GÜMÜŞHANE HALK KÜLTÜRÜ

Kaynakça

Acar, Turgut. (1982), Gümüşhane ve Yöresi Halk Ağızları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doçentlik Tezi, Erzurum

Akar, Özlem. (2006), “Türk Masallarında Kadın Figürü Üzerine Bir İnceleme,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Akat, Abdullah. (2006), Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepniler ve Çepni Müziği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Akçam, Murat. (1999), Torul Ve Kelkit Yöresi Ağızları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Akıncı, M. Alparslan. (1994), Gümüşhane Şahıs Adları, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Akpınar, Erdal. (2001), Kalkınma Yolunda İki İlçe Kelkit ve Köse, Köse ve Kelkit Kaymakamlığı Yayını, İstanbul

Aktaş, Serap. (2008), Gümüşhane ve Çevresinde Ermeni Faaliyetleri (1895-1918), Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Albayrak, Mustafa. (2013), Kelkit Vadisi Bölgesinde Görülen Beş Zamanlı Halk Oyunları Ezgilerinin Melodik ve Ritimsel Yapılarının Örnekler İle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknil Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 Alkan, Necmettin. (2007), “Ayanlık’ın Son Dönemlerinde Tipik Bir Örnek: Gümüşhane Sancağı Kürtün-i Zir Kazası Ayanı Süleyman’ın Meselesi,”  Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 12, Karam Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, s. 69-84.

Alkan, Necmettin. (2010), “Avrupalı Seyyahların Tasvirlerinde Gümüşhane ve Çevresi,” History Studies, Volume 2 / 1

 Altın, Hamza. (1999), 20. Yüzyılın Başından Günümüz Dâhil Gümüşhane İlinin Dini Yapısı ve Adak Yerleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Altınsapan, Erol. (2001), Tek Kemer Gözlü Rize Köprüleri, Eskişehir

Altunbay, Mustafa. (1999), XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Gümüşhane ve Yöresinde Madencilik Faaliyetleri” Trabzon Tarihi Sempozyumu, Bildiriler, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon

Arseven, Veysel. (1948), Karadeniz Türküleri, Kastamonu

Arslantürk, Zeki. (1999), Sosyoloji Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler, Mimar Sinan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Artun, Erman. (1997), Adana'da Bilmece Sorma Geleneği, I. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri, Balıkesir

Aslan, Ayşe. (2011), Âşık Yaşar Demir’in Hayatı,  Eserleri,  Eserlerinin Analizi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Aslan, Muzaffer. (1997), Sögütlü Köyü Folkloru, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Aslanapa, Oktay. (1991), Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Ankara

Aşkın, Cevdet. (2016), "Birinci Dünya Savaşı Boyunca Gümüşhane ve Çevresinde Rus İşgalinin Sosyal Yansıması," Mavi Atlas, C. 6, (s.109-126)

Atış, Mustafa. (1985), Gümüşhane’deki Orta Dereceli Okul Talebelerinin Derlediği Masallar,  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Aydın, Ayşe. (2015), Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8. (s. 517-534)

Aydın, Dündar. (1998), Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı, Kuruluş ve Genişleme Gümüşhane Tarihi - 499- Devri (1535-1566), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Aydın, Hamdi. (2010), Gümüşhane İlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli, İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu, 25-26 Mayıs, Gümüşhane

Aydın, Hamdi. ve Çağıltay, Ferhat. (2010), Gümüşhane İlinde Kültür Balıkçılığı Potansiyeli ve Değerlendirilmesi, Journal of FisheriesSciences.com, 4(2), (s. 123-128)

Aydın, Mustafa, (1988). “Gümüşhane Tarihi,” Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 56

Bayhan, Ahmet Ali. (2008). “Gümüşhane / Kelkit’ten İki Madeni İbrik,” Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sayı 11, Erzurum

Baykara, Tuncer. (1988). Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş, I. Anadolu’nun İdarî Taksimatı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Bektaş, Cengiz. (2001), Halk Yapı Sanatı, Literatür Yayıncılık, İstanbul

Bıjişkyan, P. Minas. (1969), Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası (1817-1819), Tercüme ve notlar: H. D. Andreasyan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Bilgili, Ali Sinan, (1998). “Osmanlı Döneminde Şiran Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Durumu (15. ve 16. Yüzyıllar),” Kültür Vadisi Gümüşhane, Sayı: 8, İstanbul

