BAYBURT HALK KÜLTÜRÜ

Kaynaklar

Yazılı Kaynaklar

 

4 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun, Kanun No: 3578, Kabul Tarihi: 15 Haziran 1989; Resmi Gazete, S. 20202, 21 Haziran 1989

387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937/1530), Yayın No: 36, Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 1997

Ahmet Rasim. (1326-1327), Osmanlı Tarihi (3 Cilt), Şems Matbaası, İstanbul

Ahmet Vefik Paşa. (1286), Fezleke-i Tarihi Osmani, Matbaa-i Amire, İstanbul

Akdaş, Yüksel, Dört Mevsim Bayburt Dergisi yıl: 1 sayı: 1

Akman ve diğ. (2018), Türkiye’de Damızlık Üretimi ve Kullanımı, http://www.zmo.org.tr/resimler/ ekler/3175210f90bfc7e_ek.pdf?tipi=14&sube=

Alagöz, Cemal Arif. (1984), “Türkiye Yer Adları Üzerine Bazı Düşünceler,” Türk Yer Adları Bildirileri Sempozyumu, 11-13 Eylül, Başbakanlık Basımevi, (s. 11-23), Ankara

Albayrak, Haşim. (2010), Tarih Boyunca Doğu Karadeniz’de Etnik Yapılanmalar ve Pontus, 3. Baskı, Babıali Kitaplığı, İstanbul

Ali Emiri Efendi. (2015), Osmanlı Vilayat-ı Şarkıyyesi (Osmanlı Doğu Vilayetleri), Yayına Hazırlayan: Abdulkadir Yuvalı ve Ahmet Halaçoğlu, 2. Baskı, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul

Anadolu’da Kırsal Mimarlık, ÇEKÜL Vakfı, 2012

Apak, Adem. (2009), “Emeviler Döneminde Anadolu’da Arap-Bizans Mücadelesi,” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2

Arınç, K. (2011). Türkiye’nin Kıyı Bölgeleri, Biyosfer Araştırmaları Merkezi, Coğrafya Araştırmaları Serisi No:102, Erzurum: Eser Ofset Matbaacılık

Avcı, M. (1996), The floristic regions of Turkey and a geographical approach for Anatolian diagonal, Review of the Department of Geography University of Istanbul, 3, (s. 59-91)

Aydın, Ayşe. (2015), Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar, Turkish Studies, Cilt: 10, Sayı: 8. (s. 517-534)

Aydın, Dündar. (1998), Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı (1535-1566), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Şura-yı Devlet, Dosya Numarası: 1505, Gömlek Numarası: 20, 25 Eylül 1878

Başer, K. H. C. (1995), Tıbbi Bitkiler, Bilim ve Teknik, Sayı 331, (s. 76-79)

Bayburt İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu, Bayburt: Bayburt Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Çed ve Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bayburt Maddesi, İslam Ansiklopedisi, C. II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1949

Bayburt’un Tarihi ve Coğrafya Yapısı, Bayburt Gazetesi, 21 Şubat 1991.

Baykara, Tuncer. (2000), Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası’na Giriş Anadolu’nun İdari Taksimatı I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Bayramoğlu, T., Ari, Y.O., Durmaz, A. (2016), Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı; Bayburt İli’ndeki Arıcılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 903-916, Aralık 2016

Bayburt İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, KUDAKA, (2017)

Bayburt Sosyal Yapı Analizi, KUDAKA, 2015

Beygu, Abdurrahim Şerif. (1936), Erzurum: Tarihi, Anıtları, Kitabeleri, Bozkurt Basımevi, İstanbul

Birinci, S. (2015), Bayburt İlinin Coğrafyası, Bayproje Yayınları No: 16, Ankara

Bulut, İ. (1996), “Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları,” Erzurum: Akademik Araştırmalar Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (3), (s. 30-40)

Bulut, Serdar. (2013), Bayburt İli ve Yöresi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları İçindeki Yeri, Turkish Studies, 10 (16), (s. 371-386)

Çağatay, Neşet. (1978), “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22 (s. 105-138)

Davis, P. H., & Hedge, I. C. (1975), Flora of Turkey: Past, present and future, Candollea

