ORDU HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

Akdeniz, Çetin. (1995), Ordu Türkülerinde Analiz Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Aksoy, Ömer Asım. (1984), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – 2 Deyimler Sözlüğü, 4. Baskı, TDK, Ankara

Aksoy, Ömer Asım. (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – 1 Atasözleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Albayrak, Osman. (2011), Ordu İlinin Resmi Kaynaklardaki Yer Adları Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu

And, Metin. (2012), Oyun ve Bügü, Yapı Kredi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Aras, Rahmi. (2003), Mobilya Stilleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara (s. 1-11)

Artun, Erman. Çukurova Halk Kültüründe Eğlence, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Adana

Artun, Erman. (2013), Türk Halkbilimi, Gözden Geçirilmiş/Genişletilmiş 9. Baskı, Karahan Kitabevi, Adana

Ateş, Mümin. (2015), Ordu Ağzı Sözlüğü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu

Ayaz, Hüseyin – İnanç, Sevim. (2009), Türkiye’de Özel Ormanlar, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, SDÜ, Isparta

Aydın, Mehmet. (1992), Aybastı Ağzı, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul

Aydın, Mehmet. (2006), Adbilim Açısından Ordu ve Samsun Ağızlarındaki Bazı Lakaplar, Workshop on Turkish Dialects Orient Institute, 19-20 November 2004, İstanbul Türk Dilleri Araştırmaları, 16

Aydın, Mehmet. (2008), Ordu ve Yöresi Ağızlarında Armut Adları, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/3, Spring

Baş, Eyüp. (2017), Halk İnanışları El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara

Baş, Mithat. (2018), 1883 Yangını ve Ordu Şehrinin Yeniden Kurulması, http://www.mithatbas.com/2017/01/ordu-sehrini-kim-kurdu.html, (ET: 05.02.2018)

Bayhan, Ahmet Ali. (2005), "Ordu/İkizce'den Bir Ahşap Cami: Laleli (Eski) Camii,” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Erzurum

Berber, Oktay. (2009), Türk Kültüründe Eğlence ve Birlik Unsuru Olarak Düğünler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009/2, Sayı: 10

Biray, Nergis. (2013), Halk Bilgisine Dayalı Takvim ve Hava Tahmini: “Kazak Türkçesi Örneğinde,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 20, 2 (s. 1-30)

Boratav, Pertev Naili. (1997), 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul

Caferoğlu, Ahmet. (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Derlemeler: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize  ve Yöresi Ağızları, TDK, 2. Baskı, Ankara

Çağatay, Neşet. (1978), Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22 Sayı: 1

Çağlayan Kaya, Hümeyra. (2011), Ünye Halk Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu

Çakan, İlker. (2018), Karadeniz Bölgesi, Eser Matbaacılık Samsun, 2005

Çamoğlu, Seval Mutlu vd. (2011), “Fındık Sektörü, Ekonomik ve Yapısal Problemleri, Ordu İli Değerlendirmesi,” International Journal of Economic and Administrative Studies, Year: 3 Number: 6, Winter

Çebi, Sıtkı (2001), Ordu Efsaneleri, Ordu Folklorundan Damlalar, Ordu Çevre Vakfı Kültür Yayınları No: 1, Ordu

Çelik, Ali. (2005), Mânilerimiz ve Trabzon Mânileri, Akçağ Yayınları, Ankara

Demir, Necati. (2001), Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük), TDK Yayınları, Ankara

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara

Demir, Necati. (2006), Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları IX - -Efsaneler, Masallar, Maniler ve Etnografik Malzemeler, TTK Yayınları, Ankara

Dinç, İsmet. (1971), Mesudiye’de Halk Hekimliği ve Halk Veterinerliği, Ankara Üniversitesi DTCF, Etnoloji Kürsüsü, Ankara

Doğantaş, Mustafa. (1998), “Amasya Yöresi Ahşap Sanatı,” Sanatsal Mozaik Dergisi, 3 (3), (s. 64–68)

Duman, Mustafa. (2008), Fındık Kitabı, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul

Düzgün, Dilaver. (2007), Divanü Lügati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 35, Erzurum

Efe, Adem. (2009), “Türk Toplumunda Mevlid Merasimlerinin Yeri ve Fonksiyonları (Isparta ve Çevresi Örneği),” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 29

Elçin, Şükrü. (1986), Halk Edebiyatına Giriş, Gözden Geçirilmiş İlaveli Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara

Elçin, Şükrü. (1970), Türk Bilmeceleri, MEB, İstanbul

Elçin, Şükrü. (1990), Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Emirbuyuran, Öğünç. (2012), Samsun-Ordu-Giresun Bölgesinde Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu

Erman, Artun. Çukurova Halk Kültüründe Eğlence, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Adana

Eroğlu, Erol. (2015), Geçmişten Günümüze Sosyal Normlar, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 50

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, “El Sanatları,” MEB, Ankara, 2012

Gökçe, Birsen. (1996), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınları, Ankara

Gözler, Kemal. (2010), Hukukun Temel Kavramları, Yedinci Basım, Ekin Yayınevi, Bursa

Gül, Seyfullah - Kıvrak, Bünyamin - Şafak, Nesrin. (2015), “Ekmeğini Taştan Çıkaranların Zanaati: Kösüre Üretimi,” Studies Of The Ottoman Domain, Cilt: 5, Sayı: 8

Güneş, Mehmet. (1999), Ünye Efsaneleri, Milli Folklor Dergisi, Yıl 11, Sayı: 44

Güney, Eflatun Cem. (1971), Folklor ve Halk Edebiyatı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul

Güney, Naim. (2018), “Bir Zamanlar Ordu’da Un Kapanları Vardı,” https://memleketordu.net/bir-zamanlar-orduda-un-kapanlari-vardi/

Güney, Naim. (2018), “Mim Baki Tiyatrosu” Ramazan’da Ordu’da Bir Ay Tuluat Tiyatrosu Oynardı, www.memleketordu.com, (ET: 3.09.2018)

Güngör, Harun ve Köylü, Bekir. (2014), Türk Halk İnanışları, Tezmer, Kayseri

Güngör, Servet vd. (2016), Ordu Mutfağı, Ordu B.Ş.B Kültür Yayınları No: 2, Ordu

Gürdal, Sevim ve Enginyurt, Erdem. Ordu Mutfak Kültürü, Ordu Valiliği, İl Kültür Turzim Müdürlüğü Yayını

Gürsoy, Ahmet. (1998), Şehir Coğrafyası Yönünden Ordu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Gürsoy, Uğur (2012), Yaşasın Bizim Tiyatro, Cinius Yayınları, İstanbul

Haçin, İlhan. (2014), “1939 Erzincan Büyük Depremi,” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 88

Karahan, Leyla. (1996), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara

Kaya, Doğan. (2007), Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara

Kaya, Emrah. (2007), Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

Kaya, Hümeyra Çağlayan. (2011), Ünye Halk Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu

Kılıç, Samet. (2014), Ordu İli Perşembe İlçesi Monografisi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu

Korkmaz, Mehmet Akif. (2006) Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Ksenophon. (1974), Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), çev. Tanju Gökçöl, Hürriyet Yayınları, İstanbul

Oğuz, M. Öcal. (Ed.) (2010), Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 7. Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara

Oral, Zeliha. (2010), Geleneksel Yaylacılıktan Yayla Turizmine: Ordu- Çambaşı Yaylası Örneğinde Halk Bilimsel Bir İnceleme, Yüksek Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Ordu, Ordu Ticaret Borsası Yayını, Ordu, Mart 2014

Ordu İli Çevre Durum Raporu 2016, Ordu Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yayını, Ordu

Ordu Maddesi, Ana Britannica Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1989, cilt 17

Ordu Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 33, İstanbul, 2007

Ordu Maddesi, Türkiye İller Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, İstanbul, 2005

Ordu Maddesi, Yurt Ansiklopedisi, Cilt 9, Anadolu Yayıncılık, İstanbul, 1984

Ordu Yatırım Destek Tanıtım Stratejisi Raporu, DOKA Yayını, Ordu, 2016

Ordu İli Doğa Turizmi Master Planı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü, Ordu, 2012

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ordu İli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü Yayını, Ordu, 2012

Ögel, Bahaeddin. (1982), “Türk Mutfağının gelişmesi ve Türk Tarihi Gelenekleri,” Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Örnek, Sedat Veyis. (2000), Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Özdemir, Esin. (2011), Ordu ve İlçelerinde Türk Dönemi Mimari Eserleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van

Özdemir, Nebi. (1997) Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Çocuk Oyunlarının Halkbilimi Açısından İncelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Özdemir, Ummuhan. (2006), Adana İli Aladağ Ilçesi Büyüksofulu Köyü Monografisi, Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adana

Özgüner, Oğuz. Köyde Mimari Doğu Karadeniz, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1970

Öztürk, Ali Osman. (1993), Ordu’da Söylenen Manilerden Örnekler ve Bir Efsane, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 18