Bilgin, Mehmet. (2005), Doğu Karadeniz Tarih Kültür İnsan, Ötüken Yayınevi,  İstanbul

Bilgin, Mehmet. (2010), Trabzon Vilayetinde İki Din Taşıyanlar, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Birinci, Seda. (2008), Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Bulunan Faydalı Bitkiler ve Kullanım Alanlarının Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana

Boratav, Naili Pertev. (1982), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınları, İstanbul

Bostan, Hanefi. (2002), XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal Ve İktisadi Hayat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Bostancı, Harun. (2007), Osmanlı Dönemimde Doğu Karadeniz Bölgesinde Kurulan Tekke ve Zaviyeler, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Bölükbaşı, Yaşar. (1977), Gümüşhane Ve Çevresinde Halk İnanışları, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Lisan Tezi, Ankara

Brendemoen, Bernt. (1999), “Doğu Karadeniz Ağızlarının Sözvarlığı ve Sözlükleri,” Kebikeç, Sayı: 7-8

Brendemoen, Bernt. (1996), Doğu Karadeniz Ağızlarındaki –Miş’li Geçmiş Zaman Üzerine Bir Not, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, (s. 199-206), Ankara

Bulut, Serdar. (2018), Gümüşhane İli ve Yöresi Ağızları Söz Varlığı, Gazi Kitabevi, Ankara

Bünyamin, Oğuz. (1998), Gümüşhane İli Şiran İlçesi ve Köylerinden Derlenen Halk Efsaneleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Ankara

Coşar, A. Mevhibe. (2016), Gümüşhane Ağızlarından Derlenmiş Deyimler Üzerine, Mavi Atlas Dergisi. Sayı: 6. (s. 1-17)

Coşargül, Gürer. (1981), Gümüşhane’de Bulunan Osmanlı Devri Eserleri, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bitirme Tezi, Erzurum

Cöhce Salim. (1991), Ruy Gonzales de Clavijo’nun Gezi Notlarına Göre Gümüşhane ve Çevresi,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara

Cumhuriyetin 50. Yılında Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 1973

Cumhuriyetin 75. Yılında Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 1999

Çağatay, Neşet. (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, (s. 105-138)

Çakar, Ahmet. (2009), Tozlu Adımlar Türk Halk Oyunları, Kültür Ajans Yayınları, Ankara

Çakır, Ahmet vd. (2000), Türk Halk Ezgileri III, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara

Çakır, İbrahim E. (2014), XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Kelkid Kazası, Karadeniz Araştırmaları Dergisi. Sayı: 41, (s. 160-179)

Çalış, Zühal Baylan. (2014), Kelkit Yöresine Ait Zili Teknikli Düz Dokuma Yaygılardan Örnekler, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Çalışır, Gülsüm. (2015), Unutulmaya Yüz Tutan Folklorik Değerlerin Kişilerarası İletişime Katkısı- Gümüşhane Örneği, Turkish Studies. Cilt: 10. Sayı: 14, (s. 109134) 

Çelik, Mehmet Ali. (1983), Gümüşhaneli Halk Şairi Hasan Soydaş Hayatı Sanatı Şiirleri, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Lisans Tezi, Erzurum

Çiçek, Akın. (1999), Gümüşhane İlinin Köylerinden Türk Halk Edebiyatı Örnekleri, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Konya

Çiğdem, Süleyman. (2016), Gümüşhane Bölgesinin Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları, Gümüşhane Valiliği Yayınları

Çolak, Altay. (1997), Gümüşhane Kenti Geleneksel Konutlarının Analizi Üzerine Bir Pilot Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Çulpan, Cevdet. (1975), Türk Taş Köprüleri, Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Dayan, Ergün. (1991), “Kelkit Çayı Vadisinin Oluşumu ve Gelişimi,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, Ankara

Demir, Necati. (2002), “Değirmen Kelimesi Özerine,” Türk Dili Dergisi, Sayı: 607, (s. 209-213)

Demir, Yaşar. (1992), Âşık Kul Nuri Hayatı Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Tezi, Konya

Denel, Serim. (1977), Halk Mimarisi Üzerinde Gözlem Ve İncelemelerde İzlenebilecek Yöntem Ve Yakından İlgili Diğer Dallar İle Olan Bağıntısı Üzerinde Görüşler, Türkiye’ De Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar Ve Yöntemler, ODTÜTHBT Yayınları Ankara

Deyrolle, Theophile. 1869’da Trabzon’dan Erzurum’a, Tercüme: R. E. Koçu, İstanbul