Demir, Necati. (2005), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara

Ekim, T. (2005), II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali Sempozyum Kitabı, (s. 314-325) Ankara

Emir, Dursun Ali. (1986), Bayburt Manileri ve Bilmeceleri, Bayburt Ortaokulunu ve Öğrencilerini Koruma Derneği, İstanbul

Emir, Dursun Ali. (1992), Bayburt Kültüründe Kadın Tiplemeleri, Önder Matbaacılık, Sivas

Emir, Dursun Ali. (1992), Folklorumuzdan Ninniler, Önder Matbaacılık Sivas 1992

Emir, Dursun Ali. (2005), Bayburt’ta Ehram, Aksiseda Matbaacılık, İstanbul

Emir, Dursun Ali. (2006), Bayburt Yemekleri, Özer ofset matbaacılık, Bayburt

Emir, Dursun Ali. (2009), Bayburt Efsaneleri, Bayburt Yazarlar ve Şairler Derneği, İstanbul

Emir, Dursun Ali. (2009), Bayburt Masalları, İstanbul

Emir, Dursun Ali ve Adak, Mutlu. (2011), Kültürün Kale Kenti Bayburt, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği, Ankara

Envar-ı Şarkıyye Gazetesi, 22. Sene, No: 906, Erzurum, 3 Ağustos 1888

Ergüder, A. Aslihan. (2003), Çoruh Vadisi Düz Dokumaları, Ankara

Erik, S., & Tarıkahya, B. (2004), Türkiye Florası Üzerine, Kebikeç, 17(1) (s. 139-163)

Erinç, S. (1953), Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 572, Coğrafya Enstitüsü Yay. No: 15

Erzen, Afif. (1992), Doğu Anadolu ve Urartular, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara

Evliya Çelebi. (1984), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Sadeleştiren: Tevfik Temelkuran & Necati Aktaş), Üçdal Neşriyat, İstanbul

Göde, Kemal. (1994), “Eretnalılar Hakimiyetinde Bayburt,” Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs 1988), Ankara

Göde, Kemal. (2000), Eratnalılar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Göktaş, Serdar. (2016), “Eski Çağlardan Osmanlı Devleti’nin Fethine Kadar Bayburt,” Bayburt Sıla Gazetesi, 21 Mayıs 2016

Göktaş, Serdar. (2016), “Osmanlı Devleti’nin Fethinden Cumhuriyete Kadar Bayburt Tarihi,” Bayburt Sıla Gazetesi, 15 Haziran 2016

Göktaş, Serdar. (2016), “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra Bayburt Sancağı’nın Kurulması ve Kaldırılması,” Bayburt Sıla Gazetesi, 18 Ekim 2016

Göktaş, Serdar. (2017), Cumhuriyet Dönemi’nde Bayburt (1923-1950), Basılmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon

Güner, A. (2012), A Check List of the Flora of Turkey (Vascular Plants), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, Flora Dizisi, 1, (s. 12-14)

Haşlak, Salim. (1963), Bayburtlu Celâli, Dernek yayınları, Ankara

Hoca Saadeddin. (1979), Tacü’t-Tevarih, C. IV, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul

Honigman, Ernst. (1970), Bizans Devletinin Doğu Sınırı: Grekçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice Kaynaklara Göre 363’ten 1071’e kadar, Çev. Fikret Işıltan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

İl Oluşunun 10. Yılında Bayburt Tarihi 1989-1999, Bayburt Valiliği Yayınları, Bayburt, 2000

İnbaşı, Mehmet. (2007), “Bayburd Sancağı (1642 Avarız Defterine Göre),” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 10, S. 2, Erzurum

İslah, İbrahim. (2012), Türklerde Bayram, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

Kabadayı, Rukiye. (2014), Bayburt Demirözü İlçesi Ağzı: Cümle Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Karahan, Leyla. (1996), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara

Kırtan, Mahmut. (1998), Bayburtlu Şairler Bayburt Töre, Folklor Eğitim Merkezi Derneği, Ankara

Kızıltuğ, Fikret. (2016), Şikesteler, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul

Koca, Emine. (2013) Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Göynekler. VII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri-Bakü, Azerbaycan

Koday, S. (2000). “Trakya’da Köy Adlarında Coğrafyanın Etkisi,” İstanbul: Prof Dr. Suna Doğaner (Ed.). 28. Coğrafya Meslek Haftası 10-12 Haziran 1998 Bildiriler Kitabı. (s. 221-253)

Korkmaz, Mehmet Akif. (2006), Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kunt, Metin. (1978), Sancaktan Eyalete 1550–1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Kurt, Süleyman. (2012), Bayburt ve Erikdibi Köyünde Kullanılan Yöresel Kelimeler ve Deyişler, Bitirme Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ordu

Küçük, Salim. (2015), Bayburt İli Ağızlarında Kullanılan Deyimler ve Aydıntepe İlçesi Erikdibi Köyü Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar, 19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, (s. 561-593), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara

Leaman, D. J. (2006), Sustainable wild collection of medicinal and aromatic plants: development of an international standard, Frontis, (s. 97-107)

Meriç, Atanur. (2002), “Geleneksel Bayburt Konakları ve Bunların Ahşap-Taş Süslemeleri,” 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, (17-19 Temmuz 1999), (s. 251-261), Yeni Avrasya Yayınları, Ankara

Miroğlu, İsmet. (1975), XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları 1, Üçler Matbaası, İstanbul

Oğuz, M. Öcal ve Kösemek, Mehmet ve Çiçekoğlu, Nihan ve Yıldız, Tuna. (2011), Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara

Önder, Mehmet. (1973), “Anadolu’da Halı Kilim Demek,” Kültür ve Sanat Dergisi, (s. 92), İstanbul

Özger, Yunus. (2008), XIX. Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik, İdari ve Demografik Yapı), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul

Özey, R. (1994), “Bayburt ve Çevresinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış,” Rıfat Yıldız (Ed.), Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs 1988), (s. 437-494), Bayburt’a Hizmet Vakfı Yayınları Bilimsel Araştırmalar Dizisi Yayın No: 2, Ankara

Özhatay, N. - Byfeld, A. - Atay, S. (2005), 122 Important Plant Areas of Turkey, WWF Türkiye: İstanbul

Özmenli, Mehmet. (1996), Eskiçağ’da Gümüşhane ve Bayburt, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Pehlivan, Mahmut. (1994), “Başlangıçtan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Bayburt ve Yöresi,” Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu (23-25 Mayıs 1988), Bayburt’a Hizmet Vakfı Yayınları, Ankara

Rayman, Hayrettin. (2001), Bayburt Efsaneleri, Bayburt Belediyesi Kültür Yayınları

Sagona, Antonia. (2006), The Heritage of Eastern Turkey: From Earliest Settlements To Islam, Melbourne-Avustralia

Salname-i Vilayet-i Erzurum (1299), 9. Defa, Erzurum: Matbaa-i Vilayet

Salname-i Vilayet-i Erzurum (1303-1304), 10. Defa, Erzurum: Matbaa-i Vilayet

Serin, Yunus ve Tan, Mustafa (2002), “Bayburt’ta Tarımsal Yapı, Kaba Yem Sorunu ve Çözüm Yolları,” 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, (17-19 Temmuz 1999), (s. 145-157), Yeni Avrasya Yayınları, Ankara

Sever, Mustafa. (2015), Halk Tıbbı Halk Hekimliği, Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 17, (s. 181-192)

Sever, R. (2005), Coğrafi Açıdan Bir Araştırma: Çoruh Havzası Enerji Yatırım Projeleri ve Çevresel Etkileri, Çizgi Kitabevi, Konya

Sezik, E. - Tabata, M. - Yeşilada, E. (1991), Traditional medicine in Turkey, 1. Folk medicine in Northeast Anatolia, J. Ethnopharmacol, 35 (2), (s. 191-196)

Songur, Funda. (2017), “Geçmişten Günümüze Aydıntepe,” Mavi Atlas Dergisi, 5 (1), (s. 238-268)

Sülo, Lütfü. (2002), Bayburt Mahalle Odaları, 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, (17-19 Temmuz 1999), (s. 91-96), Yeni Avrasya Yayınları, Ankara