Öztürk, İsmail. (2005), Türk El Sanatlarının Günümüzdeki Durumu, T.C. Büyük Millet Meclisi "Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkarlarının Sorunlarının Artırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (l 0/1 28)'na rapor, Ankara

Seyidoğlu, Bilge. (1997), Erzurum Efsaneleri, Erzurum Kitaplığı, İstanbul

Sırtbaş, Yasemin. (2016), Ordu İli Gölköy İlçesi Monografisi, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu

Söğütlü, Cevdet vd. (2014), İstanbul’da Bulunan Mimar Sinan Eseri Cami Ahşap Kapı ve Pencere İç Kepenklerinin Malzeme, Boyut, Süsleme ve Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi, Politeknik Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2

Tan, Aynur Zeren. (2015), Ordu Yemekleri, Ünye TSO Kültür Yayını, Samsun

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon

Topçuoğlu, Hatice. (2004), 1932-1951 Yılları Arasında Ordu Halkevinde Yapılan Halkbilim Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Türkçe Sözlük, TDK, 11. baskı, Ankara, 2010

Umar, Bilge. (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Yakıcı, Ali. (1991), Hıdırellez Geleneğinin Türk Halk Şiirine Yansıması, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 10

Yediyıldız, Bahaeddin. (1985), Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1451-1613), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara

Yediyıldız, Bahaeddin – Öz, Mehmet – Üstün, Ünal. (2002), Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III -1520 Tarihli Tahrir Defteri, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara

Yediyıldız, Bahaeddin – Üstün, Ünal. (1992), Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları I - 1455 Sayılı Tahrir Defteri, Türk Tarih Kurumu Yayını, Cilt: I-II, Ankara

Yediyıldız, Bahaeddin – Üstün, Ünal. (2002), Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II – 1485 Sayılı Tahrir Defteri, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara

Yılmaz, Cevdet. (2005), “Ordu İlinin Nüfus Özellikleri,” Orta Karadeniz Kültürü, (Editörler: B. Yediyıldız - H. Kaynar - S. Küçük), Siyasal Kitabevi Yayını, Ankara

 

 

Kaynak Kişiler

Ahmet Türkmen – El sanatları, bakırcılık, kalaycılık

Celal Öztürk – Mutfak kültürü, turşu yapımı

Eren Özdemir – Halk müziği, çalgılar, klarnet yapımı

Hamdi Soylu – El sanatları, beşik yapımı

Oktay Şen – El sanatları, süpürge imalatı

Temel İbiş – El sanatları, tarak yapımı

Web Siteler

http://www.ayk.gov.tr

http://blog.milliyet.com.tr/bileme-tasi/Blog/?BlogNo=22171

http://www.cografya.gen.tr/tr/ordu/iklim.html

http://www.dogakolik.com/ordu/ordu-cografik-ozellikler/

http://earsiv.odu.edu.tr

https://www.forumartuklu.org/konu/ordu-yoresel-kiyafetleri-ordunun-yoresel-giysileri.206144/

https://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9109021-asirlik-su-degirmeni-teknolojiye-direniyor

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ordu/genelbilgiler

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ordu/kulturatlasi/ordu-belediye-karadeniz-tiyatrosu-obkt

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ordu/kulturatlasi/ordu-halk-muzigi,

http://www.on5yirmi5.com/dosya/turkiyenin-illeri/52-ordu-hakkinda-genel-bilgi

http://www.ordu.gov.tr/ordunun-tarihcesi

http://ordu.yerelnet.org.tr/il_tarihcesi.php?iladi=ORDU

http://www.ordukulturturizm.gov.tr/TR,106498/genel-bilgiler.html

http://www.orduolay.com/gundem/eskicokdegirmenin-son-degirmeni-direniyor/45250

http://www.otso.org.tr/index.php/tr/ordu-hakkinda/kultur-ve-sanat

https://www.sabah.com.tr/karadenizdoguanadolu/2018/04/19/orduda-300-yillik-degirmen-kurtarildi

http://seyahatcini.club/ordu-iklim-ve-bitki-ortusu/

http://slideplayer.biz.tr/slide/10201252/

http://sosyolojisi.com/sosyal-yapi/324.html

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=FIKRA

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MASAL

http://termalrehber.com/ordu-ili-sifali-sulari-ve-kaplicalari/

https://www.umiforum.com/il-ilce-koylerimiz/8543-ordu-ili-ve-ilceleri-hakkinda-genel-bilgi.html