Dilçin, Cem. (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara

Dizdaroğlu, Hikmet. (1968), Halk Şiirinde Türler, Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Ankara

Doğanay, Serkan. (2001), Gümüşhane Şehir Coğrafyası, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütisi, Erzurum

Doğanbey, Nurettin. (1989), Türk Mutfak Kültürü, İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi, Ankara

Dönmez, Şevket. (2008), Tunç Çağı’nda Orta Karadeniz Bölgesi ve Kelkit Havzası Yerleşmeleri, Belleten. Cilt: 72, Sayı: 264, (s. 413-430)

Duman, Önder. (2016), Maarif Yıllıklarına Göre Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Gümüşhane’de Eğitim (1923-1950), Mavi Atlas Dergisi, Sayı: 7, (s. 55-75)

Durgun, Recai. (2007), Halay İle Horon Yöresi Halk Oyuncularının Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, ksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep

Durmuş, Ayben. (2000), Giresun ve İlçelerindeki Türk Dönemi Mimari Eserleri, ksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

Dursun, Aysun. (2008), Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla

Durukan, Aynur. (2002), Gümüşhane Pir Ahmet Köyü’nde Anonim Kümbet, Ankara

Duvarcı, Ayşe. (1991), Türk Mutfak Kültürü ve Bazı Tarihi Yemekler, Türk Aile Ansiklopedisi, Başbakanlık Yayınları

Elçin, Şükrü. (1989), Türk Bilmeceleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Elçin, Şükrü. (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara

Emecen, Feridun, (2001). “Batı Anadolu’da Yörükler,” İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Kitabevi, İstanbul

Er, Tülay Uğunman. (2002), Beypazar’ında Sosyal- Kültürel Yapı ve Değişme, Beypazarı Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara

Ercüment, Sibel. (1991), XIX. Yüzyıllarda Batılı Seyyahlara Göre Doğu ve Orta Karadeniz, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Erdem, Erdem. (2005), XIX. Asrın Sonunda Şer’i Sicillerde Şiran Kazası İçtimai Ve İktisadi Hayat, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Erdener, Haşim. (1995), “Madenler Şehri Gümüşhane,” Kuşakkaya Gazetesi, Sayı: 2167 – 2168 - 2174, Gümüşhane

Erdener, Haşim. (1997), Gümüşhanenin Seyir Defteri, Gümüşhane

Ergin, Muharrem. (1989), Dede Korkut Kitabı I, TDK Yayınları, Ankara

Ergün, Erdal. (1988), Gümüşhane Çamlıköy Folklorundan Örnekler, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Erkal, Mustafa. (1984), Sosyal Müesseselerimiz ve Sosyal Değişme, Mayas Yayınları, Ankara

Erkan, Ali. (1992), Kale ve Çevresinin Ekonomik Yapısı ve Bu Yapının Göç Olgusu Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Fıçıcı, Nazım. (2013), Gümüşhane Halkevleri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Erzurum

Fındık, Nurşen Özkul ve Köşklü, Zerrin. (2013), Gümüşhane Dölek Köyünde Çömlekçilik, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 31, (s. 51-67)

Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu Kitabı, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 1990

Genç, Reşat. (1982), XI. Yüzyılda Türk Mutfağı, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri

Göçer, Özcan. (1972), Gümüşhane Ağzı, Atatürk Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Lisans Tezi, Ankara

Gözaydın, Nevzat. (1989), Türk Şiiri Özel Sayısı III, Türk Dili, Ankara

Güçlü, Kamuran. (1991), “Gümüşhane İlinin Rekreasyon Potansiyeli,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, (s. 35-45), Ankara

Gülensoy, Tuncer. (1988), Karadeniz Ağızlarına Toplu Bir Bakış, OMÜ Özel Sayı, Samsun

Gülsen, Cihan. (1964), Gümüşhane Merkez Kazası Monografyası, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm, Lisans Tezi, İstanbul

Gülyüz, Akagün. (1972), Gümüşhane, Bayburt, Kelkit, Torul, Şiran’ın Bazı Köylerinde Sanat Tarihi İnceleme Gezisi Notları 1969-1971-1972, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, İstanbul

Gümüşhane Gezi Rehberi, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 2010

Gümüşhane İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2016

Gümüşhane Kültür Envanteri 2016, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016