Şahin, Mehmet. (2010), Türk Halk Müziğinde Coğrafi Motifler ve Türküler Atlası, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş

Şenel, Mustafa. (2011), Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri, Karadeniz Dergisi, Yıl: 13, Sayı 12, (s. 80-93)

Şengün, Hayriye. (2016), “Kent Kimliğinde Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Bayburt Mahalle Odaları,” Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2016, (s. 472-483), Bursa

Şengün, Hayriye ve Dursunoğlu, İsmail. (2017), Komşuluk İlişkilerinde Dayanışma Mekanları: Bayburt Mahalle Odaları,” 10. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 27-28 Nisan 2017, Edirne

Tansel, Selahattin. (1969), Yavuz Sultan Selim, Milli Eğitim Basımevi, Ankara

Tarkan, T. (1971). “Yukarı Kelkit ve Çoruh Havzası (Doğal ve Beşeri Coğrafya Etüdü),” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 2, (s. 113-170)

Taşkın, Ünal. (2005), Osmanlı Devleti'nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Tellioğlu, İbrahim. (2004), Osmanlı Hakimiyeti’ne kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon

“Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu,” Resmi Gazete, Neşir Tarihi: 26 Haziran 1926, Sayı 404

Tunçel, H. (2000), “Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köyler,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), (s. 23-34)

Türk Aile Ansiklopedisi (3. Cilt), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Konya 1991

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Osmanlı-Rus Harbi (1828-1829), C. 3, 5. Kısım Eki, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1978

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Kafkas Cephesi Harekatı, C. 2, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1985

Uğur, Abdullah. (2015), Müzik Coğrafyası Türkülerdeki Coğrafya, Bilig Dergisi, Sayı: 74, (s. 239-260)

Uzun, A. (1990), Masat Çayı Havzası’nın Fiziki Coğrafyası, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Ünalan, Özlem. (2014), Bayburt'taki Ziyaret Yerleri ve Buna Bağlı İnanışlar, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Ünsal, Veli. (2006), “Karaz Kültürü’nün Kuzey Sınırı,” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, Erzurum

Winfield, David. (1962), “A Note On The South-Eastern Borders Of The Empire Of Trebizond in The Thirteenth Century,” Anatolian Studies, XII

Vural, Tuba - Koç, Fatma - Koca Emine. (2008), “Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam,” 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007 Ankara, Maddi Kültür, Cilt: 2, (s. 793-808), Ankara

Yanbeğ, Mahmut Kemal. (1950), “Tarihte Bayburt’un Geçirdiği İdari Değişiklikler,” Bayburt Dergisi, Sayı: 1, Ülkü Matbaası, İstanbul: Bayburt Kültür ve Yardım Cemiyeti Yayınları, Şubat 1950.

Yardımcı, İlhan. (1991), Şen Ol Bayburt, Bayburt Folkloru, Bayburt Hasret Yayınları, İstanbul

Yardımcı, İlhan. (2006), Tarihte İkinci Medeniyet Merkezi Bayburt, Dizgi Ofset, Konya

Yetişen, Cemal, “Büyük Mutluluğumuz İlliğimizin Geçmişi”, Bayburt Dergisi, Sayı: 8, Bayajans Yayınları, Ağustos 1989.

Yıldırım, Arif. (2002), “Ünlü İlim ve Fikir Adamı Bayburtlu Şeyh Ekmeliddin Tercümesi,” 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, (s. 97-115), (17-19 Temmuz 1999), Yeni Avrasya Yayınları, Ankara

Yıldız, Rıfat. (2002), “Açılış Tebliği: Bayburt Ekonomisine Karşılaştırmalı Bir Bakış,” 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, (17-19 Temmuz 1999), (s. 15-31), Ankara, Yeni Avrasya Yayınları

Yılmaz, İskender. (2014), “19. Yüzyılın Son Çeyreğinde İspir Kazasının İdari Yapısı ve Nüfusu,” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 53

Yınanç, Mükrimin Halil. (2013), Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

Yurt Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul: Anadolu Yayıncılık, 1982

 

Kaynak Kişiler

Ahmet Karslıoğlu, (El sanatları), Bayburt’ta yaşıyor

Ahmet Topsakal, (Mimari tercihler), Tuzcuzade Mahallesinde ikamet ediyor

Ali Osman Çelik, (Mimari tercihler), Zahit Mahallesinde ikamet ediyor

Asaf Durulmuş, (Mimari tercihler), Şeyhayran Mahallesinde yaşıyor

Ayşenur Emir, (El sanatları),Bayburt’ta yaşıyor.

