 kg olmasıdır. Ordu bu verimlilik ortalamasıyla Türkiye, Dünya ve hatta en büyük kivi üreticisi olan İtalya’nın verimlilik ortalamasından bile yüksektir. Uzman görüşleri; kivi bahçelerine gerekli ve tekniğine uygun bakım yapılıp özen gösterildiği takdirde, dekar başına verimlilik 5.000 kg’a kadar yükselebilir olduğu yönündedir (Ordu Ticaret Borsası, 2014).  Yaklaşık 2.000 üretici tarafından üretim yapılmaktadır

Kivi üretimde ağaç başına ortalama verim de her yıl artmakta olup 2012 yılında 53 kg’a ulaşmıştır. Bugün Ordu ili, Türkiye kivi üretiminin yaklaşık %18’ini karşılayarak 2. sıradadır (Ordu Ticaret Borsası, 2014). Henüz meyve vermeyen ağaçlar da dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda Ordu’nun kivi üretiminde daha da önemli bir yere geleceği yorumu yapılabilir.

Hayvancılık

Ordu’da hayvancılık, ekonomik bir faaliyet alanı olarak yeterince gelişmemiştir. İlimizin sert topografyasının ve engebeli arazi yapısının bir sonucu olarak, dar ve oldukça küçük alanlara yerleşmiş bulunan aile işletmeleri genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak az sayıda, 3-4 baş hayvan besleyebilecek imkânlara sahip bulunmaktadır.

Ordu’da son yıllarda özellikle büyükbaş hayvancılıkta ciddi bir azalış gözlemlenmektedir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere 2002 yılında 153.147 olan büyükbaş sayısı 2015 yılına gelindiğinde 124.240’a gerilemiştir. Gerek göç, gerekse köy ekonomisinin gerilemesiyle büyük baş hayvancılık da yıllar içerisinde gerilemiştir.

Tablo: Büyükbaş Hayvan Sayıları

Büyükbaş Sayısı

2002 (Baş)

2015 (Baş)

Sığır (Kültür)

12.905

22.710

Sığır (Melez)

108.522

84.917

Sığır (Yerli)

30.701

15.583

Sığır Toplam

152.128

123.210

Manda

1.019

1.030

Toplam

153.147

124.240

Kaynak: Ordu Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Arıcılık

Fındıktan sonra Ordu’da en çok gelir getiren tarımsal kökenli ürün baldır. Ordu’nun florası arıcılık açısından zengin değildir. Ancak Türkiye florasını değerlendirerek yola çıkan Ordulu gezginci arıcılar arıcılığı, Ordu ekonomisine fındıktan sonra ikinci sırada gelir getiren bir faaliyet olarak yapmaya başlamışlar ve Ordu’yu Türkiye de bal üretiminde 1. Sıraya yerleştirmişlerdir. Ordu ilinde 455 köyde 5.000 aile tarafından toplam 487.214 adet kovanla arıcılık yapılmakta olup bu faaliyetten 11.457,65 ton bal ve 220,318 ton bal mumu elde edilmektedir. Ordu’da, gerek hayvansal üretim içerisindeki yeri bakımından gerekse pazarlanan hayvansal ürünler içerisindeki yeri bakımında bal ve balmumunun ürün değeri % 50’yi bulmaktadır. Kovan sayısı bakımından Muğla, 710.949 kovan ile Türkiye’de 1. Sırada iken Ordu Muğla ilinden 223.735 az kovana sahip olmasına rağmen Türkiye üretiminde 1. sıradadır. Yani, Türkiye’de en çok bal Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte ve Türkiye’de ortalama olarak koloni başına bal verimi 14-15 kg iken, Ordu’da koloni başına bal verimi 5- 30 kg düzeyine çıkabilmektedir (Ordu Ticaret Borsası, 2014).

Balıkçılık

Ülke genelinde üretilen deniz ürünlerinin %43,84’ü Karadeniz Bölgesi balıkçılarca üretilmektedir. 110 km kıyı şerdi olan Ordu ili, Türkiye ve Karadeniz balıkçılığı içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bir sahil kenti olması ve Altınordu ilçesi ile birlikte 4 ilçesinin deniz kenarında bulunması nedeniyle, balıkçılıkta İl ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kafes balıkçığı Ordu’da sürekli gelişmekte olan bir sektördür. Kafes balıkçılığına Ordu’da Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolünde ilk olarak 1991 yılında başlanmış olup, bu ilk kafeslerin kapasiteleri de, 25 ton olmuştur. Şu an 6 adet kafeste üretim yapılmakta olup bu kafeslerde toplamda yıllık 1.200-1.500 ton üretim yapılmaktadır. Ordu ili Trabzon’dan sonra Karadeniz’de yetiştiricilikte 2. sırada yer almaktadır. Günümüzde Ordu’da kültür balıkçılığı yapan işletme sayısı 36’ya ulaşmıştır. Bu işletmelerin yıllık üretimi iç sularda yaklaşık 250 ton, deniz sahasında ise 1.300 tondur. Balıkçılık gerek avcılık, gerekse ticareti açısından istihdama önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.