Gümüşhane Maddesi, İslam Ansiklopedisi, Cilt 4, MEB Yayınları

Gümüşhane Maddesi, İslam Ansiklopedisi, 14, s. 273-276, TDV Yayınları, İstanbul

Gümüşhane Tabiat Turizmi Master Planı 2016-2019, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Şube Müdürlüğü 

Günaydın, İhsan. (2013), Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları

Günday, Hayri. (1972), Erzurum ve Çevresinde Halk Hekimliği, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisan Tezi, Erzurum

Gündoğdu, Hamza. (1999), Kürtün ve Çevresinde el Sanatları, I. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5, (s. 61-66)

Gündoğdu, Hamza. (2006), Kürtün ve Çevresinde el Sanatları, II. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, (s. 35-42)

Gürer, Coşargül. (1981), Gümüşhane’de Bulunan Osmanlı Devri Eserleri, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Güvenç, Bozkurt. (1972), İnsan ve Kültür, Antropolojiye Giriş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara

Hacıahmetoğlu, İsmail. (2007), Gümüşhane İl Merkezindeki Türk-İslam Devri Mimari Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Halıcı, Feyzi. (1992), Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara

Hayal, İsmail. (2007), Gümüşhaneli Şairler Antolojisi, Gümüşhane Valiliği Yayınları

Hayal, İsmail. (2008), Fıkralarla Gümüşhane, Gümüşhane Belediyesi Kültür Yayınları

Honigmann, Ernst. (1970), Bizans Devletinin Doğu Sınırı, Tercüme: Fikret Işıltan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

İnce, Kasım. (2000), Gümüşhane’de Pek Bilinmeyen İki Mezar Anıtı, Ankara

Kalkışım, Muhsin ve Saylan, Kemal. (2013), Gümüşhane’nin Kültür ve Sanat Hayatından 40 Biyografi, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane

Kandemir, Ali. (2000), Köse Dağları'nın (Gümüşhane) Florası, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Kara, Nilüfer. (2005), Eski Gümüşhane Evleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara

Karabulut, Niyazi. (2015), Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Gümüşhane Belediyesi Kültür Yayınları, Gümüşhane

Karabulut, Niyazi. (2011), Siyah Beyaz Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane

Karadağ, Metin. (1995), Türk Halk Edebiyatı Anlatım Türleri, Akademi Yayınları, Balıkesir

Karahan, Leyla. (1996), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara

Karakurt, Emriye. (2014), Kelkit (Gümüşhane) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan

Karatay, Mustafa. (2005), Tahrir Defterlerine Göre Kelkit Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1520 – 1530), Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Tarih Programı Trabzon

Karpuz, Haşim. (1991), Gümüşhane Evlerinin Mimari Özellikleri, Geçmişten Günümüze Gümüşhane Sempozyumu, Haziran 1990, Bildiriler, (s. 155-183), Ankara

Karslıoğlu, Yusuf. (2009), Doğu Karadeniz Tarihi ve Otokton Hakları ve Etnik Yapısı, The Universal Yayınları, İstanbul

Kaya, Doğan. (1999), Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara

Kaya, Doğan. (2002), Halkbilim Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, İstanbul

Kaya, Emrah. (2007), Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

Kırzıoğlu, Ilgar. (1991), “Gümüşhane Kentinin İmar Planlama Çalışmaları,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, (s. 47–53), Ankara

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1976), Osmanlıların Kafkas-Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara

Kırzıoğlu, M. Fahrettin. (1991), “Osmanlı Tapu Tahrir ve Mühimme Defterlerinde Gümüşhane Bölgesi Türk Boy/Oymak Hatıraları ve Madenler Üzerine ‘Hükümlerden’ Örnekler,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara

Konukçu, Enver. (1991), “Ruy Gonzales De Cavjo’nun Gümüşhane Yöresindeki Yolculuğu,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara

Kökel, Coşkun. (2007), Sarı Saltık ve Balkanlarda Alevî-Bektaşî Kültürü, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 43, (s. 1-6)

Köksal, Erdal. (1998), Gerdekhisar Köyü Halk Edebiyatı ve Folklorundan Örnekler, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Lisans Tezi, Konya

Kömürcüoğlu, Sebahattin. (1998), Gümüşhane Ozanları, Ulusal Yayınları

Köprülü, M. Fuat. (1976), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara

Köse, Osman. (2009), Balkan Savaşları Sırasında Rusların Trabzon ve Gümüşhane Rumlarını Tahriki, Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, (s. 235-249), Samsun İlkadım Belediyesi Yayınları