Bahattin Atayeter, (El sanatları),Nalbant

Cemal Demir, (El sanatları),Bayburt’ta Yaşıyor

Cevat Kadakal, (Mimari tercihler), Kitre Köyü

Cevdet Turgut, (Sosyal normlar, Halk matematiği), Kıratlı Mahallesi eski muhtarı

Dilek Topaloğlu, (El sanatları),gadama işi ustası. Gençosman Mahallesinde oturuyor.

Ekrem Ulaş, (Törenler), Halen Bayburt Zahit Mahallesinde ikamet ediyor

Emriye Aydoğdu, (El sanatları),Ev hanımı

F. Kiki, (El sanatları),Ev hanımı

Fatma İmaç, (El sanatları),iğne oyası ustası. Zahit Mahallesinde ikamet ediyor.

Feyruz Ceylan, (El sanatları), taş duvar ustası. Bayburt’ta halen bu işi yapıyor.

G. Araslı, (El sanatları),Ev hanımı

Hacı Dursun Yerlikaya, (Törenler), Halen Bayburt Şingâh Mahallesi Muhtarı

Hacı Sever, (Halk matematiği, Halk hekimliği), Bayburt Aydıntepe ilçesi Gümüşdamla köyü

Hadi Salihoğlu, (El sanatları),Sanayi sitesinde minber-mihrap yapmaya devam ediyor. Zahit Mahallesinde ikamet ediyor.

Halit Aksuoğlu, (Törenler), Bayburt Gençosman Mahallesi

Halit Bozdağ, (El sanatları), Bayburt’ta yaşıyor, emekli öğretmen

Hayri Tekin, (Sosyal normlar), Halen Bayburt’ta yaşıyor

İbrahim Kahveci, (El sanatları), Terzi

İbrahim Turgut, (Törenler), Halen Bayburt Zahit Mahallesi sakini, Şingâh Mahallesinde ikamet ediyor

İlhami Tokgöz, (Halk oyunları), Eski Halkoyunları ekip üyesi, İstanbul’da ikamet ediyor

İlhan Çikot, (El sanatları), Bayburt’ta yaşıyor, emekli öğretmen

İslam Gülhan, (El sanatları, Mimari tercihler), taş oyma / işleme ustası, Şingâh Mahallesinde ikamet ediyor.

İsmet Öztürk, (Mimari tercihler), Marangoz, Zahit Mahallesi

Kadir Keskin, (Temizlik), Çarşı Hamamının eski işletmecisi, Bayburt, Zahit Mahallesi

Kuddusi Demir, (Halk oyunları), Eski Halkoyunları ekip üyesi. İnegöl’de ikamet ediyor

Leyla Karabulut, (El sanatları), Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı.

Lütfü Cerhal, (Halk teknolojileri), Çiftçi Bayburt’ta yaşıyor.

Lütfü Develi, (Halk teknolojileri, El sanatları), Bayburt’ta halen Demirci olarak çalışıyor.

M. Çoban, (El sanatları), Ev hanımı

M. Nerse, (El sanatları), Ev hanımı

M. Onat, (El sanatları), Ev hanımı

M. Recai Purutoğlu, (El sanatları), Veysel Mahallesindeki iş yerinde tandır yapımına devam ediyor.

Mahmut Orum, (Törenler), Halen Bayburt Zahit Mahallesi Muhtarı

Maksut Kaya, (Halk matematiği, Halk hekimliği), Çiftçi, Bayburt Almışka Köyü

Mehmet Durmuşoğlu, (El sanatları), Değirmen taşı yapım ustası, Bayburt ve İstanbul’da yaşıyor.