Kuran, Ercüment. (1991), “Cumhuriyet Devrinde Gümüşhane’nin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişmesi,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, Ankara

Kutbay, Orhan. (1988), Türk Mutfağının Gelişimi, Birinci Milletlerarası Yemek Kongresi, Ankara

Kutlutan, Rıdvan. (1991), “Geçmişten Bu Güne Gümüşhane Ve Geleceğe Ait Düşünceler,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane,  Ankara

Kutlutan, Rıdvan. (1998), Mimarlıkta Çevreye Yabancılaşma ve Gümüşhane Örneği, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Küçük, Serap. (1998), Gümüşhane ve Bayburt Yöresi Masalları, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Konya

Küçük, Ümran. (2001), Gümüşhane Kabaköy’de Bulunan Bizans Dönemi Kiliseleri, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Kültür Bakanlığı Gümüşhane Halk Kültürü Alan Araştırmaları, Kültür Bakanlığı - Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 2010

Merdan, Kurtuluş. (2017), Gümüşhane İlinde Arıcılığın Ekonomik ve Sosyal Boyutları, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Cilt: 8, Sayı: 20

Merdan, Kurtuluş. (2007), Gümüşhane’nin Ekonomik Yapısı ve Organik Tarım, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Miroğlu, İsmet. (1975), XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Motor, Özcan. (2004), Örenbel Köyü Folkloru Kelkit Gümüşhane, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Lisans Tezi, Erzurum

Mutlu, Yusuf  Serkan. (2000), Kelkit’in Yöresel Ağzı ve Derlemeler, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Lisans Tezi, Erzurum

Nazır, Bayram ve Saylan Kemal. (2016), Gümüşhane Tarihi, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane

Nazır, Bayram. (2010), “Gümüşhane’de 1895 Ermeni Olayları,” Herfene Sanat ve Düşünce Dergisi, Sayı: 1

Ocak, Ahmet Yaşar. (1992), Türk Kültür Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Ankara

Oğuz, Burhan. (2001), Türkiye Halkının Kültür Kökenleri / İnşa Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri,  Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları, İstanbul

Oğuz, Münteha. (2001), Gümüşhane ve Bayburt Kilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

Okay, Vehbi. (1938), Cumhuriyetin 15. Yılında Gümüşhane, Ankara

Ögel, Bahaeddin. (1982), Türk Mutfağının Gelişmesi ve Türk Tarihi Gelenekleri, Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri, Ankara

Ökten, Müfide. (2006), Milli Mücadele Döneminde Karadeniz Bölgesi’nden Anadolu İçlerine Rum Göçü, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Önadlı, Şenel. (1968), Türk Halk Çalgıları Bilgisi, İstanbul

Önkal, Hakkı. (1996), Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara

Örnek, Sedat Veyis. (1971), Etnoloji Sözlüğü,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara

Örnek, Sedat Veyis, (1977), Türk Halkbilimi, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara

Özbek, Mehmet. (1975), Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul

Özdemir, Ahmet. (1975), Kelkitli Âşık Serdari Hayatı ve Şiirleri, Başaran Matbaası

Özdin, Mustafa Sabri. (1997), Eski Gümüşhane'de Türk Devri Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Özdoğan, Duygu. (2008), Başlangıcından Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Erzurum ve Çevresi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Özergin, M. Kemal. (1974), Kuman-Kıpçak Bilmeceleri Üzerine Araştırmalar, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Sayı: 294

Özey, Ramazan. (1991), “Gümüşhane ve Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerin Başlıca Coğrafi Sorunları ve Çözüm Yolları,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, Ankara

Özhan, Mevlüt vd. (1992), Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara

Özhan, Neslihan. (2006), Anadolu’nun Geleneksel Konutlarında Ahşap Kullanımına Ait Bir Derleme, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Özkan, Haldun ve Yurttaş, Hüseyin. (2012), Eski Çağ’dan Orta Çağ’a Gümüşhane, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Gümüşhane

Özkan, Haldun ve Yurttaş, Hüseyin. (2012), Orta Çağ’dan Günümüze Gümüşhane, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Gümüşhane

Özkan, Haldun. (2005), “Torul Çeşmeleri,” AÜSBED, Erzurum

 Özmenli, Mehmet. (1996), Eski Çağ’da Gümüşhane ve Bayburt, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Pamuk, Bilgehan. (2009), “XVII. Yüzyılın Ortalarında Gümüşhane (Torul) Kazası,” Belleten, Cilt XXIII / 266, Ankara

Pamuk, Bilgehan. Canca (Gümüşhane) Maden Mukataası'nda İltizam Uygulaması, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, (s. 39-48)

Pamuk, Bilgehan. (2009), XVII. Yüzyılın Ortalarında Gümüşhane (Torul) Kazası, Belleten, Cilt: 73, Sayı: 266, (s. 115-143)

Pir, Hasan. (1996), Gümüşhane Kültür Öğeleri, Gümüşhane Hizmet Vakfı Yayını, Gümüşhane

Refik,  Ahmed. (2012), Kafkas Yollarında,  Editör: M. Sait   Karaçorlu, Temel Yayınları, İzmit

Refik, Ahmed. (2012), Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri, İstanbul

Sakaoğlu, Saim. (1980), Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara

Sakaoğlu, Saim. (1983), Bilmece Terimi Üzerine Notlar, Türk Kültürü Araştırmaları, 17-21/1-2

Sakaoğlu, Saim. (1973), Gümüşhane Masalları–Metin Toplama ve Tahlil, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

San, Sabri Özcan. (1991), “Gümüşhane Müstakil Sancağındaki Mahalleler, Aileler, Efsaneler, Hikâyeler,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara

San, Sabri Özcan. (1990), Gümüşhane Kültür araştırmaları ve Yöre Ağızları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

San, Sabri Özcan. (1987), Rusların Gümüşhane İlini İşgali, Ankara

San, Sabri Özcan. (1992), Trabzon Salnamelerinde Gümüşhane Sancağı, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Ankara

Sarıhan, Murat. (2004), Gümüşhane'deki Türk Dönemi Mimari Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van

Saydam, Abdullah. (1991), “Milli Mücadelede Gümüşhane,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, (s. 93- 100), Ankara

Sayılarla Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 1997.

Saylan, Kemal. (2015), Seyyahların Gözüyle Gümüşhane (Osmanlı Dönemi), Gümüşhane Üniversitesi

Saylan, Kemal.(2016), Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Gümüşhane Doğumlu Memurlar Hakkında Bazı Tespitler,  Mavi Atlas Dergisi, Sayı: 7, (s.76-94)

 Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

Sümer, Faruk. (1990), Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu Türk Beylikleri Tarihi, Ankara

Şahin, Gökşen. (1999), Gümüşhane ve Yöresindeki Kale Mimarisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Şahin, Güleser. (1984), Tekke Köyü Halk Edebiyatı Örnekleri, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Şakir Şevket. (2013), Trabzon Tarihi, Sadeleştiren: İsmail Hacıfettahoğlu, Kurtuba Kitap, Trabzon

Şenbak, Betül. (2006), Şiran ve Çevresi Höyük ve Kaya Mezarları, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Şenbak, Betül. (2006), Şiran ve Çevresi Höyük ve Kaya Mezarları, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Şenel, Mustafa. (2011), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri, Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

Şenel, Volkan. (1997), “Tarihi bir Şehir: Gümüşhane,” Gümüş Ufuklar, Sayı 3 – 4, Kocaeli

Şenel, Volkan. (2006), Çanakkale Cephesinde Şehit Olan Gümüşhaneliler, Gümüşhane Valiliği Yayınları, İstanbul

Şenel, Volkan. (2002), Gümüşhane Evleri, Trabzon

Şibil, Arzu. (1993), Yalınkavak Köyü Monografisi, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Ankara

Şirin, Merve. (2015), Gümüşhane İli’nde Doğal Olarak Yetişen Göbek Elma’sının Farklı Olgunlaşma Periyodunun Besin İçeriğine Olan Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Tağudar, İ. Namık. (1936), Gümüşhane Vilayeti Coğrafi, İçtimai ve İktisadi Durumunu Gösterir Broşür, Gümüşhane

Tanış, Abdullah. (2002), Gümüşhane ve Çevresi Dini Ziyaret Yerleri, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, Kayseri

Tanıtkan, Recep. (2005), A'dan Z'ye Gümüşhane Rehberi, Ankara

Taş, Tevfik. (2007), Gümüşhane Kent Rehberi,  Gümüşhane - Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Yayınları

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander yayınları, Trabzon

Tezcan, Mahmut. (1996), Kültürel Antropoloji, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Togan, Zeki Velidi. (1931), “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti,” Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, Sayı: I, İstanbul