Mehmet Erbay, (El sanatları), Bayburt’ta yaşıyor

Mehmet Ozulu (Hacoş), (Halk hekimliği), Uzun süredir arıcılık ve arı ürünleri satıcılığı yapmaktadır

Mehmet Öztürk, (Halk teknolojileri), oğlu Yusuf Öztürk ile birlikte Bent Mahallesindeki dükkanında bakırcılığa devam ediyor.

Mehmet Yavuz, (Mimari tercihler), Beşpınar Köyü Demirözü

Metin Develi, (El sanatları, Halk teknolojileri),Şingâh mahallesinde ikamet ediyor.

Metin Özden, (El sanatları), son maran ustası Eşref Özdenin oğlu. Tuzcuzade Mahallesinde ikamet ediyor.

Mevlüt Oruç, (Halk hekimliği), eski çoban Şingâh mahallesinde ikamet ediyor

Mustafa Kahveci, (Törenler), terzi Saat Kulesi arkasında esnaf. Velişaban mahallesinde ikamet ediyor

Mustafa Onatça, (Mimari tercihler), Şingâh Mahallesinde ikamet ediyor

Nahit Barın, (Halk hekimliği), nalbant, Uzungazi Mahallesinde ikamet ediyor

Nevzat Karaoğlu, (Sosyal normlar), Konursu Beldesi

Recai Purutoğlu, (Halk teknolojileri), Halen Bayburt’ta tandır yapmaya devam ediyor.

S. Köprücü, (El sanatları), Ev hanımı

Selçuk Çakmak, (El sanatları), Bayburt’ta Yaşıyor, emekli öğretmen

Sema Kalekahyası, (El sanatları), (leçeklere) boncuk oyası ve filkete oyası ustası. Kaleardı Mahallesinde oturuyor.

Şahin Köprücü, (El sanatları), Bayburt’ta yaşıyor

Talat Başgül, (El sanatları, Mimari tercihler), Bayburt’ta Yaşıyor, emekli öğretmen

Talip Atıcı, (Sosyal normlar), Halen Bayburt Kaleardı Mahallesinde yaşıyor

Tamer İpek, (Halk matematiği, Halk hekimliği), Bayburt Yolaltı köyü

Turgut Kızılaslan, (Halk teknolojileri), marangozluk ve çiftçilik yaptı, İstanbul’da yaşıyor.

Yusuf Öksüz, (El sanatları), Sanayi sitesinde ahşap oymacılığı yapmaya devam ediyor. Zahit Mahallesinde ikamet ediyor.

Zeki Gümüşaneli, (Sosyal normlar), Bayburt Zahit Mahallesinden

Zülküf Kocabey, (Törenler), Bayburt Ulu Cami İmamı

 

 

Web Sitesi

http://www.afyonkulturturizm.gov.tr/TR,63454/geleneksel-giysi.html

http://www.bayburtpostasi.com.tr

http://www.bayburttso.org.tr//Syf/Ekonomi.html

https://www.bindallimodelleri.com/sayfa/bindalli-tarihcesi

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81052/halk-veterinerligi.html

http://erzurumluyum.net/?q=taxonomy/term/160

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/viewFile/1588/1350

http://www.bayburttso.org.tr//Syf/Ekonomi.html

www.bayburt.gov.tr

https://bayburt.tarim.gov.tr/

www.dsi.gov.tr

https://eksisozluk.com/islik--2222817

http://www.irsadibaba.com/?pnum=13&pt=%C4%B0r%C5%9Fadi+Baba+Hz.

http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1298

https://kelimeler.net/%C4%B0%C5%9Flik-kelimesinin-anlami-nedir

http://kultursurasi.kulturturizm.gov.tr

http://www.nedirnedemek.com/ke%C3%A7e-k%C3%BClah-olmak-nedir-ke%C3%A7e-k%C3%BClah-olmak-ne-demek

http://www.nedirnedemek.com/potin-nedir-potin-ne-demek

https://www.seslisozluk.net/i%C5%9Flik-nedir-ne-demek/

http://www.sozce.com/nedir

www.tuik.gov.tr/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fes_(ba%C5%9Fl%C4%B1k)