Topçu, Gökmen. (1996), Gümüşhane Folklorundan Seçmeler, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Topçuoğlu, Yaşar. (2003), Kentleşme ve Kültürel Doku-Göç Sürecinde Aile Yapısındaki Değişmeler-Gümüşhane Kov Köyü Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Toygar, Kamil. (1994), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Ankara

Tozlu, Selahattin. (1995), “19. Asırda Gümüşhane Şehri ve Bahçeleri,” Kültür Vadisi Gümüşhane, Sayı: 6, İstanbul

Tozlu, Selahattin. (2007), “Gümüşhane Rumları ve Pontusçuluk,” Başlangıçtan Günümüze Pontusçuluk Sorunu, Serander Yayınları, Trabzon

Tozlu, Selahattin. (1991), “Gümüşhane ve Çevresindeki Ermeni Hareketleri,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara

Tozlu, Selahattin. (1998), “İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir İlmiyeli: Ahmed Şirani Efendi,” Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı: 48, İstanbul

Tozlu, Selahattin. (2002), “Trabzon – Erzurum Anayolunun Mevsimlik Güzergâhları (Yaz ve Kış Yolları),” İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Araştırma Merkezi, Anadolu’da Tarihi Yollar ve Şehirler Semineri, İstanbul

Tozlu, Selahattin. (1995), “XIX. Asırda Gümüşhane Madenleri,” Kültür Vadisi Gümüşhane, Sayı: 5, İstanbul

Tozlu, Selahattin. (1991), Gümüşhane ve Çevresindeki Ermeni Hareketleri, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, Ankara

Tozlu, Selahattin. (1977), Trabzon – Erzurum – Bayezid Yolu (1850-1900), Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Tozlu, Selahattin. (1998), XIX. yy’da Gümüşhane, Akademik Araştırmalar, Erzurum

Tuğlu, Turan. (2010), Nükteler ve Nüktedanlar, Kuşakkaya Gazetesi Yayınları, Gümüşhane

Tuncer, O. Cezmi. (1991), Anadolu Kümbetleri, Ankara

Tunç, Gülgün. (1984), Taş Köprülerimiz, İstanbul

Tunçel, Metin. (1991), “Türkiye de Yer Değiştiren Şehirler ve Gümüşhane Örneği,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara

Turan, Osman. (1993), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul

Türkiye’nin Kuzey Ucundaki Cennet Sinop, Ankara, 1993

Turan, Osman. (1971), Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul

Turhan, Salih ve Şanlı, Yavuz. (2010), Gümüşhane Türküleri ve Oyun Havaları, Ankara

Tutkun, Murat. (2015), Kimlik, Kültür, Mekân Üçgeninde Bir Tarihi Merkez Sürdürülebilirlik Bağlamında Santa Harabeleri, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. (s. 1-34)

Tutkun, Murat. (2009), Santa Harabeleri ve Yeniden Kullanıma Kazandırılması Üzerine Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 

Tüdeş, Şule. (2011), Gümüşhane Kenti ve Yakın Çevresinin Yerleşime Uygunluk Açısından Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Tüzen, Erkan. (1995), Gümüşhane ve Çevresi Folklorundan Örnekler, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Konya

Uçan, Fatih. (2002), Eski Gümüşhane’deki Dini Eserler, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

User, Vedat. (1967), Kelkit Şehrinin Beşeri ve İktisadi Etüdü, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü, Lisans Tezi, İstanbul

Uslu Gülyüz, Akagün. (1991), “Gümüşhane’nin Tarihçesi ve Turistik Değerleri,” Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara

Uslu Gülyüz,  Akagün. (1980), Gümüşhane ve Çevresinin Tarihi-Sanat Eserleri (1969/1971), Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul

Üçüncüoğlu, Güngör. (1998), Torul-Kürtün Tarihi, Torul Belediyesi Yayınları, Gümüşhane

Ülker, Talat. (2007), Türk Dili ve Dil Becerileri, Gündüz Yayınları, Gümüşhane

Ülker, Talat vd. (2012), Gümüşhane Halk Kültürü (6 Cilt), Gümüşhane Kültür Sanat Kulübü Yayınları, Gümüşhane

Ülker, Talat. vd. (2014), Güvenç Abdal’dan Güvende’ye, Gümüşhane Kültür Sanat Kulübü Yayınları, Gümüşhane

Ülker, Talat vd. (2014), Reisülhattatin Ahmed Kâmil Akdik, Gümüşhane Valiliği Kültür Yayınları, Gümüşhane

Ünsal, Artun. (1995), Osmanlı Mutfağı, Sanat Dünyamız / Yeme İçme Kültürü, Sayı: 60-61, (s. 25-47)

Ünsal, Artun. (1995), Sofra Adabı, Sanat Dünyamız / Yeme İçme Kültürü, Sayı: 60-61, (s. 113-118)

Ünsal, Veli. (2006), Eskiçağda Çoruh Havzası, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Üstündağ, E. - Aksungur, M. - Dal, A. - Yılmaz, C. (2000), “Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğin Belirlenmesi,” Sonuç Raporu, TC Tarım ve KöyişleriBakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon

Yaman, Renan. (1990), Başlangıcından Bu Yana Anadolu’da Yemek Kültürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Yamaner, N. Hale. (2006), Türk Halk Oyunlarında Terminoloji Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Yavuz, Özkan. (2000), Gümüşhane’nin Şiran İlçesinden Derlenen Anonim Halk Edebiyatı Ürünleri, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Konya

Yazıcı, Nurcan. (2004), Arşiv Belgelerine Göre Gümüşhane’deki Süleymaniye - Sultan Süleyman Camii, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 17, (s. 69-81)

Yıldırım, Dursun. (1999), Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ Yayınları, Ankara

Yıldırım, Mustafa ve Baylan, Zuhal. (2010), Kelkit Yöresi Zililerinden Çuval, Heybe, Palaz ve Çanta Örnekleri, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28, (s. 415-446)

Yıllar, Ömer. (2003), Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, (s. 347-349)

Yılmaz, Necdet. (1992), Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi,  Seha Neşriyat istanbul

Yılmaz,  Hülya. (1997), Dünden Bugüne Gümüşhanevi Mektebi,  Seha Neşriyat, İstanbul

Yılmaz, Necati. (2007), Gümüşhane Halk Kıyafetleri, Gümüşhane

Yılmaz, Süheyla. (1973), Gümüşhane Masalları Üzerine Bir Çalışma, Atatürk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Yurttaş, H. Özkan. (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum

Yurttaş, Hüseyin. (2007), “Gümüşhane Süleymaniye (Ulu) Camii, Çeşmesi, Haziresi ve Hacı Tahir Efendi Türbesi, Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sayı: 12, Erzurum

Yurttaş, Hüseyin. (2008), Gümüşhane Kürtün’deki Kültür Varlıkları, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 38, (s. 185-195)

Yüce, Yaşar. (2003), Dünya Savaşı Döneminde Bayburt ve Gümüşhane'deki Ermeni Hareketleri ve Bu Yörelerin Ruslar Tarafından İşgali, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van

Yüksel, Murat. (1997), Gümüşhane Kitabeleri, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane

Yürük, Emre. (2014), Trabzon-Giresun-Gümüşhane Eksenindeki Ayan Aileleri Ve Faaliyetleri (1750-1800), Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Zaman, Mehmet ve Doğanay, Serkan. (2000), “Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Gümüşhane,” Doğu Coğrafya Dergisi, Erzurum

Zaman, Mehmet. (2007), Doğu Karadeniz Kıyı Dağları'nda Yaylalar ve Yaylacılık, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum

Zeytun, Hatice. (1996), Halk Edebiyatı Tezlerinde Çocuk Oyunları, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Tezi, Erzurum

Web Siteleri

 

http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/tarihce.html

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-79206/gumushane-oyunlari.html

http://www.gezilebilecekyerler.com/gumushane-tarihi-ve-genel-bilgiler/

http://www.gumushane.gov.tr/kultur-sanat

http://www.gumushane.gov.tr/nufus

http://www.gumushane.gov.tr/tarihce

http://gumushane.csb.gov.tr/gumushanenin-tarihi-i-2913

http://www.gumushanekulturturizm.gov.tr/

http://www.karadenizgezi.net/Gumushane_Yemekleri.htm

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gumushane/genelbilgiler

http://kutuphane.gumushane.edu.tr/media/uploads/kutuphane/files/gumushane_tarihi.pdf

https://lezzetler.com/gumushane.yemekleri

https://www.wikizero.pro/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR8O8bcO8xZ9oYW5lXyhpbCk

http://yemektarifleri.haber29.info/

https://zigana.org/gumushanenin-tarihi/